Cuadro de texto: Convocatòries

 

 

Cuadro de texto: Actas del Consell

 

 

Cuadro de texto: Memòries anuals

 

 

 

  • TransJus
  • Institut de Recerca
    Av. Diagonal, 684
  • Edifici Ilerdense, despatx 115
  • 08034 Barcelona
  • Horari d'atenció:
  • Dimarts i dijous
  • d'11.00 a 16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TransJus és un institut de recerca de la Universitat de Barcelona, amb seu a la Facultat de Dret, en el qual més de 60 investigadors acadèmics i col·laboradors de totes les àrees del Dret, de la Criminologia, la Gestió i Administració Pública, les Relacions Laborals i de les Ciències Polítiques, en col·laboració amb la societat, troben un espai de transdisciplinaritat per unir sinergies i afrontar problemes, mitjançant seminaris, congressos, jornades, debats, publicacions de diferent tipus i projectes de recerca conjunts amb integració en xarxes internacionals.

Un dels objectius principals del TransJus és establir un espai de recerca que, sense suplir les investigacions individuals, permeti la interacció de disciplines de les diverses branques del Dret i la Ciència Política, però també d’altres disciplines com la Psicologia o l’Economia. Alhora, aquesta transversalitat en la investigació es vol integrar a nivell internacional i europeu.


En posar l’èmfasi en la recerca conjunta, el TransJus pretén aconseguir un millor aprofitament dels recursos, una producció intel•lectual i científica amb un distintiu de qualitat propi i una recerca marcadament internacionalitzada i interdisciplinària.
Així doncs, la col•laboració entre investigadors de diferents espais –tant disciplinaris com territorials– és un repte fonamental en temps actuals i el TransJus es postula com a generador de la infraestructura necessària per a aquesta col•laboració.


En aquests moments convé donar un nou impuls a la recerca que es fa a la Facultat de Dret. Aquest  projecte no pretén substituir els grups i els equips existents, sinó potenciar la seva interrelació i la integració d’esforços, així com facilitar, mitjançant la infraestructura administrativa adequada, tant la captació de recursos com la gestió de la recerca. Es tracta de potenciar les sinèrgies dels investigadors adscrits i, sobre tot, de promoure un tractament  transversal de les matèries objecte d’estudi.


Aquesta transversalitat es promou des d’un doble vessant horitzontal i vertical. D’una banda, l’anàlisi horitzontal tracta d’abordar la recerca des d’una pluralitat de perspectives disciplinaries per, d’aquesta manera, superar el tractament fragmentat dels problemes. Això permetria realitzar una anàlisi més acurada i adequada de la realitat social, que és una condició prèvia per poder proposar després solucions integrals més eficaces. Aquest enfocament resulta cada vegada més necessari perquè, tal i com es posa de manifest també en d’altres àmbits de coneixement, els temes de recerca més interessants i capdavanters es troben molt sovint en les interseccions de diferents branques del coneixement.


La transversalitat en aquest sentit horitzontal vol dir fer recerca que impliqui a diferents àrees de coneixement d’una mateixa disciplina i també  a disciplines diferents, com poden ser dues presents a la Facultat com el Dret i la Ciència Política. Implica però també la obertura de l’Institut a disciplines alienes a la Facultat,  com ara la Psicologia o l’Economia. En aquest sentit horitzontal la transversalitat entronca amb la tradició de la Facultat doncs en el sí d’aquesta es van desenvolupar importants iniciatives en el camp de la Ciència política i la Economia.
D’altra banda, l’anàlisi vertical tracta d’integrar els diferents nivells de regulació que caracteritzen els ordenaments jurídics contemporanis i posar especial èmfasi en el nivell internacional i europeu.

 

 

Marc Jurídic

Reglament de funcionament intern del TransJus.

Regulació d'instituts de recerca de la UB.

Reglament d'eleccions a organs col·legiats UB

 

 

excel HUBc BKC