Comunicacions

Part d’aquests treballs es poden consultar en línia a la pàgina web Fonètica i fonologia catalanes (responsable de la pàgina web: Jesús Jiménez)

 • Adam, Montserrat (2005): “L’importance de baser l’analyse linguistique sur corpus: deux exemples de morphologie du catalan”. Comunicació presentada a les Journées d’Études Toulousaines en Sciences du Langage (JETOU). Universitat de Toulouse – Le Mirail, Toulouse (França).
 • Adam, Montserrat (2005): «La lingüística del siglo XX y su aproximación a una frontera dialectal del catalán». Comunicació presentada al V Congreso Internacional de Historiografía Lingüística. Universitat de Múrcia, Múrcia.
 • Adam, Montserrat (2006): «Les isoglosses i la quantificació de les dades en la descripció dialectal i del canvi lingüístic». Comunicació presentada al 20è Col·loqui Germano-Català (Català: Universal – Particular). Universitat de Tubinga, Tubinga (Alemanya).
 • Adam, Montserrat (2006): «Comparació del canvi lingüístic en dos tipus de trets dialectals del nord-est del català central». Comunicació presentada al VII Congrés de Lingüística General. Universitat de Barcelona, Barcelona.
 • Adam, Montserrat (2006): «Un recurs fonològic per a la resolució del sincretisme verbal en el català de Cerdanya i en occità». Comunicació presentada al XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat Eotvos Loránd, Budapest (Hongria).
 • Adam, Montserrat (2007): «Le changement linguistique dans la langue orale selon deux recherches sur le terrain séparées d’un siècle». Comunicació presentada al 18th International Conference on Historical Linguistics, dins del ‘Workshop: Language Change in Real time’, Universitat de Quebec a Montreal, Montreal (el Canadà).
 • Adam, Montserrat (2007): «Una visión espacial y temporal de los condicionantes fonológicos de una característica de morfología verbal del catalán». Comunicació presentada al Change and Variation in Romance – International Colloquium. Centre de Lingüística, Universitat de Porto, Porto (Portugal).
 • Adam, Montserrat (2008): «Une coïncidence linguistique entre l’occitan et le catalan en rapport avec la voyelle thématique du temps du présent». Comunicació presentada a VI Internationale Arbeitstagung Romanisch-deutscher und Innerromanischer Sprachvergleich, Leopold-Franzens-Universität (Institut für Romanistik), Innsbruck (Àustria).
 • Aurrekoetxea, Gotzon (2005): «The Linguistic Atlas of Basque Language (EHHA): Renewing Methods in Geolinguistics». Comunicació presentada a la 12th Internacional Conference on Methods in Dialectology, Universitat de Moncton, Moncton, New Brunswick (el Canadà).
 • Aurrekoetxea, Gotzon (2005): «Grammatical and lexical variation in the Basque Language». Comunicació presentada a la 12th International Conference on Methods in Dialectology, Universitat de Moncton, Moncton, New Brunswick (el Canadà).
 • Aurrekoetxea, Gotzon (2007): «Trabajos geolingüísticos en marcha en el dominio vasco». Ponència invitada al curs d’estiu Geografía lingüística ibérica: trabajos y métodos (18-20 julio 2007), Universitat de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
 • Aurrekoetxea, Gotzon; Perea, Maria-Pilar (2006): «Dialectal surveys: a critical review of certain methodological aspects». Comunicaciói presentada al Vth Congress of Dialectology and Geolinguistics. Universitat de Braga (Portugal).
 • Boada, Gemma; Busquet, Núria (2008): «L’article salat i el fonema labiodental sonor: dues mostres de canvi lingüístic». Comunicació presentada a la XXIII Trobada Internacional de l’Associació de Joves Lingüistes. Universitat de Girona, Girona.
 • Bonet, Sebastià (2008): «Fabra i els adverbis en –ment». Comunicació presentada al III Col·loqui internacional «La lingüística de Pompeu Fabra». Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.
 • Bonet, Eulàlia; Lloret, Maria-Rosa (2009): «Rescuing phonology through morphology». Ponènc¡a invitada al Workshop: Formal approaches to the phonology-morphology-syntax interfaces. ConSOLE 18. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.
 • Bonet, Eulàlia; Lloret, Maria-Rosa; Mascaró, Joan (2005): «How unnatural and exceptional can languages become?». Comunicació presentada a la 3rd International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE-3). Meertens Instituut, Amsterdam (Països Baixos).
 • Bonet, Eulàlia; Lloret, Maria-Rosa; Mascaró, Joan (2007): «Domain and directionality in Catalan ATR harmony». Ponència invitada al Workshop: Harmony in the Languages of the Mediterranean, a  la 4th Old World Conference in Phonology. University of the  Aegean, Rhodes (Grècia).
 • Bonet, Eulàlia; Lloret, Maria-Rosa; Mascaró, Joan (2007): «Prenominal/postnominal asymmetries under split concord». Comunicació presentada al 6th Mediterranean Morphology Meeting. Ithaca (Grècia).
 • Bosch, Andreu (2008): «Problemes de codificació de l’alguerès». Comunicació presentada al III Col·loqui internacional «La lingüística de Pompeu Fabra». Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.
 • Bosch, Andreu (2008): «Els treballs d’onomàstica i lexicogràfics de Caria: un model de recerca. Rafael Caria in memoriam (1941-2008)». Comunicació presentada al XXXV Col·loqui de la Societat d’Onomàstica. Institut d’Estudis Catalans i Arxiu de Tradicions de l’Alguer. L’Alguer (Itàlia).
 • Bosch, Andreu (2008): «Problemes de codificació de l’alguerès». Comunicació presentada al III Col·loqui Internacional «La Lingüística de Pompeu Fabra», Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.
 • Busquet, Núria (2007): «La llengua catalana en la música popular al segle XX». Comunicació presentada al XII International Colloquium of the North American Catalan Society. Universitat de  Dalhouise, Halifax (Canadà).
 • Busquet, Núria; Marí, Roser (2007): «Los dialectalismos en los chats en catalán». Comunicació presentada al XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes. Leopold-Franzens U Innsbruck, Innsbruck (Àustria).
 • Cabrera, Maria (2008): «Fenòmens fonològics que presenten variació en el català de l’Alguer. Aproximació diacrònica». Comunicació presentada a la XXIII Trobada Internacional de l’Associació de Joves Lingüistes. Universitat de Girona, Girona.
 • Cabrera, Maria; Pons, Clàudia; Torres-Tamarit, Francesc (2010): «Left is more: Rhotic metathesis in Alguerese Catalan». Comunicació prresentada al 20 Coloquio de Gramática Generativa. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
 • Callejón i Mateu, Joan-Pau (2008): «No-contrast fonològic de les vocals mitjanes en el parlar de Vilanova i la Geltrú». Comunicació presentada a la XXIII Trobada Internacional de l’Associació de Joves Lingüistes. Universitat de Girona, Girona.
 • Campmany, Elisenda (2004): «Nova aproximació a l’estudi dels proclítics al català septentrional de transició». Comunicació presentada a la 50th Annual Conference of the Anglo-Catalan Society & 11th Colloquium of the North American Catalan Society. Eton College, Eton (Gran Bretanya).
 • Campmany, Elisenda (2005): «Internal and external factors for clitic-shape variation in north-eastern Catalan». Comunicació presentada a la 3rd International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE-3). Meertens Instituut, Amsterdam (Països Baixos).
 • Campmany, Elisenda (2005): «Clitic-shape variation in North-eastern Catalan». Comunicació presentada a les 4èmes Décembrettes, Colloque International de Morphologie. Universitat de Toulouse – Le Mirail, Toulouse (França).
 • Campmany, Elisenda (2006): «Fenòmens de contacte vocàlic entre mots al català central septentrional». Comunicació presentada al VII Congrés de Lingüística General. Universitat de Barcelona, Barcelona.
 • Campmany, Elisenda (2006): «Estudi tipològic dels clítics pronominals». Comunicació presentada al XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat Eötvös Loránd, Budapest (Hongria).
 • Campmany, Elisenda (2007): «Los contactos vocálicos en catalán central septentrional: una comparación entre corpus orales dialectales». Comunicació presentada al XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes. Leopold-Franzens U Innsbruck, Innsbruck (Àustria).
 • Carrera-Sabaté, Josefina (2006): «La variació en determinats trets dialectals del lleidetà. Globalització o escriptura?». Conferència invitada al 20è Col·loqui Germano-Català (Català: Universal – Particular). Universitat de Tubinga, Tubinga (Alemanya).
 • Carrera-Sabaté, Josefina (2007) «Allophonic variation and change in progress. The case of certain final vowels in Catalan». Comunicació presentada a la 4th International Conference on Language Variation. Nicòsia (Xipre).
 • Carrera-Sabaté, Josefina (2008) «Sibilants en nens bilingües i multilingües del lleidatà». Comunicació presentada a la 21 Deutscher Katalanistentag / 21è Col·loqui Germano-Català: “Llengua i migració”. Kiel (Alemanya).
 • Carrera-Sabaté, Josefina (2008) «‘L’a castillan est un a légèrement assourdi […] Le catalan admet deux a’ (Fabra 1987: 8). La vocal baixa del català central i de l’espanyol septentrional en entrevistes radiofòniques». Comunicació presentada a la III Col·loqui internacional «La lingüística de Pompeu Fabra». Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.
 • Carrera-Sabaté, Josefina (2009): «Vocals mitjanes anteriors del català i castellà extretes d’entrevistes radiofòniques: caracterització i comparació acústiques». Comunicació presentada al XV Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Lleida, Lleida.
 • Carrera-Sabaté, Josefina (2009): «Observacions sobre el comportament lingüístic de nens bilingües i multilingües en lleidatà». Comunicació presentada al V Congrés Català de Sociologia. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.
 • Carrera-Sabaté, Josefina; Fernández, Ana M. (2005): «Four degrees of openness in some catalan vowels». Comunicació presentada a la 10th International Conference on Speech and Computer. Universitat de Patràs, Patràs (Grècia).
 • Carrera-Sabaté, Josefina; Pons, Clàudia (2007):«Development of technological tools for teaching and learning Catalan phonetics via the Internet». Comunicació presentada a la Phonetics Teaching & Learning Conference.
 • Carrera-Sabaté, Josefina (2010): «Descripció acústica de vocals mitjanes posteriors del català i castellà en parla espontània». Comunicació presentada al XXVIe Congrés International de Linguistique et de Philologie Romanes. Universitat de València, València.
 • Carrera-Sabaté, Josefina (2010): «Variació del català per a estrangers: recursos tecnològics i literaris (I)». Ponència invitada al Curs de formació de didàctica de la llengua com a idioma estranger. Institut Ramon Llull, Vinaròs.
 • Carrera, Josefina; Corbera, Jaume; Montserrat, Sandra; Pradilla, M. Àngel; Vuletic, Nikola (2010): «Variació geolingüística en l’ensenyament de català com a llengua estrangera». Taula rodona, participació invitada a les XXIV Jornades internacionals per a professors de català. Institut Ramon Llull, Girona.
 • Clua, Esteve (2005): «Lingüística contrastiva e intercomprensión: el método EuroCom Rom». Comunicació presentada al 4th International Contrastive Linguistic Conference. Universitat de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
 • Clua, Esteve (2005): «Multilingüismo y sostenibilidad lingüística». Comunicació presentada a Europa como espacio cultural: La identidad y el cambio de las instituciones. Cluj-Napoca (Romania).
 • Clua, Esteve (2006): «Intercomprensió i lingüística comparada». Comunicació presentada al XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat Eötvös Loránd, Budapest (Hongria).
 • Clua, Esteve (2007): «La intercomprensió, una metodologia d’aprenentatge revolucionària.  EuroComRom i la llengua catalana». Comunicació presentada al XII International Colloquium of the North American Catalan Society. Universitat de  Dalhouise, Halifax (el Canadà).
 • Clua, Esteve (2007): «La dialectología geográfica en el ámbito del catalán. Estado actual y nuevas tendencias». Ponència invitada al curs d’estiu Geografía lingüística ibérica: trabajos y métodos (18-20 julio 2007). Universitat de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
 • Clua, Esteve (2007): «La distancia lingüística de los dialectos del catalán a partir de los datos del COD». Comunicació presentada al XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes. Leopold-Franzens U Innsbruck, Innsbruck (Àustria).
 • Clua, Esteve (2009): «Relevancia del análisis lingüístico en el tratamiento cuantitativo de la variación dialectal» Ponència invitada al International Symposium Tools for Linguistic Variation (EUDIA2).Universitat del País Basc, Vitoria-Gasteiz.
 • Clua, Esteve (2009): «El concepto de distancia en la delimitación de fronteras lingüísticas» Ponència invitada al curs intensiu Las fronteras de Europa en el pasado y el presente. Universität zu Köln, Colònia (Alemanya).
 • Clua, Esteve (2010): «Representació cartogràfica i anàlisi dialectomètrica de la distància lingüística entre les varietats valencianes». Comunicació presentada al 13 Internacional Colloquium of the North American Catalan Society. Universitat de Temple, Filadèlfia (EUA).
 • Clua, Esteve; Lloret, Maria-Rosa (2004): «Noves tendències en dialectologia». Comunicació presentada a la 50th Annual Conference of the Anglo-Catalan Society & 11th Colloquium of the North American Catalan Society. Eton College, Eton (Gran Bretanya).
 • Clua, Esteve; Lloret, Maria-Rosa (2005): «New tendencies in geographical dialectology: The Catalan Corpus Oral Dialectal (COD)». Comunicació presentada al 35th Linguistics Symposium on Romance Languages (LSRL-35). Universitat de Texas, Austin (EUA).
 • Clua, Esteve; Lloret, Maria-Rosa; Valls, Esteve (2009): «Análisis lingüístico y dialectrométrico del corpus oral dialectal (COD)». Comunicació presentada al I Congreso Internacional de Lingüística de Corpus (CICL-09). Universitat de Múrcia, Múrcia.
 • Clua, Esteve; Valls, Esteve; Adrover, Margalida (2010):«Tractament quantitatiu de la variació dialectal i anàlisi lingüística: noves perspectives a partir de les dades del COD».Comunicació presentada al XXVIe Congrés International de Linguistique et de Philologie Romanes. Universitat de València, València.
 • Fernández, Ana M.; Carrera, Josefina; Martínez-Celdrán, Eugenio (2006): «Comparación de la entonación catalana de Tortosa y Lleida en las modalidades declarativa e interrogativa en frases con tres acentos tonales en la zona prenuclear». Comunicació presentada al VII Congrés de Lingüística General. Universitat de Barcelona, Barcelona.
 • Fernández, Ana M.; Carrera, Josefina; Román, Domingo (2005): «Una caracterización de la prosodia del catalán de Lleida». Comunicació presentada al III Congreso de Fonética Experimental 2005. Universitat de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
 • Herrero, Ricard (2009): «Anàlisi formàntica de la coarticulació V-a-V en valencià septentrional». Comunicació presentada a la XXIV Trobada Internacional de l’Associació de Joves Lingüistes. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.
 • Herrero, Ricard (2010): «Análisis instrumental de la reducción vocálica en valenciano». Comunicació presentada al XXV Encuentro Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas. Universitat de Valladolid, Valladolid.
 • Herrero, Ricard (2010): «Centralització de la vocal baixa en valencià meridional». Comunicació presentada al XXVIe  Congrès de Linguistique et Philologie Romanes. Universitat de València, València.
 • Jiménez, Jesús; Lloret, Maria-Rosa (2006): «Asimetries en la interfície morfologia/fonologia». Comunicació presentada al VII Congrés de Lingüística General. Universitat de Barcelona, Barcelona.
 • Jiménez, Jesús; Lloret, Maria-Rosa (2007): «Andalusian vowel harmony: Weak triggers and perceptibility». Comunicació presentada al Workshop: Harmony in the Languages of the Mediterranean, a la 4th Old World Conference in Phonology. University of the Aegean, Rhodes (Grècia).
 • Jiménez, Jesús; Lloret, Maria-Rosa (2007): «Entre la articulación y la percepción: Armonía vocálica en la península Ibérica». Comunicació presentada al XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes. Leopold-Franzens U Innsbruck, Innsbruck (Àustria).
 • Jiménez, Jesús; Lloret, Maria-Rosa (2010): «Efectes de prominència en canvis vocàlics obscurs». Comunicació presentada al XXVIe  Congrès de Linguistique et Philologie Romanes. Universitat de València, València.
 • Lloret, Maria-Rosa (2004): «Le role des paradigmes en phonologie». Ponència invitada a les Décembrettes 2004. Journées d’étude sur l’opération “Morphologie”. Universitat de Toulouse – Le Mirail, Toulouse (França).
 • Lloret, Maria-Rosa (2006): «The Catalan Corpus Oral Dialectal (COD)». Ponència invitada al ESF SCSS Exploratory Workshop: Corpora in Phonological Research. Meertens Instituut, Amsterdam (Països Baixos).
 • Lloret, Maria-Rosa (2006): «Tipologia lingüística en els cursos impartits per Fabra: aspectes fonètics». Comunicació presentada al XIV Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat d’Eötvös Loránd, Budapest (Hongria).
 • Lloret, Maria-Rosa (en col·laboració amb Jesús Jiménez) (2006): «Prominence-driven epenthesis». Conferència invitada al Colloquium at UC, Berkeley (Fall 2006), Universitat de Califòrnia a Berkeley, Berkeley (EUA).
 • Lloret, Maria-Rosa (2006): «The Catalan Corpus Oral Dialectal (COD)». Conferència invitada al Workshop: Methodological considerations on corpora. Research Center on Multilingualism, Universitat d’Hamburg, Hamburg (Alemanya).
 • Lloret, Maria-Rosa (2006): «On the triggers of epenthesis». Conferència invitada al Research Center on Multilingualism. Universitat d’Hamburg, Hamburg (Alemanya).
 • Lloret, Maria-Rosa (2006): «The status of the nominal endings in Catalan and Spanish». Conferència invitada al Workshop: Morphophonological paradigms and gender. Research Center on Multilingualism, Universitat d’Hamburg, Hamburg (Alemanya).
 • Lloret, Maria-Rosa (2007): «On the nature of vowel harmony: Spreading with a purpose». Ponència invitada al XXXIII Incontro di Grammatica Generativa. Universitat de Bolonya, Bolonya (Itàlia).
 • Lloret, Maria-Rosa (2007): «El concepte de síl·laba». Comunicació presentada al XII International Colloquium of the North American Catalan Society. Universitat de  Dalhouise, Halifax (el Canadà).
 • Lloret, Maria-Rosa (2007): «Mismatches between morphological and phonological prominence. A reason for variation and change». Ponència invitada al Workshop Formal and Semantic Constraints in Morphology. U Konstanz, Konstanz (Alemanya).
 • Lloret, Maria-Rosa (2008): «Prominence effects in the phonology of Catalan». Ponència invitada al 5th Old-World Conference in Phonology (OCP-5). Universitat de Toulouse – Le Mirail, Toulouse (França).
 • Lloret, Maria-Rosa (2008): «Changes in inflectional class as a means to repair phonology». Comunicació presentada als Décembrettes 6: Colloque International de Morphologie. Universitat Michel de Montaigne Bordeaux 3 (França).
 • Lloret, Maria-Rosa (2009): «On the structure of the Catalan conjugational system: (Un)motivated distribution of lexical items over inflectional classes». Conferència invitada als Romance Linguistics Seminars, Research Centre for Romance Linguistics, Universitat d’Oxford (Gran Bretanya).
 • Lloret, Maria-Rosa (2009): «La alomorfía en teoría de la optimidad». Participació invitada a la taula rodona «La alomorfía» al V Encuentro de morfólogos españoles: Teoría morfológica. Universitat Autònoma de Madrid & Universitat Complutense de Madrid, Residència del CSIC, Madrid.
 • Lloret, Maria-Rosa (2009): «Assignació conjugacional motivada: alguerès i sasserès en contacte». Comunicació presentada al  XV Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Lleida, Lleida.
 • Lloret, Maria-Rosa (2010): «Elements predictibles en la flexió verbal del català». Comunicació presentada al 13 Colloquium of the North American Catalan Society. Universitat de Temple, Filadèlfia (EUA).
 • Lloret, Maria-Rosa; Jiménez, Jesús (2005): «Two kinds of vowel epenthesis in Alguerese Catalan». Comunicació presentada al PaPI 2005 Phonetics and Phonology in Iberia. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.
 • Lloret, Maria-Rosa; Jiménez, Jesús (2006): «Prominence-driven epenthesis in Alguerese Catalan». Comunicació presentada al 3rd Old World Conference in Phonology (OCP-3). Universitat de Budapest, Budapest (Hongria).
 • Lloret, Maria-Rosa; Jiménez, Jesús (2008): «Segmental similarity and voice assimilation in Catalan». Comunicació presentada al Workshop on Phonological Voicing Variation. Meertens Instituut, Amsterdam & Universitat de Leiden (Països Baixos).
 • Lloret, Maria-Rosa; Jiménez, Jesús (2009): «Phonological variation in voicing across word boundaries». Comunicació presentada a la 6th Old-World Conference in Phonology (OCP-6). Universitat d’Edinburg (Gran Bretanya).
 • Marí Tur, Roser (2008): «El dialecte eivissenc en l’actualitat: la situació de la vocal neutra tònica i el tractament dels grups finals -ia i -ua». Comunicació presentada a la XXIII Trobada Internacional de l’Associació de Joves Lingüistes. Universitat de Girona, Girona.
 • Marí Tur, Roser (2009): «El camí que va encetar Vicent Serra i Orvay: els estudis lingüístics sobre l’eivissenc». Comunicació presentada en els actes de l’Any Vicent Serra i Orvay, organitzat per l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. Sant Josep de sa Talaia, Eivissa.
 • Marí Tur, Roser (2010): «El parlar de Formentera». Conferència invitada a les IV Jornades d’Intercanvi Cultural, Societat Verdaguer. Sant Francesc Xavier, Formentera.
 • Martínez-Celdrán, Eugenio; Romera Barrios, Lourdes; Salcioli Guidi, Valeria; Szmidt, Dorotha; Fernández-Planas, Ana M.; Carrera Sabaté, Josefina; Labraña Barrero, Sabela; Aguilar Cuevas, Lourdes; Cabrera Callís, Maria; Valls Alecha, Esteve (2008): «La prosodia de l’Alguer en el marco del AMPER». Comunicació presentada al IV Congreso de Fonética Experimental, Universitat de Granada, Granada.
 • Ohannesian, Maria; Pons, Clàudia (2008) «Shattering paradigms. An attempt to formalize pressures within subparadigms». Comunicació presentada als Décembrettes 6: Colloque International de Morphologie. Universitat Michel de Montaigne Bordeaux 3 (França).
 • Perea, Maria Pilar (2005): «Electronic maps and the dialectal borders of Catalan». Comunicació presentada a la 12th International Conference on Methods in Dialectology. Universitat de Moncton, Moncton, New Brunswick (el Canadà).
 • Perea, Maria Pilar (2005): «A new interpretation of dialectal morphological data». Comunicació presentada a la 12th International Conference on Methods in Dialectology. Universitat de Moncton, Moncton, New Brunswick (el Canadà).
 • Perea, Maria Pilar (2005): «Aproximació a la morfologia flexiva en l’obra de Jacint Verdaguer». Comunicació presentada al VI Col·loqui Internacional sobre Verdaguer, Verdaguer: Llengua, retòrica i poètica, Vic.
 • Perea, Maria Pilar (2006): «L’expansió dels verbs incoatius en català. Distribució i valor del segment extensió -eix-». Conferència invitada al 20è Col·loqui Germano-Català (Català: Universal – Particular). Universitat de Tubinga, Tubinga (Alemanya).
 • Perea, Maria Pilar (2006): «Elements exolingües en el català del Rosselló». Comunicació presentada al VII Congrés de Lingüística General. Universitat de Barcelona, Barcelona.
 • Perea, Maria Pilar (2006): «Nuevas tecnologías informáticas para el tratamiento de datos dialectales». Ponència invitada a les Jornadas sobre Métodos Informáticos en el Tratamiento de las Lenguas Ibéricas. Universitat de Sophia (el Japó).
 • Perea, Maria Pilar (2006): «Mapping morphologic and phonetic features of Catalan: a general template for contemporary atlases». Ponència invitada a The variation theory forum of Japan. Universitat de Seisen (el Japó).
 • Perea, Maria Pilar (2006): «De-dialectalization or dialectal death. The case of the Catalan subdialect spoken in the Costa Brava ». Comunicació presentada al V Congress of Dialectology and Geolinguistics. Universitat de Braga (Portugal).
 • Perea, Maria Pilar (2007): «Techniques in Catalan and Spanish linguistic atlases». Comunicació presentada al 14th National Institute for Japanese Language International Symposium, Tokyo (el Japó).
 • Perea, Maria Pilar (2007): «Catalan geolinguistics and new technical procedures». Comunicació presentada 14th National Institute for Japanese Language International Symposium, Tokyo (el Japó).
 • Perea, Maria Pilar (2007): «Córpora dialectales», taula rodona. Curso de verano: Geografía lingüística ibérica: trabajos y métodos (18-20 julio 2007), Santiago de Compostela.
 • Perea, Maria Pilar (2007): «Métodos en dialectología», taula rodona. Curso de verano: Geografía lingüística ibérica: trabajos y métodos (18-20 julio 2007), Santiago de Compostela.
 • Perea, Maria Pilar (2007): «Historical and dialectological aspects in ‘Gramática de la lengua catalana’ (1881-1915) by Tomàs Forteza». Comunicació presentada al 18th International Conference on Historical Linguistics (ICHL 2007), August 6-11, 2007, Montreal (Canadà).
 • Perea, Maria Pilar (2008) «Retrieving the sound: applying speech synthesis to dialectal data”. Comunicació presentada a la Thirteenth International Conference on Methods in Dialectology, Leeds (Regne Unit).
 • Perea, Maria Pilar (2009): «¿Cómo aplicar las técnicas de síntesis y de reconocimiento de voz en los estudios dialectales?». Ponència invitada al International Symposium Tools for Linguistic Variation (EUDIA2), Universitat del País Basc, Vitoria-Gasteiz.
 • Perea, Maria Pilar; Germà Colón (2007): «Estratigrafía dialectal». Comunicació presentada al XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes. Leopold-Franzens U Innsbruck, Innsbruck (Àustria).
 • Pons, Clàudia (2005): «The role of Syllable Contact in Romance languages». Comunicació presentada a la Conference on Manner Alternations in Phonology. ZAS, Berlín (Alemanya).
 • Pons, Clàudia (2005): «Avall que fa baixada: els efectes del Contacte Sil·làbic en les Llengües Romàniques». Comunicació presentada al 3nd Obrador de Linguistica Occitana, Universitat de Toulouse – Le Mirail, Toulouse (França).
 • Pons, Clàudia (2005): «It is all downhill form here: the role of Syllable Contact in Romance languages». Comunicació presentada al 13th Manchester Phonology Meeting. Universitat de Manchester, Manchester (Gran Bretanya).
 • Pons, Clàudia (2006): «Estàndard i dialectes en els anuncis publicitaris de les Illes Balears». Conferència invitada al 20è Col·loqui Germano-Català (Català: Universal – Particular). Universitat de Tubinga, Tubinga (Alemanya).
 • Pons, Clàudia (2006): «”The true mystery of the world is the visible, not the invisible”: Some reflections on the verbal morphophonology of Balearic Catalan». Comunicació presentada al 12th International Morphology Meeting. Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest (Hongria).
 • Pons, Clàudia (2006): «Contrast sintagmàtic, pressions analògiques i simplificació de grups consonàntics finals en català». Comunicació presentada al VII Congrés de Lingüística General. Universitat de Barcelona, Barcelona.
 • Pons, Clàudia (2006): «The Optimal Paradigm». Comunicació presentada al Forum de Morphologie – 5e Décembrettes. International Morphology Conference. Universitat de Toulouse-Le Mirail, Toulouse (França).
 • Pons, Clàudia (2007): «Proliferating derivations: the coda-onset asymmetry in the light of candidate chains». Comunicació presentada al Workshop Problems with surface-based representations. Paris 8 / CNRS, París (França).
 • Pons, Clàudia (2008): With Regard To Syllable Contact And The Sonority Scale». Comunicació presentada a la CUNY Conference on the Syllable. City University of New York, Nova York (EUA).
 • Pons, Clàudia (2008): «Regarding the sonority of liquids. Some evidence from Romance». Comunicació presentada al 38th Linguistic Symposium on Romance Languages. Universitat d’Illinois a Urbana-Champaign, Illinois (EUA).
 • Pons, Clàudia (2008): «Recerca, divulgació i ensenyament superior». Conferència invitada en el marc del II Cicle de conferències Filologia catalana i professionalització. Experiències diverses, organitzat per la professora Neus Real en el marc de l’assignatura Pràctiques de Filologia Catalana, Departament de Filologia Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Pons, Clàudia (2008): «El tractament de la fonètica a les escoles de Catalunya. Estat de la qüestió i reptes per al futur». Conferència invitada als cursos d’estiu Nous reptes en el tractament del valencià com a segona llengua. El model oral. La integració de llengües i continguts. Universitat d’Alacant, Alacant.
 • Pons, Clàudia (2009): «Optimality Theory or the formalization of common sense». / «La teoria de l’optimitat o la formalització del sentit comú». Conferència invitada a la XXIV Trobada de Joves Lingüistes. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.
 • Pons, Clàudia (2009): «Recerca, divulgació i ensenyament superior». Conferència invitada al III Cicle de conferències Filologia catalana i professionalització. Experiències diverses, organitzat per la professora Teresa Iribarren en el marc de l’assignatura Pràctiques de Filologia Catalana,l Departament de Filologia Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Pons, Clàudia (2009): «Underapplication of vowel reduction to schwa in Majorcan Catalan». Comunicació presentada al 17th Manchester Phonology Meeting. Manchester (Anglaterra).
 • Pons, Clàudia (2009): «Todo tiene una explicación. Todo debe probarse. Teoría de la optimidad, lógica formal y lógica intuicionista». Conferència invitada al Seminario de Lingüística Teórica del grupo LyCC del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Madrid.
 • Pons, Clàudia (2009): «Underapplication of vowel reduction in Majorcan Catalan and in other Romance varieties. Some evidence for the left edge of the stem as a prominent position and for subparadigms». Comuniació presentada a The 40th annual meeting of the North East Linguistic Society. Massachusetts Institute of Technology. Bòston (EUA).
 • Pons, Clàudia (2009): «The left edge if the stem is a prominent position. Some evidence from Majorcan and Algherese Catalan». Comunicació presentada al Going Romance 2009. Niça (França).
 • Pons, Clàudia (2010): «Aplicaciones de la teoría de la optimidad a la fonología del español y de otras lenguas románicas». Conferència invitada dins les Spanish and Portuguese Lecture Series (Spring 2010). Department of Spanish and Portuguese, Universitat de Massachusetts, Amherst (EUA).
 • Pons, Clàudia (2010): «L’eina Els sons del català». Curs d’estiu invitat El Català com a llengua estrangera. Eines i estratègies. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.
 • Pons, Clàudia (2010): «Underapplication, lexical exceptions, loanword phonology and foreign language acquisition. Which is their lowest common denominator». Conferència invitada, Department of Spanish and Portuguese, Universitat de Massachusetts, Amherst (EUA).
 • Pons, Clàudia (2010): «Formalizing inclusion in inflectional paradigms». Comunicació presentada a la 40th Michigan Linguistic Society Conference. Universitat de Michigan-Flint, Michigan (EUA).
 • Pons, Clàudia; Carrera, Josefina (2009): «Internet-assisted phonetics education. The sounds of Catalan (http://www.ub.edu/sonscatala)». Comunicació presentada a Edulearn09. Barcelona.
 • Pons Clàudia; Torres-Tamarit, Francesc (2010): «Underapplication, lexical exceptions, loanword phonology and foreign language acquisition. Which is their lowest common denominator». Comunicació presentada a la 40th Michigan Linguistic Society Conference, Universitat de Michigan-Flint, Michigan (EUA).
 • Pons, Clàudia; Wheeler, Max (2007): «Fonètica i fonologia catalanes. Visions del passat recent i propostes per al futur». Conferència invitada al Segon Simposi Internacional de Catalanística (Estat de la qüestió en lingüística catalana, Frankfurt 2007). Berlín (Alemanya).
 • Querol, Laia (2005): «The Expansion of Velar Segments. Dialectal Variation in Catalan Verbal Morphology». Comunicació presentada a la 3rd International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE-3). Meertens Instituut, Amsterdam (Països Baixos).
 • Querol, Laia (2006): «El paper del segment velar en la morfologia verbal del català». Comunicació presentada al VII Congrés de Lingüística General. Universitat de Barcelona, Barcelona.
 • Querol, Laia (2006): «Els increments de l’arrel verbal en català i altres llengües romàniques». Comunicació presentada al XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat Eötvös Loránd, Budapest (Hongria).
 • Rosàs, Laia (2006): «La influència del castellà en la fraseologia valenciana dels segles XVIII i XIX». Comunicació presentada al XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat Eötvös Loránd, Budapest (Hongria).
 • Rosàs, Laia (2007): «La freqüència d’aparició sil·làbica com a eina d’anàlisi lingüística ». Comunicació presentada al XII International Colloquium of the North American Catalan Society. Universitat de  Dalhouise, Halifax (el Canadà).
 • Rosàs, Laia (2007): «Variació dialectal intergeneracional en els parlars d’Areny de Noguera i Pont de Suert». Comunicació presentada al XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes. Leopold-Franzens U Innsbruck, Innsbruck (Àustria).
 • Rivadeneira, Marcela; Clua, Esteve (2008): «Verbal voseo in Chilean radio and television broadcasting». Comunicació presentada al congreso Spanish at Work, Universitat de Swansea, Gal·les (Regne Unit).
 • Valls, Esteve (2008): «Actualització dels estudis sobre la pronúncia xipella: estat de la qüestió, nova delimitació geogràfica i perspectives de futur». Comunicació presentada a la XXIII Trobada Internacional de l’Associació de Joves Lingüistes, Universitat de Girona, Girona.
 • Valls, Esteve (2009): «Cap a una diversificació metodològica de la dialectometria catalana: primers resultats d’aplicar la distància de Levenshtein al Corpus Oral Dialectal». Comunicació presentada a la XXIV Trobada Internacional de l’Associació de Joves Lingüistes. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.
 • Valls, Esteve (2009): «The case of North-Occidental Catalan: towards a linguistic convergence with the standard?». Comunicació presentada al 30th TABU Dag. Annual Linguistics Conference. Universitat de Groningen, Groningen (Països Baixos).
 • Valls, Esteve; Clua, Esteve (2010): «Distància de Levenshtein vs. ‘mètode COD’: dos sistemes de mesura de la distància fonètica aplicats al Corpus Oral Dialectal». Comunicació al XXVIe Congrés International de Linguistique et de Philologie Romanes. Universitat de València, València.
 • Valls, Esteve; Nerbonne, John (2009): «Applying the LD to Catalan dialects: a brief comparison of two dialectometric approaches». Comunicació presentada al CLIN 19: 19th Meeting of Computational Linguistics in The Netherlands. Universitat de Groningen, Groningen (Països Baixos).

 

PÒSTERS

 • Adam, Montserrat (2008): «The paradigmatic importance of velar extension for the maintenance or change of north-east Catalan verb forms during the 20th century». Pòster presentat al First Oxford Workshop on Romance Verb Morphology. Universitat d’Oxford, Oxford (Regne Unit).
 • Adam-Aulinas, Montserrat (2009): «The diffusion in the verb paradigm of the first person singular /i/ morph in Occitan and northern Catalan: phonological and morphological factors». Pòster presentat a Morphologies in contact. Universität Bremen [Institute for General and Applied Linguistics] (Alemanya).
 • Adrover, Margalida (2009): «Cambios lingüísticos en la morfología verbal del catalán septentrional». Pòster presentat al V Encuentro de morfólogos españoles: Teoría morfológica. Universitat Autònoma de Madrid & Universitat Complutense de Madrid, Residència del CSIC, Madrid.
 • Bonet, Eulàlia; Lloret, Maria-Rosa (2005): «On the scope of Base Identity». Pòster presentat a la II Old Conference on Phonology (OCP-2). Universitat de Tromso, Tromso (Noruega).
 • Bonet, Eulàlia; Lloret, Maria-Rosa; Mascaró, Joan (2006): «Harmony in a non-harmonizing language». Pòster presentat a la 3rd Old World Conference in Phonology (OCP-3). Universitat de Budapest, Budapest (Hongria).
 • Campmany, Elisenda (2005): «New data about vowel contact resolutions in North-eastern Catalan». Pòster presentat al PaPI 2005 Phonetics and Phonology in Iberia. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.
 • Campmany, Elisenda (2005): «Vowel sandhi phenomena in North-eastern Catalan». Pòster presentat a la Lingo Postgraduate Conference. Universitat d’Oxford, Oxford (Gran Bretanya).
 • Carrera-Sabaté, Josefina (2009): «A Catalan ongoing phonetic change: perception and attitudes from schooling children and university students». Workshop Production, Perception, Attitude. Pòster presentat a An interdisciplinary workshop on understanding and explaining linguistic variation. Lovaina (Bèlgica).
 • Carrera-Sabaté, Josefina (2010): «Change in progress as allophonic variation? Unstressed mid vowels in Western Catalan». Pòster presentat al Workshop on Sound Change. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.
 • Carrera Josefina; Pons, Clàudia (2005): «Syntagmatic and paradigmatic contrast in the realization of intervocalic and postvocalic alveolopalatal fricatives in Western Catalan ». Pòster presentat al 14th Manchester Phonology Meeting. Universitat de Manchester, Manchester (Anglaterra).
 • Herrero, Ricard; Cervera, José Francisco; Esparcia, Javier (2010): «MDVP vs. PRAAT: comparativa cualitativa de resultados». Pòster presentat al XXVII Congreso Internacional de la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología. Universitat de Valladolid – AELFA.
 • Herrero, Ricard (2010): «Comparación entre medidas objetivas y subjetivas de la calidad y el deterioro de la voz en docentes». Pòster presentat al XXVII Congreso Internacional de la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología. Universitat de Valladolid – AELFA.
 • Martínez, Eugenio; Fernández, Ana M.; Carrera, Josefina; Van Oosterzee, Carlos (2005): «Intonational description of the interrogative sentences with initial unstressesd “que” in four catalan dialects». Pòster presentat al PaPI 2005 Phonetics and Phonology in Iberia. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.
 • Pons, Clàudia (2005): «The Role of Syllable Contact in Romance languages». Pòster presentat al PaPI 2005 Phonetics and Phonology in Iberia. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.
 • Pons, Clàudia (2006): «Universal patterns in manner alternations. The case of Romance languages». Pòster presentat a la 10th Conference on Laboratory Phonology. Universitat de LPP/Paris, LPL/Aix-en-Provence, ICP/Grenoble, LLING/Nantes, París (França).
 • Pons, Clàudia (2007): «Visiting “slouching towards optimality” in the light of Romance languages». Pòster presentat a la Phonetics and Phonology in Iberia (PaPI) conference, Braga (Portugal).
 • Pons, Clàudia (2008): «The sonority scale: categorical or gradient?». Pòster presentat a la CUNY Conference on the Syllable. City University of New York, Nova York (EUA).
 • Pons, Clàudia (2009): «Underapplication of vowel reduction to schwa in Majorcan Catalan». Pòster presentat al Phonetics and Phonology in Iberia 2009. Las Palmas de Gran Canaria.
 • Pons, Clàudia (2009): «Underapplication, lexical exceptions, loanword phonology and foreign language acquisition. Which is their lowest common denominator». Pòster presentat al Phonetics and Phonology in Iberia 2009. Las Palmas de Gran Canaria.
 • Pons, Clàudia; Torres-Tamarit, F. (2009): «What is beyond schwa?». Pòster presentat al 19 CGG (19 Coloquio de Gramática Generativa). Universitat del País Basc. Vitoria-Gasteiz.
 • Pons, Clàudia; J. Torres, Francesc (2009): «Schwa and beyond». Pòster presentat al Phonetics and Phonology in Iberia 2009. Las Palmas de Gran Canaria.
 • «Projecte ECOD: Explotació de un corpus oral dialectal (HUM2004-01504)». Pòster exposat al VII Congrés de Lingüística General. Universitat de Barcelona, Barcelona.
 • Querol, Laia (2005): «Phonology-Morphology Interface: Verb Stress in Catalan». Pòster presentat a les 4èmes Décembrettes, Colloque International de Morphologie. Universitat de Toulouse-Le Mirail, Toulouse (França).
 • Torres-Tamarit, Francesc; Cabrera, Maria; Pons, Clàudia (2010): «Rhotic metathesis in Algherese Catalan. A Harmonic Serialism Account». Pòster presentat al Hispanic Linguistics Symposium. Universitat d’Indiana, Bloomington, Indiana (EUA).