L’educació emocional té com a objectiu el desenvolupament de competències emocionals, que son competències bàsiques per la vida i un aspecte important del desenvolupament integral de la personalitat. La persona amb competències emocionals està en millors condicions per fer front als reptes de la vida i contribuir de forma significativa a la construcció del benestar personal i social. Investigacions recents han posat de manifest els efectes altament positius de l’educació emocional en la millora del clima d’aula i de centre, disminució de la conflictivitat, comportament disruptiu, conflictes, violència, assetjament escolar, etc., així com una millora del rendiment acadèmic. Però, per assolir aquest objectiu, cal que hi hagi uns educadors sensibilitzats i formats per una posada en pràctica eficient. La formació dels educadors en educació emocional és un repte que queda pendent. Aquesta és la temàtica de les XV Jornades d’Educació Emocional, on ens plantegem una sèrie de qüestions. Quines són les estratègies més eficients per a la formació dels educadors? Com s’haurien d’implicar les universitats en la formació inicial dels educadors en competències emocionals? Ha arribat l’hora de posar com a mínim una assignatura obligatòria sobre aquesta temàtica? Hi ha educadors sensibilitzats i formats per fer-ho? La formació continua dels educadors en exercici s’ha de deixar a la seva lliure elecció, o seria millor una formació dirigida a tot el personal dels centres? Quin és el model que convé promoure? Què en diuen les investigacions científiques que convé tenir present en el moment d’enfocar el futur de la formació dels educadors? Com es pot formar millor l’educador que pel seu compte vol posar en pràctica l’educació emocional a la seva aula de forma fonamentada i eficient? Amb aquestes Jornades voldríem situar-nos en el camí d’anar avançant per donar resposta a aquestes qüestions i moltes d’altres, no sols des del punt de vista teòric, sinó també en el pràctic. Per això, com sempre, hi ha ponències, taules rodones, comunicacions, pòsters i els tallers, que són la vessant més pràctica, i que ja són una tradició en les Jornades d’Educació emocional per a la formació continuada dels educadors.