REVISTA CATALANA DE PEDAGOGIA CFP – PEDAGOGIES FEMINISTES ALS PAÏSOS CATALANS

PEDAGOGIES FEMINISTES ALS PAÏSOS CATALANS

Deadline: 30 d’abril

 

En aquest pròxim número de la Revista s’aborda la necessitat de posar el gènere al centre del debat i el pensament pedagògic crític com a element de transformació educativa. En el camp pedagògic, les aportacions dels feminismes poden frenar la reproducció de desigualtats socials i educatives i esdevenir un motor de canvi en clau d’igualtat, equitat i justícia social. I, per això, en aquesta ocasió la RCP us encoratja a compartir recerques, experiències i innovacions des de pedagogies feministes, crítiques, postcolonials, antiglobalitzadores, etc. en qualsevol nivell educatiu al llarg de la vida que contribueixin a desconstruir les estructures jeràrquiques, patriarcals i heteronormatives.

Des d’aquest plantejament, són benvinguts treballs sobre els estudis de gènere i la inclusió d’un enfocament de gènere en pedagogia en tots els seus vessants: des de les aportacions de les figures rellevants en coeducació i pedagogies feminista, aportacions vinculades a les trajectòries dels feminismes en pedagogia dins i fora dels Països Catalans, aportacions sobre igualtat i diversitat sexual, afectiva i de gènere, tot passant per experiències d’escoles feministes, pràctiques educatives transformadores, o innovacions educatives que estiguin treballant aspectes bàsics de perspectiva de gènere, coeducació i sexualitat.

Els articles es poden enviar en català o anglès. Els treballs acceptats per la revista es publicaran en una de les seccions següents:  

  • Articles de recerca: han de tenir una extensió màxima de 8.000 paraules i mínima de 4.500. Cal que s’ajustin als apartats següents: introducció, material i mètodes, resultats, conclusions i discussió, i bibliografia.  
  • Articles d’experiències: han de tenir una extensió entre d’4.000 i 5.000 paraules. Cal que s’ajustin als apartats següents: introducció, context de la proposta, proposta d’intervenció, conclusions/discussió i bibliografia.  

    http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/index