Universitat de Barcelona
Inscripció a Activitats UB
Sol·licitud Títol Propi de Graduat Superior en Cinema i Mitjans Audiovisuals
- Secció de Títols de la Universitat de Barcelona -
Identificació personal
o
Informació específica de l'activitat:
Esteu tramitant el pagament del TÍTOL PROPI de Graduat en Cinema i Mitjans Audiovisuals. IMPORTANT. Una vegada fet el pagament de la taxa i per tal de continuar amb el tràmit de la sol·licitud del títol propi , heu de fer el següent: -Emplenar el document de la sol·licitud del títol i presentar-la a la secretaria de l'ESCAC juntament amb el resguard d'haver efectuat el pagament i la fotocòpia del DNI, NIE o passaport. En cas de família nombrosa o col·lectiu especial (persones discapacitades, víctimes d'actes terroristes i víctimes de violència de gènere), heu de presentar fotocòpia del document acreditatiu.