1r CONCURS TESIS EN 3 MINUTS (3MT) DEL GRUP COÏMBRA

concurs coimbra


 

 El 2008, la Universitat australiana de Queensland va dur a terme, per primera vegada, un concurs anomenat Tesis en 3 Minuts (3MT), en què els estudiants de doctorat havien d’explicar la seva recerca a un públic sense formació específica en tres minuts, amb una sola diapositiva. D’ençà d’aleshores, la competició 3MT s’ha convertit en un fenomen mundial i institucions d’arreu l’han organitzat.

El 3MT és un concurs acadèmic que desafia els estudiants de doctorat a explicar la seva recerca, en anglès, en no més de tres minuts a una audiència general. D’aquesta manera, 3MT dona suport als descobriments dels doctorands i els anima a comunicar la investigació que desenvolupen i a explicar quina importància té per a la comunitat en general.

El Grup Coïmbra, una associació europea d’universitats multidisciplinàries d’alt nivell internacional, organitza enguany el seu primer Concurs Tesis en 3 Minuts. Com a membre del grup, la Universitat de Barcelona està convidada a participar-hi. Així, la UB haurà de seleccionar la millor proposta entre els vídeos que rebi i enviar-la al Grup de Treball sobre Estudis de Doctorat del Grup Coïmbra, que seleccionarà els tres finalistes a escala europea. Durant l’Assemblea General Anual del Grup Coïmbra, que tindrà lloc a Edimburg (Escòcia) del 7 a el 9 de juny, els tres finalistes hauran de competir en una sessió presencial.

El Comitè Executiu del Grup Coïmbra premiarà amb 3.000 euros la primera persona classificada; amb 2.000 euros, la segona, i amb 1.000 euros, la persona que es classifiqui en tercera posició.

Si alguna de les persones finalistes és de la UB, la Universitat de Barcelona es farà càrrec de les despeses del viatge i de dues nits d’allotjament.

  CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:

 • Només s’admet una inscripció i vídeo per persona.
 • Els participants han d’estar matriculats als estudis de doctorat de la Universitat de Barcelona en el moment de lliurar el vídeo.
 • Les gravacions s’han de fer en anglès.
 • S’accepten vídeos sobre qualsevol àrea del coneixement.
 • Les presentacions s’han de limitar a 3 minuts (els vídeos de més de 3 minuts seran desqualificats).
 • El vídeo s’ha de filmar des d’una posició estàtica. Es permet apropar i allunyar la imatge sense canviar la posició.
 • Es permet una diapositiva estàtica de fons, visible de manera contínua o que aparegui diverses vegades, durant un temps màxim d’1 minut.
 • L’àudio ha de ser continu, sense modificacions, descansos, etc.
 • No s’hi permeten els suports addicionals (per exemple, vestits, instruments musicals, equips de laboratori, fons animats).
 • Les presentacions han de ser parlades (no s’accepten poemes, cançons o raps).
 • Cal formalitzar una inscripció.

  Recomanacions del jurat:

 • Utilitzeu ganxos per entusiasmar l’audiència ràpidament. Un ganxo és allò que permet crear intriga, suspens. També podeu plantejar una pregunta.
 • Penseu en la manera de col·locar-vos: el llenguatge corporal és important. No es tracta només de gesticular, sinó també que no us mostreu massa rígids... Practicar davant de gent us ajudarà.
 • Mostreu entusiasme amb el to de veu. Fins i tot una presentació de 3 minuts pot semblar avorrida si es fa en un to monòton.
 • Practiqueu tantes vegades com calgui.

  CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Comprensió i contingut
  • Claredat en la presentació dels antecedents i la seva importància.
  • Descripció acurada dels principals resultats de la recerca, incloent-hi les conclusions i els beneficis.
  • Seqüència lògica i clara.
  • Ús d’un llenguatge apropiat per a un públic no especialista.
  • S’evita l’argot científic, s’explica la terminologia i es proporciona informació adequada per il·lustrar cada punt.
  • Distribució adequada del temps dedicat als diferents aspectes de l’estudi, sense córrer.
 • Compromís i comunicació
  • Capacitat per interessar el públic.
  • S’evita banalitzar o fer generalitzacions sobre la recerca.
  • Entusiasme per la investigació realitzada.
  • Capacitat per mantenir l’atenció de l’audiència.
  • Presència a l’escenari: s’estableix contacte visual i rang vocal, ritme constant, postura de seguretat
  • Diapositiva que acompanyi la presentació: clara, llegible i concisa

   

  Les normes de presentació dels vídeos es poden trobar a:

  http://www.universitas21.com/article/research/details/268/three-minutes-thesis-competition

   

 • INSCRIPCIÓ:

 • Les gravacions s’han de publicar a Youtube de manera pública.
 • Cada participant ha d’omplir un formulari en línia (abans del 20 de març de 2017), en el qual ha d’indicar l’enllaç públic de Youtube del vídeo participant.
 • En el títol del vídeo cal incloure el nom del concurs, és a dir, 1r Concurs Grup Coïmbra Tesis en 3 Minuts.

1st COIMBRA Three Minute Thesis Competition (3MT)

In 2008 the University of Queensland, Australia, held a competition called ”Three Minute Thesis” (3MT) where PhD students had to explain their research to an intelligent lay audience in three minutes with only one slide.

Over the following years, the 3MT competition has become a global phenomenon and has been held in multiple institutions worldwide.

The 3MT is an academic competition that challenges PhD students to describe their research in not more than three minutes in English to a general audience. 3MT promotes the discoveries made by research students and encourages them to communicate the importance of their research to the broader community.

The Coimbra Group, an association of long-established European multidisciplinary universities of high international standard, has decided to organize its first 3MT thesis competition this year. The University of Barcelona, as a Coimbra Group member, has been invited to participate. The UB will select its best candidate from the received video records, and will send a live video recording of the presentation to the Doctoral Studies Working Group (DSWG), who would then select out of these videos, the 3 finalists who would compete in a live competition at the CG Annual Conference in Edinburgh (June 7-9, 2017). The top three presentations will be awarded by the Executive Board with 3000€ for the winner, 2000€ as second prize and 1000€ for the third place.

If one of the PhD candidates of the University of Barcelona is in the final, the University of Barcelona will cover the travel and accommodation costs for two nights for the candidate.

  CONDITIONS OF PARTICIPATION:

 • Only one registration and video allowed per person.
 • Participants must be registered in a Doctoral Program of the University of Barcelona when submitting their videos.
 • The language must be English.
 • Videos on any area of knowledge will be accepted.
 • Presentations are limited to 3 minutes and competitors exceeding 3 minutes will be disqualified.
 • The video can be filmed from a live event or a specific set, but must have only one camera angle recorded from a static position. Zooming in and out from the static position is accepted.
 • A single static slide is allowed (no slide transitions, animations or 'movement' of any description). This can be continuously visible, or shown as many times as you wished for a maximum of 1 minute.
 • The 3-minute audio must be continuous – no edits, cuts, etc.
 • No additional electronic media (e.g. sound and video files) are allowed in the video recording, nor dresses, musical instruments, laboratory equipment or animated backgrounds.
 • Presentations have to be speech-like (e.g. no poems, raps or songs).
 • Registration form is required.

  The jury strongly recommends you:

 • Hooks – get us excited about what you are doing as quickly as possible with a hook. A hook is something that creates intrigue, suspense or raises a question in the audience’s mind.
 • Body Language – think about how you are going to stand and deliver your speech. Your body language is important, don’t overgesticulate, but don’t be too stiff…practicing in front of people will help.
 • Tone of Voice – even a 3-minute presentation will seem dull if delivered in a monotone. Remember to show us your enthusiasm.
 • Practice – it is so important we can’t say it enough!

  JUDGING CRITERIA:

 • Comprehension and content
  • Did the presentation provide an understanding of the background to the research question being addressed and its significance?
  • Did the presentation clearly describe the key results of the research including conclusions and outcomes?
  • Did the presentation follow a clear and logical sequence?
  • Was the thesis’ topic, key results and research significance and outcomes communicated in language appropriate to a non-specialist audience?
  • Did the speaker avoid scientific jargon, explain terminology and provide adequate background information to illustrate points?
  • Did the presenter spend adequate time on each element of their presentation or did they elaborate for too long on one aspect, or was the presentation rushed?
 • Engagement and communication
  • Did the oration make the audience want to know more?
  • Was the presenter careful not to trivialise or generalise their research?
  • Did the presenter convey enthusiasm for their research?
  • Did the presenter capture and maintain their audience's attention?
  • Did the speaker have enough stage presence, eye contact and vocal range; maintain a steady pace, and have a confident stance?
  • Did the PowerPoint slide enhance the presentation - was it clear, legible, and concise?

   

  Rules for video submission can be found at: http://www.universitas21.com/article/research/details/268/three-minutes-thesis-competition

   

 • REGISTRATION

 • Each participant must fill an online form in(not later than  March 20, 2017). This form must indicate Youtube’spublic link of the participating video.
 • The videos must be published on Youtube as public.
 • The name of the competition,- 1st COIMBRA GROUP Thesis Competition in 3 minutes- must appear in the  title of the video.

Inscripcions tancades / Registrations are now closed

Menú

 

 

Contacte

 • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i)
 • Edifici Històric
 • Gran Via, 585
 • 08007 Barcelona
 • Telèfon: 934 035 412
 • ucc@ub.edu

Organitzat per

Amb el suport de

excel HUBc BKC
 • Universitat de Barcelona
 • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i)
 • ucc@ub.edu
 • 934 035 412