Signat el Conveni de Col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l’Institut d’Estudis Catalans per al foment de la col·laboració en matèria d’investigació educativa entre l’Institut de Recerca en Educació (IRE) i la Societat Catalana de Pedagogia de l’IEC.

El conveni de col·laboració té com a finalitat estimular el desenvolupament d’activitats conjuntes a fi de consolidar les activitats de recerca i de difusió dels resultats d’investigació de les dues institucions.

Les accions específiques de col·laboració inclouen:

  1. El desenvolupament de projectes d’investigació conjunts que resultin d’interès per a ambdues parts, promocionant la formació d’equips de treball mixtos i l’intercanvi de personal de recerca o en formació.
  2. El foment de l’intercanvi i la transferència de coneixements mitjançant l’organització d’activitats acadèmiques i d’un altre tipus que resultin d’especial interès.
  3. La col·laboració en la captació de fonts de finançament autonòmiques, nacionals i internacionals per al desenvolupament de projectes d’investigació i activitats en les quals participin les dues institucions.
  4. La promoció de creació de xarxes i altres tipus d’associacions orientades a l’intercanvi d’experiències per al desenvolupament de la investigació educativa i la millora de el personal investigador de l’àrea.
  5. La coordinació d’activitats de visibilització de la investigació, en particular a través de la revista de la Societat Catalana de Pedagogia.

La vigència del conveni és de 4 anys que podran ser prorrogats.