Labview per estudiants

Serveis per a: Estudiants | Origen:
Labview per estudiants

La UB disposa d’una llicència Academic Site License, que dóna accés a una gran part del catàleg de productes de National Instruments incloent Labview, Circuit & Design Suite i Controladors.

S’ofereix accés als estudiants per a que puguin tenir els productes instal·lats en els seus equips personals. La restricció és que l’estudiant només usarà els productes dins del seu procés d’aprenentatge.

Labview és una plataforma i entorn de desenvolupament pel disseny de sistemes en l’enginyeria. Les aplicacions principals són en l’adquisició de dades, anàlisi i presentació de mesures.

Accés al servei

Per requeriments contractuals aquests servei el tramitarà el professor de l’assignatura o un responsable PDI en nom de l’estudiant

  1. el professor sol·licitarà una llicència de Labview per Estudiants.
  2. obrirà incidència al PAU, especificant nom de l’assignatura, nombre total d’alumnes i adjuntarà document amb els noms, cognoms i emails dels estudiants ( obligatòriament seran les adreces @alumnes.ub.edu)
    • El llistat dels alumnes amb el seu correu electrònic @alumnes.ub.edu se us facilitarà a la secretaria de la vostra facultat. Al ser un procediment intern de gestió de llicències és totalment compatible amb la LOPD.
  3. l’ÀreaTIC facilitarà al professor l’enllaç per la descàrrega i el Serial Number per activar els productes. En cap cas el Serial Number podrá facilitar-se ni usar-se fóra del col·lectiu d’estudiants de la UB.

.