Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia de Studia Lulliana V. 31 (1991) fasc. 1

I. Edicions, antologies i traduccions d'obres lul·lianes

1) Bonafè, Francesc, "Las metáforas morales del «Llibre de amic e Amat»", Studia Lullistica et Philologica. Miscellanea in honorem Francisci B. Moll et Michaelis Colom (Palma de Mallorca: Maioricensis Schola Lullistica, 1990), pp. 13-33.

Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [català] [parcial].
 • 2) Llull, Ramon, Breviculum seu Electorium parvum Thomae Migerii (Le Myésier), ed. Charles Lohr, Theodor Pindl-Büchel i Walburga Büchel, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 77. Raimundi Lulli Opera Latina. Supplementi Lulliani" I (Brepols: Turnholt, 1990), pp. xxviii + 414.

  Conté edicions de:
 • IV.47 - VitaCoet [llatí] [modificada], pp. 3-15, 33-42.
 • II.B.9a - Chaos [llatí], pp. 101-120.
 • III.27 - PotObAct [llatí] [incomplet], pp. 123-172, 233.
 • III.77 - ArsBre [llatí] [incomplet], pp. 283-8, 311-356.
 • III.1 - ArsInVer [llatí] [fragments], pp. 288-305, 361-407.
 • III.80 - ArsGenUl [llatí] [fragments], pp. 305-6, 334-344.
 • III.11 - TaulaGen [llatí] [fragments], pp. 312-314, 317-319.
 • III.36 - ArsComp [llatí] [fragment], pp. 329-333.
 • 3) Lohr, Charles i Fernando Domínguez, "Raimundus Lullus, «Liber amici et amati»: Introduction and Critical Text", Traditio 44 (1988), pp. 325-372.

  Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [llatí], cf. Lohr, Corrigenda.
 • II. Estudis lul·lístics

  4) Arqués i Corominas, Rossend, "Ramon Llull, mirall orsià i noucentista", Revista de Catalunya 43 (Barcelona, 1990,jul/ago), pp. 107-122.
  5) Badia, Lola, La narrativa segons Llull: relats instructius de difusió universal "Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca" 8 (Palma de Mallorca, 1990), 38 pp.
  6) Badia, Lola, "Manipulacions literàries lul·lianes: de la pastorel·la al sermó", El debat intercultural als segles XIII i XIV. Actes de les Primeres Jornades de Filosofia Catalana, Girona 25-7 d'abril del 1988, ed. Marcel Salleras, "Estudi General" 9 (Girona: Col·legi Universitari, 1989), pp. 13-27.
  7) Barceló, Miquel, "«... Per sarraïns a preïcar» o l'art de predicar a audiències captives", El debat intercultural als segles XIII i XIV. Actes de les I Jornades de Filosofia Catalana, Girona 25-27 d'abril del 1988, ed. Marcel Salleras, "Estudi General" 9 (Girona: Col·legi Universitari, 1989), pp. 117-132; Llull 127-129.
  8) Bonner, Anthony, "L'apologètica de Ramon Martí i Ramon Llull davant de l'Islam i del judaisme", El debat intercultural als segles XIII i XIV. Actes de les Primeres Jornades de Filosofia Catalana, Girona 25-27 d'abril del 1988, ed. Marcel Salleras, "Estudi General" 9 (Girona: Col·legi Universitari, 1989), pp. 171-185.
  9) Bonner, Anthony, "Una nota sobre el mot dignitas", Studia Lullistica et Philologica. Miscellanea in honorem Francisci B. Moll et Michaelis Colom (Palma de Mallorca: Maioricensis Schola Lullistica, 1990), pp. 35-38.
  10) Idel, Moshe, Kabbalah. New Perspectives (New Haven: Yale University Press, 1988), xx+419 pp.
  11) Johnston, Mark D., "The «Rethorica nova» of Ramon Llull: An «Ars praedicandi» as Devotional Literature", De Ore Domini. Preacher and Word in the Middle Ages, ed. Thomas L. Amos, Eugene A. Green i Beverly Mayne Kienzle, "Medieval Institute Publications" (Kalamazoo (Michigan), 1989), pp. 119-145.
  12) Johnston, Mark D., "«Affatus» and the Sources of Llull's Latin Vocabulary", Studia Lullistica et Philologica. Miscellanea in honorem Francisci B. Moll et Michaelis Colom (Palma de Mallorca: Maioricensis Schola Lullistica, 1990), pp. 39-44.
  13) Llinarès, Armand, Ramon Llull, trad. Françoise Mudoy; intr. Sebastià Trias Mercant, "Biblioteca «Raixa»" 146 (Palma de Mallorca: Editorial Moll, 1990), 127 pp.
  14) Llinarès, Armand, "Remarques sur quelques mots du vocabulaire lullien", Studia Lullistica et Philologica. Miscellanea in honorem Francisci B. Moll et Michaelis Colom (Palma de Mallorca: Maioricensis Schola Lullistica, 1990), pp. 45-52.
  15) Lohr, Charles i Alois Madre, "Raimundus Lullus und der Lullismus", Contemporary Philosophy. A new survey 6/1 (Països Baixos: Kluwer Academic Publishers, 1990), pp. 379-385.
  16) Lohr, Charles, "Islamic Influences in Lull's Logic", El debat intercultural als segles XIII i XIV. Actes de les Primeres Jornades de Filosofia Catalana, Girona 25-27 d'abril del 1988, ed. Marcel Salleras, "Estudi General" 9 (Girona: Col·legi Universitari, 1989), pp. 147-157.
  17) Lohr, Charles, "Raimondo Lullo: l'azione e il pensiero", Conciliarismo, Stati Nazionali, inizi dell'Umanesimo. Atti del XXV Convegno Storico Internazionale. Todi, 9-12 ott. 1988 (Spoleto: Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1990), pp. 235-243.
  18) Mancini, Diana, "Strategie di approccio in Raimondo Lullo", Analecta TOR 21 (Roma, 1990), pp. 415-427.
  19) Meier, S., "Die lullistische Philosophie", Historisches Wörterbuch der Philosophie, ed. Joachim Ritter i Karlfried Gründer, 7 (Darmstadt: Wissehschaftliche Buchgesellschaft, 1989), pp. 668-671.
  20) Perarnau i Espelt, Josep, "El manuscrit lul·lià «Princeps»: el del Llibre de contemplació en Déu de Milà", Studia Lullistica et Philologica. Miscellanea in honorem Francisci B. Moll et Michaelis Colom (Palma de Mallorca: Maioricensis Schola Lullistica, 1990), pp. 53-60.
  21) Pérez Martínez, Lorenzo, "Jesuitas lulistas en Mallorca a principios del XVII. El caso del P. Andrés Moragues", La cultura mallorquina des de l'Edat Mitjana fins al segle XX. Homenatge al Pare Miquel Batllori. Estudis Baleàrics 29-30 (1988), pp. 87-94.
  22) Pérez Martínez, Lorenzo, "Un capítulo sobre el lulismo mallorquín; el «Te Deum» de 1750", BSAL 45 (1989), pp. 333-341.
  23) Pons, Miquel, "De l'obra inèdita de Maria Antònia Salvà", Studia Lullistica et Philologica. Miscellanea in honorem Francisci B. Moll et Michaelis Colom (Palma de Mallorca: Maioricensis Schola Lullistica, 1990), pp. 61-67.
  24) Ramis Serra, Pedro, "La semántica del término «ciudad» en la Introducción del De civitate mundi", Studia Lullistica et Philologica. Miscellanea in honorem Francisci B. Moll et Michaelis Colom (Palma de Mallorca: Maioricensis Schola Lullistica, 1990), pp. 69-76.
  25) Roldán, Fausto, "Bibliografia lul·liana de dos filòlegs: Francesc de B. Moll i Miquel Colom", Studia Lullistica et Philologica. Miscellanea in honorem Francisci B. Moll et Michaelis Colom (Palma de Mallorca: Maioricensis Schola Lullistica, 1990), pp. 115-119.
  26) Rosselló Bover, Pere, L'obra de Salvador Galmés i Sanxo (1876-1951) "Scripta et Documenta" 34 (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988), 341 pp.
  27) Sala-Molins, Lluís, "Ramon y Arthur", La Vanguardia (1988, 23 febrer), p. 44.
  28) Salleras i Carolà, Marcel, "L'«art d'esputació de fe» en el Llibre de contemplació en Déu", El debat intercultural als segles XIII i XIV. Actes de les Primeres Jornades de Filosofia Catalana, Girona 25-27 d'abril de 1988, ed. Marcel Salleras, "Estudi General" 9 (Girona: Col·legi Universitari, 1989), pp. 187-197.
  29) Santamaría, Álvaro, Ejecutoria del Reino de Mallorca (Palma de Mallorca: Ajuntament de Palma, 1990), 646 pp., Llull 536-547.
  30) Saranyana, José Ignacio, "Fe, razón y teología en el Ramon Llull presistemático. A propósito de Platón, Aristóteles y demás filósofos", Platonismo e Aristotelismo nel Mezzogiorno d'Italia (secc. XIV-XVI), ed. Giuseppe Roccaro, (Palerm: Officina di Studi Medievali, 1989), pp. 173-185.
  31) Stachowiak, Herbert, Pragmatik. Handbuch des pragmatischen Denkens. Bd. I: Pragmatisches Denken von den Ursprüngen bis zum 18. Jarhhundert (Hamburg: Meiner, 1986), pp. Llull 305-310, 395 i ss.
  32) Trias Mercant, Sebastià, "El lingüisme filosòfic en el «Liber de ascensu et descensu intellectus»", Studia Lullistica et Philologica. Miscellanea in honorem Francisci B. Moll et Michaelis Colom (Palma de Mallorca: Maioricensis Schola Lullistica, 1990), pp. 77-88.
  33) Trias Mercant, Sebastià, "El lulismo barroco y fray Francisco Marçal", Cuadernos Salmantinos de Filosofía 16 (Salamanca, 1989), pp. 107-125.
  34) Trias Mercant, Sebastià, "Introducció", Studia Lullistica et Philologica. Miscellanea in honorem Francisci B. Moll et Michaelis Colom (Palma de Mallorca: Maioricensis Schola Lullistica, 1990), pp. 7-10.
  35) Tusquets, Joan, "Quatre peculiaritats de Ramon Llull en la demostració de l'existència de Déu", Studia Lullistica et Philologica. Miscellanea in honorem Francisci B. Moll et Michaelis Colom (Palma de Mallorca: Maioricensis Schola Lullistica, 1990), pp. 89-96.
  36) Urvoy, Dominique, "Les musulmans pouvaient-ils comprendre l'argumentation lullienne?", El debat intercultural als segles XIII i XIV. Actes de les Primeres Jornades de Filosofia Catalana, Girona 25-27 d'abril de 1988, ed. Marcel Salleras, "Estudi General" 9 (Girona: Col·legi Universitari, 1989), pp. 159-170.
  37) Vidal i Roca, Josep M., "Sobre «Els cent noms de Déu». Aspectes de teonomàstica lul·liana", Studia Lullistica et Philologica. Miscellanea in honorem Francisci B. Moll et Michaelis Colom (Palma de Mallorca: Maioricensis Schola Lullistica, 1990), pp. 97-114.
  38) Welch, John R., "Apuntes sobre el pensamiento matemático de Ramon Llull", trad. Ana María Palos, Theoria 4, núm. 11 (Sant Sebastià, 1988-9), pp. 451-459.
  Nou Glossari General Lul·lià