Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia de Studia Lulliana V. 53 (2013)

I. Edicions, antologies i traduccions d'obres lul·lianes

1) Bruno, Giordano, Opere Lulliane, ed. Michele Ciliberto, Marco Matteoli, Rita Sturlese i Nicoletta Tirinnanzi, (Milano: Adelphi, 2012), lxxxvii + 596 pp.
Ressenyador: Bonner, A. feta

Conté edicions de:
 • Bruno.1 - Architectura [llatí i italià].
 • Bruno.2 - Lampade [llatí i italià].
 • Bruno.4 - Animadversiones [llatí i italià].
 • Bruno.5 - Scrutinio [llatí i italià].
 • 2) Llull, Ramon, Arte de Derecho, trad. Pedro Ramis Serra i Rafael Ramis Barceló; intr. Rafael Ramis Barceló, (Universidad Carlos III de Madrid, 2011), 178 pp.
  Ressenyador: ensenyat, g. feta

  Conté edicions de:
 • III.61 - ArsJuNat [castellà].
 • 3) Llull, Ramon, Ha-Melacha Ha-Ketzara: A Hebrew Translation of Ramon Llull's Ars brevis, ed. Harvey Hames, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 247. Raimundi Lulli Opera Latina. Supplementum Lullianum" III (Brepols: Turnholt, 2012), liii + 195 pp.
  Ressenyador: Ferrer, Joan

  Conté edicions de:
 • III.77 - ArsBre [hebreu, anglès i llatí].
 • 4) Llull, Ramon, Hores de nostra dona santa Maria. Desconhort de Nostra Dona, ed. Simone Sari, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" XI (Palma: Patronat Ramon Llull, 2012), 213 pp.
  Ressenyador: fernàndez, a.

  Conté edicions de:
 • III.8 - HoresND [català], pp. 19-81.
 • III.13 - DesND [català], pp. 83-150.
 • FD I.18 - HoresSM [català], pp. 151-208.
 • 5) Llull, Ramon, Il Libro del Gentile e dei tre Savi, trad. Anna Baggiani; intr. Sara Muzzi, "Letture cristiane del secondo millennio" (Milà: Ediz. Paoline, 2012), p. 360.
  Ressenyador: Bonner, a. feta

  Conté edicions de:
 • II.A.9 - Gentil [italià].
 • 6) Llull, Ramon, Libro del amigo y del amado, pr. Luis Antonio de Villena, (Madrid: La esfera de los libros, 2012), 136 pp.
  Ressenyador: Nota feta

  Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [castellà].
 • 7) Llull, Ramon, Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXXIV, 61-63. Annis 1294-1295 composita, ed. Carla Compagno i Ulli Roth, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" 246 (Turnhout: Brepols, 2011), xvii + 366 pp.
  Ressenyador: Rubio, J.E.

  Conté edicions de:
 • III.14 - ArbFilDe [llatí], pp. 1-149.
 • III.18 - LevPon [llatí], pp. 151-347.
 • 8) Lullo, Raimondo, Il libro dell’amico e dell’amato, trad. Federica D'Amato, (Chieti: Noubs Edizioni, 2011), 141 pp.
  Ressenyador: Nota feta

  Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [italià].
 • II. Estudis lul·lístics

  9) aa. vv., Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge. Actes de les jornades en homenatge a J.N. Hillgarth i A. Bonner, ed. Maria Isabel Ripoll i Margalida Tortella, "Col·leccio Blaquerna" 10 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2012), 406 pp.
  Ressenyador: ressenya articles separats
  10) aa. vv., Universalità della Ragione. Pluralità delle filosofie nel Medioevo. Universalité de la Raison. Pluralité des Philosophies au Moyen Âge. Universality of Reason. Plurality of Philosophies in the Middle Ages. XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale della Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (Palermo, 17-22 settembre 2007) 3 vols. (2012).
  Ressenyador: ressenya articles separats
  11) Abulafia, David, The Great Sea: A Human History of the Mediterranean (New York: Oxford University Press, 2011), xxxi + 783 pp.; Llull 342-4, 646-7.
  Ressenyador: cifuentes, l.
  12) Alomar i Canyelles, Antoni I., "Glotònims del català: estructura formal i distribució dels usos", Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge. Actes de les jornades en homenatge a J.N. Hillgarth i A. Bonner, ed. Maria Isabel Ripoll i Margalida Tortella, "Col·leccio Blaquerna" 10 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2012), pp. 77-136.
  Ressenyador: tous, f.
  13) Amengual Bunyola, Guillem Alexandre, "Continguts jurídics en algunes obres enciclopèdiques de Ramon Llull", Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge. Actes de les jornades en homenatge a J.N. Hillgarth i A. Bonner, ed. Maria Isabel Ripoll i Margalida Tortella, "Col·leccio Blaquerna" 10 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2012), pp. 235-253.
  Ressenyador: ramis, r.
  14) Andreu Alcina, Joan, Diàleg interreligiós i obertura de l'home vers Déu: dues derivades del caràcter transcendental del pensament de Ramon Llull "Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca" 46 (Mallorca, 2012), 25 pp.
  Ressenyador: fidora, a. feta
  15) Armangué i Herrero, Joan, "Ramon Llull a la Biblioteca Universitària de Càller", Randa. Homenatge a Anthony Bonner 2 68 (2012), pp. 27-29.
  Ressenyador: Badia, l. nota feta
  16) Badia, Lola, Joan Santanach i Albert Soler, "Ramon Llull, escriptor vernacle", Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge. Actes de les jornades en homenatge a J.N. Hillgarth i A. Bonner, ed. Maria Isabel Ripoll i Margalida Tortella, "Col·leccio Blaquerna" 10 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2012), pp. 27-47.
  Ressenyador: tous, f.
  17) Badia, Lola, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "El Llibre de contemplació en Déu de Ramon Llull o l'emergència d'un continent literari", Reduccions. Revista de poesia 100 (Vic, 2012), pp. 151-168.
  Ressenyador: nota feta
  18) Badia, Lola, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Llengua i literatura segons Ramon Llull", Mot So Razo 10-11 (Castelló d'Empúries: Centre d'Estudis Trobadorescos-Girona: Universitat de Girona. Institut de Llengua i Cultura Catalanes, 2011-2012), pp. 85-94.
  Ressenyador: nota feta
  19) Badia, Lola, "Consideraciones sobre la edición crítica del Félix o Libro de Maravillas de Ramon Llull", El texto medieval: de la edición a la interpretación "Verba, Anuario galego de filoloxía. Anexo 68" (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2012), pp. 355-370.
  Ressenyador: Nota feta
  20) Barceló Crespí, Maria, "Gregori Genovard i Espanyol, entre el cercle de canonges humanistes", Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge. Actes de les jornades en homenatge a J.N. Hillgarth i A. Bonner, ed. Maria Isabel Ripoll i Margalida Tortella, "Col·leccio Blaquerna" 10 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2012), pp. 137-160.
  Ressenyador: toldrà, m. feta
  21) Beck, Emily S., ""Porque oyéndolas les crescian los corazones": chivalry and the power of stories in Alfonso X and Ramon Llull", Bulletin of Spanish studies 88, 2 (2011), pp. 159 -176.
  Ressenyador: badia, l. feta
  22) Bonner, Anthony, L'Art i la lògica de Ramon Llull. Manual d'ús, trad. Helena Lamuela, "Col·lecció Blaquerna" 9 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2012), pp. xxvi + 373.
  Ressenyador: nota feta
  23) Bordoy, Antoni, "El coneixement de l'essència de Déu. Una aplicació de les tesis d'A. Bonner a la crítica de Ramon Llull a l'aristotelisme", Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge. Actes de les jornades en homenatge a J.N. Hillgarth i A. Bonner, ed. Maria Isabel Ripoll i Margalida Tortella, "Col·leccio Blaquerna" 10 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2012), pp. 255-271.
  Ressenyador: Gómez, N.
  24) Bordoy, Antonio, "Notes sur récupération du Psd.-Denys dans la cosmologie lullienne: questions sur la création du monde", Universalità della Ragione. Pluralità delle filosofie nel Medioevo. XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale della Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (Palermo, 17-22 settembre 2007) II.2 (2012), pp. 1049-1058.
  Ressenyador: pistolesi, e. feta
  25) Butiñá Jiménez, Júlia, "Alrededor del concepto de la divinidad y del hombre en el Llibre de meravelles: de Llull al Humanismo", Universalità della Ragione. Pluralità delle filosofie nel Medioevo. XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale della Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (Palermo, 17-22 settembre 2007) II.2 (2012), pp. 1059-1076.
  Ressenyador: de la cruz, o.
  26) Butinyà, Júlia, "Ressenya de Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXXIII, 7-9. Annis 1274-1276 composta, ed. Jaume Medina", Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 15 (2010), pp. 429-434.
  Ressenyador: nota feta
  27) Calders i Artís, Teresa, "El Blanquerna de Llull i el Príncep de Hasday. Llull's Blanquerna and Hasday's Prince", Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección de Hebreo. 60 (2011), pp. 67-98.
  Ressenyador: Nota feta
  28) Calma, Dragos, Études sur le premier siècle de l'averroisme latin "Studia Artistarum. Études sur la Faculté des Arts dans les Universités médiévales" 31 (Turnhout: Brepols, 2012), p. 381.
  Ressenyador: Nota feta
  29) Cardini, Franco, "Contemplatio und Missio. Einige Betrachtungen über den Zusammenhang zwischen Kreuzzug und Mission bei Ramon Llull", Gottes Schau und Weltbetrachtung. Interpretationen zum »Liber contemplationis« des Raimundus Lullus. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 50-jährigen Bestehens des Raimundus-Lullus-Instituts der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 25.–28. November 2007, ed. Fernando Domínguez Reboiras, Viola Tenge-Wolf i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia Subsidia Lulliana 4" 59 (Turnhout: Brepols, 2011), pp. 439-453.
  Ressenyador: gayà, j.
  30) Cassanyes Roig, Albert i Rafael Ramis Barceló, "El atentado antiluliano de 1699 en el marco ideológico de la Universidad de Mallorca", Memòries de la Reial Academia mallorquina d’Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics 22 (2012), pp. 141-165.
  Ressenyador: ripoll, m. feta
  31) Chaparro Gómez, C., "Enciclopedismo y mnemotecnia en Raimundo Lulio", Estudios de latín medieval hispánico, Actas del V congreso de de latín medieval hispánico, Barcelona septiembre 7-10 de 2009, ed. José Martínez Gázquez, Óscar de la Cruz Palma i Cándida Ferrero Hernández, (Florència: SISMEL-Edizioni del Galluzo, 2011), pp. 219-224.
  Ressenyador: gisbert, e.
  32) Colish, Marcia L., "The Book of the Gentile and the Three Sages: Ramon Lull as Anselm Redivivus?", Universalità della Ragione. Pluralità delle filosofie nel Medioevo. XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale della Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (Palermo, 17-22 settembre 2007) II.2 (2012), pp. 1077-1088.
  Ressenyador: de la cruz, o.
  33) Colom Cañellas, Antoni J., "Lectura del primer llibre de lectura de la pedagogia catalana. Aproximació a la Doctrina Pueril", Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació (2009, gener-juny), pp. 49-70.
  Ressenyador: santanach, j.
  34) Compagno, Carla, "La combinatoria degli elementi nelle opere mediche di Raimondo Lullo", Universalità della Ragione. Pluralità delle filosofie nel Medioevo. XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale della Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (Palermo, 17-22 settembre 2007) II.2 (2012), pp. 1089-1098.
  Ressenyador: gisbert, e.
  35) Coroleu, Alejandro, "Ramon Llull i la impremta (1480-1520)", El saber i les llengües vernacles a l'època de Llull i Eiximenis. Estudis ICREA sobre vernacularització / Knowledge and vernacular languages in the age of Llull and Eiximenis. ICREA studes on vernacularization., ed. Anna Alberni, Lola Badia, Lluís Cifuentes i Alexander Fidora, (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012), pp. 71-79.
  Ressenyador: santanach, j.
  36) Domínguez Reboiras, Fernando, "Raimundus Lullus in der Martinus-Bibliothek. Ivo Salzinger und sein Vermächtnis", Bibliotheca S. Martini Moguntina. Alte Bücher - Neue Funde, ed. Helmut Hinkel, (Mainz / Würzburg: Bistum Mainz & Echter Verlag, 2012), pp. 165-191.
  Ressenyador: fidora, a. feta
  37) Domínguez, Fernando, "Recreatio", Mots médiévaux offerts à Ruedi Imbach, ed. I. Atucha, D. Calma, C König-Pralong i I. Zavattero, "FIDEM Textes et Etudes du Moyen Âge (TEMA 57)" (Porto, 2011), pp. 604-615.
  Ressenyador: hughes, r.
  38) Duncan, Dennis, "Calvino, Llull, Lucretius: Two Models of Literary Combinatorics", Comparative Literature 64 (2012), pp. 93-109.
  Ressenyador: Bonner, a. feta
  39) Ensenyat Pujol, Gabriel, "L'activitat lul·liana a la Mallorca del segle XIV: un lul·lisme amagat?", Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge. Actes de les jornades en homenatge a J.N. Hillgarth i A. Bonner, ed. Maria Isabel Ripoll i Margalida Tortella, "Col·leccio Blaquerna" 10 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2012), pp. 161-192.
  Ressenyador: toldrà, m. feta
  40) Ferrero Hernández, Cándida i José Martínez Gázquez, "Ramón Llull y el Liber de Angelis", Universalità della Ragione. Pluralità delle filosofie nel Medioevo. XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale della Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (Palermo, 17-22 settembre 2007) II.2 (2012), pp. 1099-1108.
  Ressenyador: llinàs, c. feta
  41) Fidora, Alexander, "Concepts of philosophical rationality in inter-religious dialogue: Crispin, Abelard, Aquinas, Llull", Universalità della Ragione. Pluralità delle filosofie nel Medioevo. XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale della Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (Palermo, 17-22 settembre 2007) II.2 (2012), pp. 519-528.
  Ressenyador: hughes, r.
  42) Fiorentino, Francesco, "Credere et intelligere dans les oeuvres latines tardives de Lulle", Universalità della Ragione. Pluralità delle filosofie nel Medioevo. XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale della Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (Palermo, 17-22 settembre 2007) II.2 (2012), pp. 1109-1118.
  Ressenyador: de la cruz, o.
  43) Franklin-Brown, Mary, Reading the World. Encyclopedic Writing in the Scholastic Age (Chicago i Londres: The University of Chicago Press, 2012), xxii + 446 pp.
  Ressenyador: badia, l. feta
  44) Gómez Llauger, Núria, "Aproximaciones al Liber de potentia, obiecto et actu de Ramon Llull", Universalità della Ragione. Pluralità delle filosofie nel Medioevo. XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale della Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (Palermo, 17-22 settembre 2007) II.2 (2012), pp. 1119-1128.
  Ressenyador: López, C.
  45) Gómez Llauger, Núria, "Les oracions subordinades substantives al Liber de potentia, obiecto et actu de Ramon Llull", Estudios de Latín Medieval Hispánico. Actas del V Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico (Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009), ed. José Martínez Gázquez, Óscar de la Cruz Palma i Cándida Ferrero Hernández, "Millennio Medievale, 92" (Firenze: SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2011), pp. 225-230.
  Ressenyador: López, C.
  46) Güell, Mònica, "Un miroir des princes catalan: Le livre des bêtes de Ramon Llull", Le monde hispanique: histoire des fondations. Hommage au professeur Annie Molinié-Bertrand, ed. Georges Martin, Araceli Guillaume-Alonso i Jean-Paul Duviols, (París: Sorbonne, 2012), pp. 41-50.
  Ressenyador: badia, l. feta
  47) Hames, Harvey J., "Through Ramon Llull's looking glass: what was the thirteenth-century Dominican mission really about?", Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge. Actes de les jornades en homenatge a J.N. Hillgarth i A. Bonner, ed. Maria Isabel Ripoll i Margalida Tortella, "Col·leccio Blaquerna" 10 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2012), pp. 51-74.
  Ressenyador: fernàndez, a.
  48) Hazard, Benjamin, "The conservation, cataloguing and digitization of Fr. Luke Wadding's papers at University College Dublin", Franciscan Studies 69 (2011), pp. 477-489.
  Ressenyador: soler, a. (feta)
  49) Heinzer, Felix, "Sprechen über das Lieben des Menschen. Versuch einer philologischen Annäherung an die Kapitel 297-314 von Lulls Liber contemplationis in Deum", Gottes Schau und Weltbetrachtung. Interpretationen zum »Liber contemplationis« des Raimundus Lullus. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 50-jährigen Bestehens des Raimundus-Lullus-Instituts der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 25.–28. November 2007, ed. Fernando Domínguez Reboiras, Viola Tenge-Wolf i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia Subsidia Lulliana 4" 59 (Turnhout: Brepols, 2011), pp. 403-416.
  Ressenyador: gayà, j.
  50) Higuera Rubio, José G., "Aspectos Lógico-gramaticales del léxico luliano: los correlativos y la polisemia de la constitución sustancial", Estudios de latín medieval hispánico, Actas del V congreso de de latín medieval hispánico, Barcelona septiembre 7-10 de 2009, ed. José Martínez Gázquez, Óscar de la Cruz Palma i Cándida Ferrero Hernández, (Florència, SISMEL-Edizioni del Galluzo, 2011), pp. 231-241.
  Ressenyador: Gómez, N.
  51) Higuera Rubio, José G., "El lenguaje físico en el Arte luliano: modelos de cuantificación y representación geométrica", XI Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, Palacio de Insausti (Azkoitia, Gipuzkoa), 8-10 de septiembre de 2011, ed. José María Urkia, (Donostia-San Sebastián, 2012), pp. 747-758.
  Ressenyador: Gómez, N.
  52) Higuera Rubio, José G., "Pensamiento diagramático: antecedentes medievales y renacentistas", Medievalia 15 (2012), pp. 57-60.
  Ressenyador: Gómez, N.
  53) Hughes, Robert D., "The «unionist» thesis reconsidered: do recent datings of the Ars compendiosa inveniendi veritatem cycle allow us to infer that the concepts of deification and hominification used by Ramon Llull were devised for a largely «schismatic» audience?", Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge. Actes de les jornades en homenatge a J.N. Hillgarth i A. Bonner, ed. Maria Isabel Ripoll i Margalida Tortella, "Col·leccio Blaquerna" 10 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2012), pp. 273-296.
  Ressenyador: fidora, a. feta
  54) Jaulent, Esteve, "Actualitat de la teoria lul·liana dels correlatius connaturals", Actes del Primer Congrés Català de Filosofia (Barcelona: Societat Catalana de Filosofia, 2011), pp. 884-895 (únicament distribuït en CD ROM).
  Ressenyador: gayà, j.
  55) Jaulent, Esteve, "El Ars generalis última de Ramon Llull: Presupuestos metafísicos y éticos", Universalità della Ragione. Pluralità delle filosofie nel Medioevo. XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale della Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (Palermo, 17-22 settembre 2007) II.2 (2012), pp. 1129-1152.
  Ressenyador: López, C.
  56) Lladó i Rotger, Francesc, "La universalitat de Ramon Llull i Miquel Ferrà", Estudis de Llengua i Literatura Catalanes. LXIV. Miscel·lània Albert Hauf (Barcelona: Pubicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012), pp. 251-277.
  Ressenyador: ripoll, m.
  57) López Alcalde, Celia, "El Liber novvs de anima rationali de Ramon Llull dentro del discurso psicologico del siglo XIII", Revista Española de Filosofía Medieval 18 (2011), pp. 81-94.
  Ressenyador: rubio, j.e.
  58) Luzón Díaz, Rubén, "Les dignitats divines al Llibre d’amic e amat, de Ramon Llull", Nuevos Estudios Multidisciplinares sobre Historia y Cultura Medieval: Fuentes Metodología y Problemas, ed. J. Méndez Cabrera i D. A. Reinaldos Miñarro, (2012).
  Ressenyador: soler, a. (fet)
  59) Maduell, Àlvar, "Una errònia traducció de Jacint Verdaguer i la Immaculada de Ramon Llull", Estudios Franciscanos 113 (2012), pp. 321-334.
  Ressenyador: Rosselló P.
  60) Maduell, Àlvar, "Una errònia traducció de Jacint Verdaguer i la Immaculada de Ramon Llull", Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge. Actes de les jornades en homenatge a J.N. Hillgarth i A. Bonner, ed. Maria Isabel Ripoll i Margalida Tortella, "Col·leccio Blaquerna" 10 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2012), pp. 297-311.
  Ressenyador: rosselló, p. feta
  61) Maiarelli, Andrea, "I processi di beatificazione di Raimondo Lullo tra storia e memoria: il processo di Çepeda 1747", Antonianum 87,4 (2012), pp. 785-798.
  Ressenyador: toldrà, m. feta
  62) Medina, Jaume, "La lengua de la versión latina del Liber de doctrina puerili de Ramon Llull", Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 16 (2011), pp. 205-233.
  Ressenyador: santanach, j.
  63) Medina, Jaume, "Les tres versions llatines de la Doctrina pueril de Ramon Llull. Una comparació del seu lèxic", Estudios de Latín Medieval Hispánico. Actas del V Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico (Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009), ed. José Martínez Gázquez, Óscar de la Cruz Palma i Cándida Ferrero Hernández, "Millennio Medievale, 92" (Firenze: SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2011), pp. 243-260.
  Ressenyador: santanach, j.
  64) Miralles Monserrat, Joan, "Laudatio", Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge. Actes de les jornades en homenatge a J.N. Hillgarth i A. Bonner, ed. Maria Isabel Ripoll i Margalida Tortella, "Col·leccio Blaquerna" 10 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2012), pp. 13-19.
  Ressenyador: nota feta
  65) Montoliu Pauli, Xavier, "Sobre El Libre del gentil e dels tres savis en romanès", Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 16 (2011), pp. 249-255.
  Ressenyador: nota feta
  66) Musotto, G., "Raimondo Lullo e la Condanna parigina del 1277: redazione e trasmissione della proposizione numero 181", Estudios de Latín Medieval Hispánico. Actas del V Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico (Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009), ed. José Martínez Gázquez, Óscar de la Cruz Palma i Cándida Ferrero Hernández, "Millennio Medievale, 92" (Firenze: SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2011), pp. 261-273.
  Ressenyador: ruiz simon, j.m.
  67) Muzzi, Sara, "A scuola di dialogo da Donna Intelligenza. Raimondo Lullo e l'ignoranza", L'Osservatore Romano 165 (2012, 19 juliol), p. 4.
  Ressenyador: sari, s. nota feta
  68) Muzzi, Sara, "Cronaca X Incontro del Centro Italiano di Lullismo (E.W. Platzeck). Roma 20 maggio 2011", Frate Francesco. Rivista di cultura francescana 77 (2011), pp. 521-7.
  Ressenyador: nota feta
  69) Muzzi, Sara, "Cronaca XI Incontro del Centro Italiano di Lullismo (E.W. Platzeck). Roma 18 maggio 2012", Frate Francesco. Rivista di cultura francescana 78 (2012), pp. 545-8.
  Ressenyador: nota feta
  70) Muzzi, Sara, "I francescani e le religioni: il pensiero di Raimondo Lullo", Italia Francescana. Rivista della Conferenza dei Ministri Provinciali dei Frati minori Cappuccini 87/2 (2012), pp. 251-271.
  Ressenyador: sari, s. nota feta
  71) Muzzi, Sara, "Una riforma dell’astronomia trecento anni prima di Galileo? Il concetto di dimostrazione e la riforma dell’astrologia in Raimondo Lullo", Aquinas 52 (2009), pp. 429-439.
  Ressenyador: sari, s. feta
  72) Muzzi, Sara, "X Incontro del CIL. Manoscritti ed edizioni delle opere lulliane nelle biblioteche degli ordini religiosi in Italia alla fine del secolo XVI; Il culto al 'beato' Raimondo Lullo", Antonianum 87,4 (2012), pp. 815-825.
  Ressenyador: sari, s. feta
  73) Perea, Maria-Pilar, "Mateo Obrador i la Comissió Editora Lul·liana", Randa. Homenatge a Anthony Bonner 2 68 (2012), pp. 47-86.
  Ressenyador: rosselló, p.
  74) Pereira, Michela, "Comunicare la verità: Ramon Llull e la filosofia in volgare", El saber i les llengües vernacles a l'època de Llull i Eiximenis. Estudis ICREA sobre vernacularització / Knowledge and vernacular languages in the age of Llull and Eiximenis. ICREA studes on vernacularization., ed. Anna Alberni, Lola Badia, Lluís Cifuentes i Alexander Fidora, (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012), pp. 21-44.
  Ressenyador: ruiz simon, j.m.
  75) Perriello, Ricardo Lucio, "Il Phantasticus di Raimondo Lullo come metafisica platonica", Frate Francesco. Rivista di cultura francescana 77 (2011), pp. 335-363.
  Ressenyador: pistolesi, e. feta
  76) Phanus, Jakob, Il re degli alchimisti (Santa Maria di Catanzaro: Ursini Edizioni, 2007), 118 pp.
  Ressenyador: nota feta
  77) Pistolesi, Elena, "Retorica, lingue e traduzione nell'opera di Ramon Llull", Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge. Actes de les jornades en homenatge a J.N. Hillgarth i A. Bonner, ed. Maria Isabel Ripoll i Margalida Tortella, "Col·leccio Blaquerna" 10 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2012), pp. 313-327.
  Ressenyador: ruiz simon, j.m.
  78) Planas Ferrer, Rosa, "Ramon Llull i els xuetes", Francesc Riera i Montserrat, des de l'abundància del cor, ed. Enric Porqueres i Gené, (Palma: Lleonard Muntaner, 2012), pp. 341-354.
  Ressenyador: rosselló, p. feta
  79) Planas Rosselló, Antonio i Rafael Ramis Barceló, "Juan Ginés de Sepúlveda y el humanismo jurídico mallorquín", e-SLegal History Review 15 (2013), pp. 1-14.
  80) Planas, Rosa, "Del Doctor Il·luminat al doctor fosc. La formació del mite fàustic des de la perspectiva del lul·lisme", Randa. Homenatge a Anthony Bonner 2 68 (2012), pp. 31-45.
  Ressenyador: rosselló, p. feta
  81) Planas, Rosa, "El certamen poètic de 1502: antecedents i descripció", Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge. Actes de les jornades en homenatge a J.N. Hillgarth i A. Bonner, ed. Maria Isabel Ripoll i Margalida Tortella, "Col·leccio Blaquerna" 10 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2012), pp. 329-353.
  Ressenyador: rosselló, p. feta
  82) Quintà, Alfons, "Ramon Llull, millor que els polítics actuals", Diari de Girona (2006, 15 desembre).
  Ressenyador: nota feta
  83) Ramis Barceló, Rafael, "Fray Agustín Pipia y la Universidad Luliana y Literaria de Mallorca", Archivum Fratrum Praedicatorum 80 (2010), pp. 177-199.
  Ressenyador: ripoll, m. feta
  84) Ramis Barceló, Rafael, "La imposición del nombre de Ramon Llull en el bautismo: dos casos jurídicamente controvertidos en Mallorca durante el año 1763", Hispania Sacra 64 (2012), pp. 259-278.
  Ressenyador: nota feta
  85) Ramis Barceló, Rafael, "La recepción de las ideas jurídicas de Ramon Llull en los siglos XV y XVI", Revista de Estudios Histórico-Jurídicos 34 (Valparaíso, Xile, 2012), pp. 431-456.
  Ressenyador: ensenyat, g. feta
  86) Ramis Barceló, Rafael, "Un decret del bisbe Despuig condemnant unes cobles antilul·lianes (1761)", Randa. Homenatge a Anthony Bonner 2 68 (2012), pp. 155-164.
  Ressenyador: Badia, l. nota feta
  87) Ramis Barceló, Rafael, "Un esbozo cartográfico del lulismo universitario y escolar en los reinos hispánicos", Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija 15/1 (2012), pp. 61-103.
  Ressenyador: Badia, l. feta
  88) Ramis Serra, Pedro i Rafael Ramis Barceló, "L'antropologia jurídica en el Llibre de les bèsties", Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge. Actes de les jornades en homenatge a J.N. Hillgarth i A. Bonner, ed. Maria Isabel Ripoll i Margalida Tortella, "Col·leccio Blaquerna" 10 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2012), pp. 355-373.
  Ressenyador: gisbert, e.
  89) Ravasi, Gianfranco, "Il Gentile aperto alle fedi", Il Sole 24 Ore (19 d'agost de 2012), p. 31.
  Ressenyador: Nota feta
  90) Riera Melis, Antoni, "Caresties i escassetats frumentàries a la Mediterrània nord-occidental a l'època de Ramon Llull. I: 1276-1282", Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge. Actes de les jornades en homenatge a J.N. Hillgarth i A. Bonner, ed. Maria Isabel Ripoll i Margalida Tortella, "Col·leccio Blaquerna" 10 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2012), pp. 193-232.
  Ressenyador: cifuentes, l.
  91) Ripoll Perelló, Maribel, Joan Santanach, Lola Badia, Albert Soler i Francesc Tous Prieto, "El Ramon Llull d'Anthony Bonner: cinc apunts i una bibliografia", Randa. Homenatge a Anthony Bonner 2 68 (2012), pp. 5-26.
  Ressenyador: nota feta
  92) Ripoll Perelló, Maribel, "Selecció d'edicions i d'estudis lul·lians (2009-2010)", Llengua & Literatura 22 (2011-2012), pp. 75-78.
  Ressenyador: Nota feta
  93) Romano, M., "Aspetti del lullismo spagnolo: Pere Daguí", Estudios de Latín Medieval Hispánico. Actas del V Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico (Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009), ed. José Martínez Gázquez, Óscar de la Cruz Palma i Cándida Ferrero Hernández, "Millennio Medievale, 92" (Firenze: SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2011), pp. 275-280.
  Ressenyador: coroleu, a feta
  94) Romano, Marta M.M., "Aspetti della strumentativa in Raimondo Lullo", Universalità della Ragione. Pluralità delle filosofie nel Medioevo. XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale della Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (Palermo, 17-22 settembre 2007) II.2 (2012), pp. 1153-1162.
  Ressenyador: pereira, m. feta
  95) Rubio Albarracín, Josep E., "Ramon Llull: Le langage et la raison", Universalità della Ragione. Pluralità delle filosofie nel Medioevo. XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale della Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (Palermo, 17-22 settembre 2007) II.2 (2012), pp. 1163-1168.
  Ressenyador: pereira, m.
  96) Sánchez Manzano, María Asunción, "Ramón Llull: Quattuor libri principiorum y la filosofía de su tiempo", Universalità della Ragione. Pluralità delle filosofie nel Medioevo. XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale della Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (Palermo, 17-22 settembre 2007) II.2 (2012), pp. 1169-1180.
  Ressenyador: ruiz simon, j.m.
  97) Sari, Simone, "740 anys de poesia lul·liana. Tradició textual i noves perspectives", Mot So Razo 10-11 (Castelló d'Empúries: Centre d'Estudis Trobadorescos-Girona: Universitat de Girona. Institut de Llengua i Cultura Catalanes, 2011-2012), pp. 105-120.
  Ressenyador: fernàndez, a.
  98) Sari, Simone, "Rima i memòria: estratègies mnemòniques per aprendre l'Art de Ramon Llull", Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge. Actes de les jornades en homenatge a J.N. Hillgarth i A. Bonner, ed. Maria Isabel Ripoll i Margalida Tortella, "Col·leccio Blaquerna" 10 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2012), pp. 375-397.
  Ressenyador: fernàndez, a.
  99) Sevilla Marcos, José María, "Los correlativos en el lulismo actual", Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge. Actes de les jornades en homenatge a J.N. Hillgarth i A. Bonner, ed. Maria Isabel Ripoll i Margalida Tortella, "Col·leccio Blaquerna" 10 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2012), pp. 399-406.
  Ressenyador: Badia, l. nota feta
  100) Soler i Llopart, Albert, "Ramon Llull, doctor de l'Església", Serra d'Or 628 (2012, abril), pp. 7/247-8/248.
  Ressenyador: Nota feta
  101) Szpiech, Ryan, Conversion and Narrative. Reading and Religious Authority in Medieval Polemic (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013), pp. xi + 311; Llull 134-142, 252-4.
  Ressenyador: bonner, a. feta
  102) Uscatescu Barrón, Jorge, "La relación entre el Ars inventiva veritatis y el Ars amativa (1290)", Universalità della Ragione. Pluralità delle filosofie nel Medioevo. XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale della Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (Palermo, 17-22 settembre 2007) II.2 (2012), pp. 1181-1196.
  Ressenyador: pereira, m. feta
  103) Vega, Amador, "La imaginació religiosa en Ramon Llull: una teoria de l’oració contemplativa", Passió, meditació i contemplació. Sis assaigs sobre el nihilisme religiós (Barcelona: Fragmenta Editorial, 2012), pp. 91-120.
  Ressenyador: nota feta
  104) Villalba i Varneda, Pere, "Alguns aspectes del llatí de Ramon Llull: Liber de quaestionibus per quem modus Artis demonstratiuae patefit", Estudios de Latín Medieval Hispánico. Actas del V Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico (Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009), ed. José Martínez Gázquez, Óscar de la Cruz Palma i Cándida Ferrero Hernández, "Millennio Medievale, 92" (Firenze: SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2011), pp. 281-296.
  Ressenyador: de la cruz, o.
  105) Weijers, Olga i Monica B. Calma, Le travail intellectuel à la Faculté des arts de Paris: textes et maîtres (ca. 1200-1500) "Studia Artistarum" VIII (Turnhout: Brepols, 2010).
  Ressenyador: Bonner, a.

  III. Tesis i tesines

  106) López Alcalde, Celia, Liber novus de anima rationali de Ramon Llull. Edición crítica y estudio (Tesi doctoral, Barcelona: Universitat Autónoma de Barcelona, 2012).
  Ressenyador: Nota de l'autor

  Conté edicions de:
 • III.25 - Anima [llatí], pp. 1-247.
 • III.25 - Anima [castellà], pp. 249-340.
 • 107) Martí Torras, Mireia, Materials per a una edició anotada del Desconhort de Ramon Llull (Tesina (Treball fi de màster). Universitat de Barcelona, 2012), 103 pp.
  Ressenyador: Nota de l'autor feta

  Conté edicions de:
 • III.22 - Descon [català], pp. 29-97.
 • 108) Teleanu, Constantin, Art du Signe. La réfutation des Averroïstes de Paris chez Raymond Lulle (Tesi doctoral per a l'Université de Paris Sorbonne, 2011), 1793 pp.
  Ressenyador: Nota de l'autor feta
  Nou Glossari General Lul·lià