Nova publicació: “Advancing the conceptualization of learning trajectories: A review of learning across contexts”

Recentment s’ha publicat l’article «Advancing the conceptualization of learning trajectories: A review of learning across contexts» en la revista Learning, Culture and Social Interaction. 

Autoria:

Antonio Membrive, Natalia Silva, Mª José Rochera, Iris Merino

Resum:

A la societat contemporània, l’escola és només un dels contextos en els quals les persones aprenen al llarg de la seva vida. Per això, els últims anys han proliferat els estudis i propostes conceptuals que busquen comprendre com aprenen infants i joves en diferents contextos d’activitat. En aquest article es presenta una revisió sistemàtica de la literatura recent sobre l’aprenentatge a través de contextos, i específicament sobre les trajectòries d’aprenentatge. L’objectiu és acotar i definir la noció de trajectòria d’aprenentatge revisant les propostes existents sobre el mateix terme i sobre altres conceptes similars, i situar-la al marc d’altres constructes teòrics i pràctics rellevants. Revisem 59 articles i capítols de llibres, tant teòrics com empírics, que versen al voltant del concepte d’aprenentatge a través de contextos. Els resultats mostren que les trajectòries personals d’aprenentatge es conceptualitzen com un concepte multidimensional i dinàmic que permet analitzar l’aprenentatge entre contextos en dos plans: les connexions entre contextos i activitats que tenen lloc com a conseqüència de la participació d’una persona en diferents contextos d’aprenentatge; i la perspectiva subjectiva de continuïtat entre les experiències d’aprenentatge que una persona reconstrueix discursivament amb altres persones o amb artefactes.

Paraules clau:

Trajectòries d’aprenentatge, Aprenentatge a través de contextos, Experiències d’aprenentatge, Subjectivitat

Referència:

Membrive, A., Silva, N., Rochera, M. J., & Merino, I. (2022). Advancing the conceptualization of learning trajectories: A review of learning across contexts. Learning, Culture and Social Interaction, 37, 100658. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2022.100658