Català

Última actualització 30/09/2015
PORTAL DE LÈXICS I GRAMÀTIQUES DIALECTALS
  DEL CATALÀ DEL SEGLE XIX (LEXDIALGRAM)

El projecte LEXDIALGRAM (FFI2010-18940 (subprograma FILO)) es proposa de crear un portal a internet que incorpori les obres lexicogràfiques i gramaticals en llengua catalana de caràcter dialectal que es van redactar durant el segle XIX amb l'objectiu de difondre-les i fer-les consultables.Manera de citar el projecte:

Perea, Maria-Pilar (coord.), 2014, Lexdialgram. Portal de lèxics i gramàtiques dialectals del català del segle XIX, Barcelona: Universitat de Barcelona.


Mitjançant el projecte LEXDIALGRAM (FFI2010-18940 (subprograma FILO)) s'ha creat un portal a internet que reuneix les obres lexicogràfiques i gramaticals en llengua catalana de caràcter dialectal que es van redactar durant el segle XIX amb l'objectiu de difondre-les i fer-les consultables. A més de l'accés als documents originals, el portal també en permet la consulta a través de diversos formats, que varien segons la tipologia de l'obra.

Es pot accedir al contingut dels diccionaris a través d'una aplicació informàtica que facilita la consulta del lèxic específic de cada obra i també del seu conjunt aplicant diversos criteris de cerca. A més, el format de base de dades ha facilitat la cartografia automàtica del lèxic, el qual es projecta en mapes d'àrees d'acord amb l'origen dels diccionaris que s'han transcrit i analitzat (és a dir, les àrees corresponents al valencià, mallorquí, menorquí, alguerès i rossellonès).

Es pot accedir al contingut de les gramàtiques mitjançant dues plataformes. En primer lloc, a partir de la seva edició en un pdf indexat, de manera que es poden fer cerques en el text i en l'índex de cada obra. En segon lloc, es pot accedir al contingut global de totes les obres utilitzant la pàgina de concordances que s'ha creat aplicant el programa d'anàlisi de text "Concordance" (http://www.concordancesoftware.co.uk/). D'aquesta manera, es poden localitzar i comptabilitzar amb facilitat no sols els conceptes teòrics de les obres, que estan redactats majoritàriament en castellà, francès i italià, sinó també l'exemplificació en català.

Gràcies als avenços que suposen la digitalització i la difusió dels diccionaris i gramàtiques dialectals mitjançant les esmentades aplicacions informàtiques es poden fer múltiples anàlisis del contingut de les obres des de diverses perspectives. A més, aquesta accessibilitat facilita també el desenvolupament d'estudis relacionats amb el contacte de llengües, el paper dels dialectes en el procés d'estandardització i també d'aspectes sociolingüístics vinculats amb l?ideari dels autors quan van redactar les seves obres.

En definitiva, els resultats obtinguts en el projecte en relació amb les informacions de tipus lèxic i gramatical amplien el coneixement de l'estat de les varietats del català en un període en el qual els estudis dialectals eren gairebé inexistents.