Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Ajuts per la requalificació del sistema universitari espanyol - UB

S'atorguen ajuts per a la requalificació del sistema universitari espanyol, convocats d’acord amb el Reial decret 289/2021, de 20 d’abril, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a universitats públiques per a la requalificació del sistema universitari espanyol, i el seu desenvolupament per l’Ordre UNI/551/2021.

Termini a la UB: Divendres, 30 de juliol de 2021

Modalitats

Ajuts Margarita Salas per a la formació de joves doctors

 • L’objecte de la convocatòria és la formació de joves doctors mitjançant la subvenció d’estades, desenvolupades de forma continuada, en una universitat pública espanyola, en universitats o centres de recerca estrangers o en organismes públics de recerca espanyols (diferents dels centres en què s’hagi fet la formació predoctoral i s’hagi obtingut el doctorat).
 • En el cas que les estades de formació es desenvolupin en universitats o centres de recerca estrangers o en organismes públics de recerca espanyols, el darrer any de l’estada s’ha de fer a la UB o en una altra universitat pública espanyola, a elecció de l’aspirant, inclosa aquella en què s’hagi obtingut el doctorat.

Durada

 • La durada dels contractes subscrits és de dos anys complets i s'han d'iniciar entre l’1 de gener i l’1 d’abril de 2022, excepte per causa de força major justificada, que resol l’òrgan convocant.

Import

 • 3.500 € bruts mensuals per estada a l'estranger.
 • 2.800 € bruts mensuals per a estades a Espanya, i en qualsevol cas per al darrer any.
 • Aquests imports inclouen la quota patronal al contracte subscrit, així com tots els conceptes retributius que siguin d’aplicació associats al contracte.
 • Addicionalment, en concepte de despeses de trasllat es fa efectiu un únic pagament de 3.500 € bruts.
 • S'atorgaran un mínim de 120 ajuts, per un import de 10M d'€. 
Destinatari
 • Haver obtingut el títol de doctor o doctora a la UB com a màxim en el termini de dos anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria. Aquest termini s’amplia quan concorre alguna de les circumstàncies descrites a l'Article 4.2 de la convocatòria.
 • Les persones que hagin obtingut el títol de doctor o doctora en universitats privades espanyoles, o aquelles de nacionalitat espanyola que l’hagin obtingut en universitats o centres de recerca estrangers i que demanin fer una part o tota la seva estada a la UB, també poden presentar la sol·licitud a la UB, si compleixen la resta de requisits.
 • Demanar la incorporació per desenvolupar una estada continuada durant els dos anys en una universitat pública espanyola, o durant el primer any en universitats o centres de recerca estrangers o en organismes públics de recerca espanyols.
Ajuts per a la Requalificació del professorat universitari funcionari o contractat
 • L’objecte de la convocatòria és la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat de la UB mitjançant estades de formació en una universitat o centre de recerca diferent d’aquell en què manté la relació laboral o estatutària.
 • Professorat permanent (titular d’universitat i agregat permanent): l’ajut es formalitza mitjançant una estada de mobilitat, amb caràcter de llicència amb finalitat formativa.
 • Professorat lector: la concessió de l’ajut comporta la suspensió del contracte, de mutu acord, amb dret a la reserva de la plaça i sense pèrdua de l’antiguitat.

Durada

 • Professorat permanent (titular d’universitat i agregat permanent): 1 o 2 anys, que poden ser no continuats. La llicència s’ha de formalitzar abans de l’1 d’abril de 2022, però l’estada es pot desenvolupar entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2024.
 • Professorat lector: 1 o 2 anys que han de ser continuats. El contracte s’ha de formalitzar i ha d’iniciar la seva vigència entre l’1 de gener de 2022 i l’1 d’abril de 2022, excepte per causa de força major justificada, que resol l’òrgan convocant.

Import

 • L’import de l’ajut és l’equivalent al salari brut incloent-hi els complements que es perceben el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds, més una prima de mobilitat del 20 % d’aquest salari brut.
 • Addicionalment, en concepte de despeses de trasllat es fa efectiu un únic pagament de 3.500 € bruts.
 • S'atorgaran un mínim de 10 ajuts, per un import de 1,2M d'€. 
Destinatari
 • Ser professorat titular d’universitat o professorat agregat, en situació d’actiu i amb vinculació permanent a la UB, o bé ser professorat lector de la UB.
 • Sol·licitar la incorporació a una universitat o centre de recerca públic espanyol, o a una universitat o centre de recerca públic o privat estranger diferent de la UB.
 • El professorat titular d’universitat o agregat permanent no pot superar els deu anys de servei en la figura que ostenti en el moment de fer la sol·licitud.
 • El professorat lector, no pot haver estat contractat anteriorment amb la modalitat contractual prevista a l’Article 22 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, a la UB o en una altra entitat, per un temps que impossibiliti complir el que disposa la lletra c de l’article esmentat.

Ajuts María Zambrano per l’atracció de talent internacional

 • L’objecte de la convocatòria és atraure a la UB personal docent i investigador amb trajectòria postdoctoral acumulada en universitats o centres de recerca estrangers, per tal que desenvolupin una estada formativa a la UB de forma continuada.

Durada

 • 1 o 2 anys complets, a elecció de la persona adjudicatària. S'han d'iniciar entre l’1 de gener i l’1 d’abril de 2022, excepte per causa de força major justificada, que resol l’òrgan convocant.

Import

 • 4.000 € bruts mensuals, aquest import inclou la quota patronal al contracte subscrit, així com tots els conceptes retributius que siguin d’aplicació associats al contracte.
 • Addicionalment, en concepte de despeses de trasllat es fa efectiu un únic pagament de 3.500 € bruts.
 • S'atorgaran un mínim de 82 ajuts, per un import de 8,8M d'€. 

Desitantari

 • Ser personal docent i investigador amb títol de doctor o doctora i, en el moment de presentar la sol·licitud, estar desenvolupant un projecte de recerca i/o impartint docència en universitats, centres de recerca o organismes situats fora d’Espanya. És requisit addicional residir al país en què s’ubica la universitat o centre d’origen.
 • Els projectes de recerca al·legats han d’estar directament vinculats a l’activitat acadèmica de l’aspirant.
 • Acreditar una trajectòria postdoctoral acumulada no inferior a 24 mesos en universitats o centres de recerca espanyols o situats fora d’Espanya, diferents del centre en què es defensés la tesi doctoral.
 • S’ha de justificar l’impacte de la incorporació de l’investigador o investigadora en la requalificació de l’equip universitari d’acollida.
 • No es pot haver estat contractat anteriorment amb la modalitat contractual prevista a l’Article 22 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, a la UB o en una altra entitat, per un temps que impossibiliti complir el que disposa la lletra c de l’article esmentat.

Aspectes a destacar

El 2 % de la quantia total assignada a cada modalitat es reserva per a persones que acreditin, d’acord amb la normativa espanyola, una discapacitat igual o superior al 33 %. Els ajuts reservats per a persones amb discapacitat que quedin deserts s’acumularan als ajuts de torn general de la mateixa modalitat.

Sol·licitud i documentació

Per participar en la convocatòria cal accedir al tràmit disponible en línia a la Seu de la UB, segons la modalitat.

Ajuts Margarita Salas per a la formació de joves doctors

La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:

 • CVA de la FECYT en què cal fer constar expressament on s’ha cursat la formació predoctoral.
 • Còpia del títol de doctor o doctora, excepte en cas que l’hagi expedit la UB.
 • Annex 2. Historial cientificotècnic del grup receptor i memòria justificativa (document normalitzat).
 • Annex 3. Acceptació d’estada al centre receptor 1 (document normalitzat).
 • Annex 4. Acceptació d’estada al centre receptor 2, si s'escau (document normalitzat).
 • Documentació acreditativa de la circumstància o circumstàncies que donen lloc a l’ampliació del termini regulada a l’apartat 4.1, si s'escau.
 • Acreditació de discapacitat igual o superior al 33 %, d’acord amb la normativa espanyola, si s'escau.

Ajuts per a la Requalificació del professorat universitari funcionari o contractat

La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:

 • CVA de la FECYT.
 • Annex 5. Document d’acceptació d’estada (document normalitzat).
 • Annex 6. Historial cientificotècnic del grup receptor i memòria justificativa 
 • Acreditació de discapacitat igual o superior al 33 %, d’acord amb la normativa espanyola, si s'escau (document normalitzat).

Ajuts María Zambrano per l’atracció de talent internacional

La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:

 • CVA de la FECYT.
 • Annex 7. Acreditació de la trajectòria postdoctoral (document normalitzat).
 • Annex 8. Document d’acceptació d’estada (document normalitzat).
 • Annex 9. Historial cientificotècnic del grup receptor i memòria justificativa (document normalitzat).
 • Acreditació de discapacitat igual o superior al 33 %, d’acord amb la normativa espanyola, si s'escau.

Criteris d'avaluació

Les candidatures presentades s’avaluen, sens perjudici de les especificitats que es puguin preveure a les bases específiques de cada modalitat, d’acord amb els criteris generals d’avaluació següents:

         CVA de la persona aspirant, (fins a 50 punts).
         Historial cientificotècnic del grup o grups receptors (fins a 30 punts). Si n’hi ha, es valoren les col·laboracions del grup receptor amb la UB.
         Memòries justificatives (fins a 20 punts).

Per superar l’avaluació cal obtenir com a mínim 80 punts.

No obstant això, en l’acte de constitució, abans de rebre la documentació de les persones aspirants, cadascuna de les comissions pot acordar i publicar criteris específics que desenvolupin els criteris generals establerts.

Observacions

 • A l'Annex 1 es pot consultar la distribució d'ajuts.
 • El termini màxim d’adjudicació d’aquesta convocatòria per a totes les modalitats és el 30 de novembre de 2021.

Entitat finançadora
Ministerio de Universidades

Gestió de l'ajut

Per a consultes podeu adreçar-vos a requalificacio.su@ub.edu

Aquesta fitxa és un resum, cal llegir tota la documentació abans de presentar-se.