PÒSTERS I COMUNICACIONS

NORMATIVA

Les contribucions a les Jornades seran treballs inèdits que presentin experiències, pràctiques o recerques que s’ajustin als eixos temàtics de les Jornades. Hi haurà dues modalitats de contribució : comunicacions i pòsters.

Característiques generals (pòsters i comunicacions) :

 1. Els treballs acceptats seran exposats oralment en sessions simultànies en diverses sales. La presentació oral i escrita dels treballs es realitzarà preferentment en castellà i català (cal tenir em compte que la organització no es compromet a donar servei de traducció).
 2. Els interessats a presentar pòsters o comunicacions han d’enviar la seva proposta a http://www.ub.edu/congresice/emocional/comunicacions/index-com-em.php , a partir del 3 de desembre de 2018.
 3. El termini d’enviament de propostes s’inicia el 3 de desembre de 2018 i finalitza el 10 de març de 2019.
 4. Les contribucions seran acceptades abans del 22 de març de 2018.
 5. Correspon al Comitè Científic l’acceptació dels treballs i la decisió final de presentar-los en una modalitat de presentació o línia temàtica determinada. No s’acceptaran treballs publicitaris o propagandístics.
 6. Les contribucions seran publicades al Llibre d’Actes de les Jornades, edició que adoptarà format electrònic, i a la pàgina web oficial. L’edició tindrà ISBN.
 7. És imprescindible que com a mínim un dels autors dels treballs acceptats hagi formalitzat la inscripció a les Jornades. En cas contrari, els seus treballs s’exclouran del programa i de la publicació de les Actes de les Jornades.
 8. Només s’emetrà certificat a nom d’aquelles persones que hagin formalitzat la inscripció.

Presentació de comunicacions:

Les comunicacions han de presentar experiències, recerques o bones pràctiques que s’ajustin als eixos temàtics de les Jornades. Les persones interessades a presentar comunicacions poden fer-ho d’acord amb els requisits següents:

 1. Extensió entre 8 i 12 pàgines , inclosos resum i referències bibliogràfiques.
 2. Els manuscrits hauran d’incloure els següents apartats en l’ordre corresponent:
 • Títol de la presentació (lletra Calibri, cos 13, negreta, interlineat 1).
 • Títol de la presentació en anglès (lletra Calibri, cos 13, negreta, interlineat 1).
 • Nom i cognoms de l’autor o autors, en aquest ordre (lletra Calibri, cos 12, negreta, interlineat 1; separats per punt i coma, sense conjunció).
 • Adreça electrònica de contacte. Només una, la de l’autor o responsable principal (lletra Calibri, cos 12, interlineat 1).
 • Afiliació institucional. En cas que n’hi hagi més d’una, cal associar-les als autors amb asteriscs (*, **, ***) (lletra Calibri, cos 12, interlineat 1).
 • Resum (150-250 paraules) (lletra Calibri, cos 11, interlineat 1).
 • Paraules clau (3-5 paraules) (lletra Calibri, cos 11, interlineat 1).
 • Abstract (150-250 paraules) (lletra Calibri, cos 11, interlineat 1).
 • Keywords (3-5 words) (lletra Calibri, cos 11, interlineat 1).

Els apartats següents han de tenir un títol (vegeu a continuació una mostra de títols orientatius), i s’hi poden incloure els subtítols que convingui (títols amb cos 13 i negreta; subtítols amb cos 12, cursiva i negreta, ambdós en Calibri):

 • Introducció (perspectiva, marc teòric, propòsit, objectius, etc.).
 • Desenvolupament (descripció de la feina, enfocament, metodologia).
 • Resultats (organitzats per objectius, preguntes o hipòtesis).
 • Discussió (conclusions, implicacions i significat educatiu).
 • Bibliografia (apa-normativa).
 • El text general ha de ser en Calibri, cos 12, interlineat 1,15 i justificat. No s’han de fer servir majúscules.
 1. Els manuscrits hauran d’ajustar-se als criteris formals següents (detallats a la plantilla-dexemple):
 • Document compatible amb Microsoft Word (no s’acceptarà el format pdf).
 • Pàgines DIN A4.
 • Marges de 3 cm superior/inferior i 3 cm esquerra/dreta.
 • Sense espais manuals entre paràgrafs (cal utilitzar interlineat).
 • Referències bibliogràfiques segons la apa-normativa. S’hi han d’incloure únicament les citades al text.
 • Taules, figures i fotografies numerades (nombres aràbics) i incloses en el text, amb la font citada a sota i un títol a la part superior.
 • Les citacions literals han d’anar entre cometes («»). Si són de més de 3 línies, han d’aparèixer en un paràgraf a part amb l’estil indicat a la plantilla.
 • Text sense paginar i sense encapçalament ni peu de pàgina.
 • Les vinyetes, notes al peu de pàgina, citacions literals, citacions d’encapçalament i presentació de les taules i figures també s’han d’ajustar a la plantilla d’exemple.

Els treballs s’han d’ajustar rigorosament a les normes descrites per poder ser acceptats i inclosos en el llibre d’actes de les Jornades, edició que adoptarà format electrònic.

Data màxima per presentar les propostes de comunicació: 10 de març de 2019.

El Comitè Científic de les Jornades revisa els textos. Es valoren especialment els aspectes següents: definició clara dels objectius, coherència del contingut, presència d’elements innovadors, resultats i conclusions ben definits, formulació d’interrogants per al debat, i aspectes formals.

Per tal que una comunicació sigui acceptada i s’incorpori a la programació de les Jornades cal que, com a mínim, un dels seus autors hagi formalitzat la inscripció.

Les comunicacions acceptades pel Comitè Científic es penjaran a la web de les Jornades (www.ub.edu/jornadeseducacioemocional) un cop hagin finalitzat.

Els participants matriculats a l’activitat podran presentar com a màxim tres comunicacions com a primer autor.

En cap cas la no-acceptació de la comunicació comportarà el dret a la devolució de l’import abonat.

L’organització no es fa responsable dels drets d’imatge de les fotografies que puguin aparèixer a les diferents comunicacions.

(Es recomana fer servir la plantilla d’exemple: model-comunicacio)

PRESENTA LA TEVA COMUNICACIÓ: http://www.ub.edu/congresice/emocional/comunicacions/index-com-em.php

Normativa específica per Pòsters:

Per possibilitar l’intercanvi d’experiències, projectes, recerques o reflexions relacionats amb els eixos temàtics de les Jornades, les persones que hi estiguin interessades també poden presentar pòsters. No es tracta de pòsters publicitaris o propagandístics, sinó de la presentació d’un treball en un format més gràfic i visual.

Els pòsters han de presentar les següents característiques:

 1. Títol.
 2. Nom de l’autor o autors.
 3. Adreça de correu electrònic.
 4. Grandària: 80 cm (horitzontal) × 120 cm (vertical). Material lliure (cartolina, cartó, roba, etc.).
 5. Els pòsters s’han d’enviar en format pdf a través de la plataforma.
 6. Les persones que presentin pòsters s’han d’encarregar de portar-los el primer dia de les Jornades i entregar-los a l’organització. Quan s’acabin les Jornades hauran de recollir els seus pòsters.
 7. Caldrà que cada autor sigui davant del seu pòster el dissabte 18 de maig a partir de les 13.15 h, en l’horari de presentació assignat que es facilitarà el primer dia de les Jornades.
 8. Els assistents a les Jornades que ho desitgin podran votar al millor pòster seguint els criteris següents: claredat amb què el pòster transmet el seu objectiu, temàtica innovadora i estètica. La persona guanyadora tindrà una menció honorífica.

Els pòsters s’han d’ajustar rigorosament a les normes descrites per poder ser acceptats i inclosos en el llibre d’actes de les Jornades.

La data màxima per presentar les propostes de pòsters és el 10 de març de 2019.

Els pòsters acceptats pel Comitè Científic es presentaran posteriorment al web de les Jornades: www.ub.edu/jornadeseducacioemocional.

Els participants matriculats a l’activitat podran presentar com a màxim tres pòsters com a primer autor.

En cap cas la no-acceptació del pòster comportarà el dret a la devolució de l’import abonat.

L’organització no es fa responsable dels drets d’imatge de les fotografies que puguin aparèixer als diferents pòsters.

PRESENTA EL TEU PÒSTER: http://www.ub.edu/congresice/emocional/comunicacions/index-com-em.php