Convocatòria d’Ajuts per a Projectes de Recerca IRE-UB 2022

L’Institut de Recerca en Educació ha publicat la convocatòria d’Ajuts per a Projectes de Recerca IRE-UB 2022. Aquesta convocatòria té com a objectiu fonamental donar suport a projectes de recerca dels membres de l’institut en qualsevol de les seves línies de recerca potenciant la col·laboració d’investigadors/es de diferents grups en projectes conjunts de recerca.

S’atorguen 2 ajuts, cadascun amb un import de 2.500 euros. Els ajuts es podran destinar a despeses relacionades directament amb el projecte que inclouen: material inventariable, fungible (no material d’oficina), publicacions en accés obert, participació i assistència a congressos, jornades i seminaris (viatges, allotjament i inscripcions), i/o altres accions de recerca (traduccions, personal de suport a la recerca). L’IP i al menys la meitat de les persones participants en la proposta han de ser membres de l’IRE, d’un mínim de dos grups de recerca.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud a presentar anirà acompanyada de la documentació que trobareu publicada a la Seu electrònica de la UB i al següent enllaç: http://www.ub.edu/ire/projectes2022

La sol·licitud es farà per instància genèrica, de manera telemàtica, a la Seu electrònica de la UB dirigida a l’IRE-UB (àmbit: altres; subàmbit: Institut de Recerca en Educació) adjuntant els dos documents indicats. El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 15 de gener de 2023.

Podeu trobar les bases completes de la convocatòria i els documents per presentar les sol·licituds a: http://www.ub.edu/ire/projectes2022