Javaoptics
Català Castellano English   
JOptics Curs d'Òptica
JOptics
 
Per més informació:

Grup d'Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica
Departament de Física Aplicada i Òptica
Universitat de Barcelona

Martí i Franquès 1
08028 Barcelona
Telèfon: 93 402 11 43
Fax: 93 403 92 19

E-mail: optics (at) ub.edu

 

www.ub.edu
 

Guia d’ús per a secundària del JOptics

Durant els últims anys, i molt especialment amb la implantació de la LOGSE, s’ha produït una constant davallada en els continguts de les matèries relacionades amb les ciències experimentals, com ara la física, la química, la biologia, etc., i una reducció del nombre d’hores dedicades a la seva docència.

Una de les conseqüències d’aquesta situació és la dificultat creixent per realitzar experiències pràctiques, ja sigui per part de l’alumnat al laboratori o bé de forma magistral a l’aula per part del professorat responsable de l’assignatura. Això ha fet que s’esvaeixi un dels trets més atractius que defineixen aquestes matèries, i que perdin part de la seva capacitat de motivar l’alumnat.

Aquesta mancança es posa de manifest molt particularment en el tractament que es fa de l’àrea d’òptica dins de l’ensenyament secundari obligatori (ESO) i postobligatori. Llevat d’algun crèdit variable no homologat, desenvolupat de forma individual per algun docent amb una més que notable capacitat d’innovació i esperit de renovació, i d’alguns llibres de física de batxillerat, que inclouen algun tema on s’introdueixen els conceptes bàsics de l’òptica geomètrica i les lleis de les lents, l’única presència amb una certa rellevància és la relacionada amb els fenòmens ondulatoris. Així, s’aprofiten les característiques ondulatòries de la llum per descriure fenòmens com la reflexió, la refracció, la difracció i les interferències.

Tot i que en un primer moment no s’havia previst aquesta possibilitat, el grup d’innovació docent en òptica física va creure molt interessant apropar el curs d’Òptica en Java a l’alumnat preuniversitari. D’aquesta manera es pretén il·lustrar i ampliar diversos aspectes del currículum de física d’aquests nivells educatius, o simplement permetre la realització d’experiències virtuals que d’altra manera, ja fos per manca de temps, o bé pel cost del material necessari, serien impossibles de dissenyar per part del professorat.

Així, els recursos del curs poden ser utilitzats com un material de reforç en un curs presencial ordinari i com l’eina bàsica de treball en un curs semipresencial a través d’Internet.

A la taula següent trobareu els enllaços a una descripció més detallada de les característiques principals de les aplicacions que considerem més adequades per a un nivell preuniversitari, tot i que en última instància és el nivell del grup el que fixa els límits d’utilització dels recursos que us oferim.

Traçat de raigs
Com es comporta la llum en passar per un sistema òptic?
Polarització i lleis de Fresnel
Analitza els fenòmens de canvis de medi: reflexió, refracció...
Experiment de Young

Quines són les interferències produïdes per dues, tres, quatre... deu escletxes?

Colorimetria
Estudia els colors i calcula les seves components.