Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia de Studia Lulliana V. 31 (1991) fasc. 2

I. Edicions, antologies i traduccions d'obres lul·lianes

1) Llull, Ramon, "The Book of the Beasts", trad. David Rosenthal, Catalan Review, Vol. 4, Homage to Ramon Llull (1990), pp. 409-450.

Conté edicions de:
 • II.B.15a - Besties [anglès].
 • 2) Llull, Ramon, Alguns escrits sobre la croada, ed. Josep Renyé; trad. Joan Morera, "Biblioteca Lul·liana" 4 (Fondarella: Edicions Palestra, 1990), vi + 14 pp.

  Conté edicions de:
 • III.21 - PetBonif [català], pp. 3-6.
 • IV.46a - PetConci [català], pp. 7-14.
 • 3) Llull, Ramon, L'Art bref, ed. Armand Llinarès, "Sagesses Chrétiennes" (París: Cerf, 1991), 195 pp.

  Conté edicions de:
 • III.77 - ArsBre [francès].
 • 4) Llull, Ramon, Libre dels mil proverbis, ed. Josep Renyé, "Biblioteca Lul·liana" 2 (Fondarella: Edicions Palestra, 1989), iv + 33 pp.

  Conté edicions de:
 • III.53 - MilProv [català].
 • 5) Llull, Ramon, Llibre de meravelles, ed. Albert Soler i Llopart, "Tria de Clàssics" 2 (Barcelona: Teide, 1991), 141 pp.

  Conté edicions de:
 • II.B.15 - Felix [català] [fragments].
 • 6) Llull, Ramon, Llibre de virtuts e de pecats, ed. Fernando Domínguez, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" I (Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 1990 [1991]; 2a edició revisada, 2008), xxxvi + 314 pp.

  Conté edicions de:
 • IV.65 - VirtPec [català], pp. 1-314.
 • 7) Llull, Ramon, Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XVIII, 208-212, in Civitate Maioricensi anno MCCCXIII composita, ed. Abraham Soria Flores, Fernando Domínguez i Michel Senellart, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" LXXX (Turnhout: Brepols, 1991), xxxii + 274 pp.

  Conté edicions de:
 • IV.67 - ArsBrPre [llatí], pp. 1-158.
 • IV.67 - ArsBrPre [català], pp. 50-154.
 • IV.68 - QuemPot [llatí], pp. 159-193.
 • FD I.14 - ArsInf [llatí], pp. 195-222.
 • IV.70 - VirtVen [llatí], pp. 223-249.
 • IV.71 - Testam [llatí], pp. 251-263.
 • 8) Llull, Ramon, Rethorica Nova, ed. Mark D. Johnston, (Iowa City (Iowa), 1991), xii + 82 pp.

  Conté edicions de:
 • III.50 - RhetNova [llatí].
 • 9) Llull, Ramon, Tratado de astrología, trad. Joan-Manuel Ballesta, "Revista Astrológica Mercurio-3" 34 (Barcelona, 1991), 177 pp.

  Conté edicions de:
 • III.29 - Astron [castellà].
 • 10) Perarnau i Espelt, Josep, "El Llibre contra Anticrist de Ramon Llull. Edició i estudi del text", ATCA 9 (1990), pp. 7-182.

  Conté edicions de:
 • II.A.8 - AntiChr1 [català], pp. 7-182.
 • 11) Pindl-Büchel, Theodor, "Extractum ex Libris meditacionum Raymundi", Cusanus-Texte. III. Marginalien. 3. Raimundus Lullus "Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse" (Heidelberg: Carl Winter, 1990), 50 pp.

  Conté edicions de:
 • I.2 - Contemp [llatí].
 • 12) Pindl-Büchel, Theodor, "Nicolas of Cusa's «Extractum ex libris meditacionum Raymundi» in the Manuscript Transmission of Ramon Llull's Latin «Liber contemplationis»: Preliminaries to a Critical Edition", Catalan Review, vol. 4, Homage to Ramon Llull (1990), pp. 299-321.

  Conté edicions de:
 • I.2 - Contemp [llatí].
 • II. Estudis lul·lístics

  13) Badia, Lola, "In memoriam Rudolf Brummer", Del frau a l'erudició. Aportacions a la història del lul·lisme dels segles XIV al XVIII. Randa 27 (Barcelona: Curial, 1990), pp. 135-136.
  14) Badia, Lola, "Justificació", Del frau a l'erudició. Aportacions a la història del lul·lisme dels segles XIV al XVIII. Randa 27 (Barcelona: Curial, 1990), pp. 5-9.
  15) Badia, Lola, "La novel·la espiritual de Barlaam i Josafat en el rerafons de la literatura lul·liana", Catalan Review, Vol. 4. Homage to Ramon Llull (1990), pp. 127-154.
  16) Bonner, Anthony, "Bibliographic Introduction", Catalan Review, Vol. 4. Homage to Ramon Llull (1990), pp. 31-38.
  17) Bonner, Anthony, "El lul·lisme alquímic i cabalístic i les edicions de Llàtzer Zetzner", Del frau a l'erudició. Aportacions a la història del lul·lisme dels segles XIV al XVIII. Randa 27 (Barcelona: Curial, 1990), pp. 99-117.
  18) Bonner, Anthony, Ramon Llull "Biografies" 4 (Barcelona: Editorial Empúries, 1991), 87 pp.
  19) Bonner, Anthony, "Ramon Llull and the Dominicans", Catalan Review, Vol. 4, Homage to Ramon Llull (1990), pp. 377-392.
  20) Brummer, Rudolf, Bibliographia Lulliana: Ramon-Llull-Schrifttum 1870-1973 (Hildesheim: Gerstenberg, 1976; reimpr. Ciutat de Mallorca: Miquel Font, 1991), vii+104 pp.
  21) Brummer, Rudolf, "Una nota sobre el sistema celestial de Ramon Llull", A Sol Post. Estudis de Llengua i Literatura 1 (Barcelona: Editorial Marfil, 1990), pp. 33-34.
  22) Colomer, Eusebi, "Nicolau de Cusa i el lul·lisme europeu quatrecentista", Del frau a l'erudició. Aportacions a la història del lul·lisme dels segles XIV al XVIII "Randa" 27 (Barcelona, 1990), pp. 71-85.
  23) Corominas, Joan, "The «Joglar a lo diví» in the Life and Works of Ramon Llull", Catalan Review, Vol. 4, Homage to Ramon Llull (1990), pp. 179-200.
  24) Domínguez, Fernando, "Els apòcrifs lul·lians sobre la Immaculada. La seva importància en la història del lul·lisme", Del frau a l'erudició. Aportacions a la història del lul·lisme dels segles XIV al XVIII. Randa 27 (Barcelona, 1990), pp. 11-43.
  25) Domínguez, Fernando, "Les «Raimundi Lulli Opera Latina». Balanç de trenta anys i una reflexió", Llengua & Literatura 3 (Barcelona, 1988-1989), pp. 633-641.
  26) Duran, Manuel, "An Introduction to Ramon Llull's «The Book of the Beasts»", Catalan Review, vol. 4, Homage to Ramon Llull (1990), pp. 395-407.
  27) Duran, Manuel, "Ramon Llull: An Introduction", Catalan Review, vol. 4. Homage to Ramon Llull (1990), pp. 11-29.
  28) García Pastor, Jesús i María Marsá, Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca (Madrid: Centro de Coordinación Bibliotecaria, 1989), 198 pp.
  29) González-Casanovas, Roberto J., "Llull's «Blanquerna» and the Art of Preaching: The Evolution towards the Novel-Sermon", Catalan Review, vol. 4, Homage to Ramon Llull (1990), pp. 233-262.
  30) Hillgarth, J.N., "Mallorca como centro intelectual, 1229-1550", Anuario de Estudios Medievales 19 (Barcelona, 1989), pp. 205-211.
  31) Johnston, Mark D., "Literacy, Spiritual Allegory, and Power: Llull's «Libre de l'Orde de Cavalleria»", Catalan Review, vol. 4, Homage to Ramon Llull (1990), pp. 357-376.
  32) Johnston, Mark D., "Ramon Llull's Conversion to Penitence", Mystics Quarterly 16 (1990), pp. 179-192.
  33) Johnston, Mark D., "Sacrum Studium: The Lullist School of Fifteenth-Century Barcelona", Homenaje a Alberto Porqueras Mayo (Kassel: Ed. Reichenberger, 1989), pp. 385-400.
  34) Kluback, William, "Ramon Llull: The Dialogue of Love and Faith", Catalan Review, vol. 4. Homage to Ramon Llull (1990), pp. 85-96.
  35) Llinarès, Armand, "Le «Traité d'astrologie» de Raymond Lulle", Observer, lire, écrire le ciel au Moyen Âge. Actes du Colloque d'Orléans, 22-23 avril 1989 (París: Klincksieck, 1991), pp. 213-228.
  36) Llinarès, Armand, "Les arts du «trivium» dans la «Doctrina pueril» et l'«Arbre de ciència», de Ramon Llull", Revista de l'Alguer 1 (1990, desem.), pp. 65-72.
  37) Llinarès, Armand, "Les dignités divines dans le «Libre de contemplació»", Catalan Review, vol. 4. Homage to Ramon Llull (1990), pp. 97-123.
  38) Llull, Ramon, Raimundo Lulio, Ars Magna, trad. José Martínez Gázquez i Vergilio Bejarano Sánchez; intr. Anthony Bonner, 2 vols. (Madrid: Kaydeda; Editorial Patrimonio Nacional, 1990), 81 fols & 148 pp.
  39) Menocal, Maria Rosa, "Love and Mercy at the Edge of Madness: Ramon Llull's «Book of the Lover and the Beloved» and Ibn 'Arabî's «O doves of the arâk and the bân trees...»", Catalan Review, Vol. 4, Homage to Ramon Llull (1990), pp. 155-177.
  40) Perarnau i Espelt, Josep, "El Llibre contra Anticrist i la butlla de Joan XXI a favor de Miramar (1276)", ATCA 9 (1990), pp. 233-239.
  41) Pereira, Michela, "Lullian Alchemy: Aspects and Problems of the «corpus» of Alchemical Works Attributed to Ramon Llull (XIV-XVII Centuries)", Catalan Review, vol. 4. Homage to Ramon Llull (1990), pp. 41-54.
  42) Pereira, Michela, "«Opus alchemicum» i «Ars combinatoria». El «Liber de secretis naturae seu de quinta essentia» en la tradició lul·liana", Del frau a l'erudició. Aportacions a la història del lul·lisme dels segles XIV al XVIII. Randa 27 (Barcelona, 1990), pp. 45-55.
  43) Piemontese-Ramos, Luisa, "«Libre del Orde de Cavayleria»: Fashion and Fiction", Catalan Review, Vol. 4, Homage to Ramon Llull (1990), pp. 347-355.
  44) Pindl-Büchel, Theodor, "Relació entre les epistemologies de Ramon Llull i Nicolau de Cusa", Del frau a l'erudició. Aportacions a la història del lul·lisme dels segles XIV al XVIII. Randa 27 (Barcelona, 1990), pp. 87-98.
  45) Pring-Mill, Robert D.F., "The Lullian 'Art of Finding Truth': A Medieval System of Enquiry", Catalan Review, Vol. 4. Homage to Ramon Llull (1990), pp. 55-74.
  46) Puig i Oliver, Jaume de, "Valoració crítica del pensament de Sibiuda al llarg del temps", ATCA 9 (1990), pp. 275-368.
  47) Rogent, Elíes i Estanislau Duràn, Bibliografia de les impressions lul·lianes "Estudis de bibliografia lul·liana" II (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1927), xvi+406 pp.
  48) Rosselló i Bover, Pere, "Contribució a l'epistolari de Salvador Galmés i Sanxo", Fontes Rerum Balearium. Nova etapa 1 (Palma de Mallorca, 1990), pp. 305-327.
  49) Rossi, Elena, "Ramon Llull as Novelist: The Visionary Realism of «Blanquerna»", Catalan Review, Vol. 4, Homage to Ramon Llull (1990), pp. 279-297.
  50) Santi, Francesco, "Episodis del lul·lisme genovès a les acaballes del segle XIV: la confluència amb l'ockhamisme", Del frau a l'erudició. Aportacions a la història del lul·lisme dels segles XIV al XVIII. Randa 27 (Barcelona: Curial, 1990), pp. 57-69.
  51) Serverat, Vincent, "La «irrisio fidei». Encore sur Raymond Lulle et Thomas d'Aquin", Revue Thomiste 90 (1990), pp. 435-448.
  52) Soler i Llopart, Albert, "Sobre el «Blaquerna», la clerecia i una obra misteriosa", Catalan Review, Vol. 4, Homage to Ramon Llull (1990), pp. 263-277.
  53) Torruella i Casañas, Joan i Jeremy N.H. Lawrance, "Un projecte d'arxiu informatitzat de textos catalans medievals: algunes normes", Llengua & Literatura 3 (Barcelona, 1988-9), pp. 481-506.
  54) Trias Mercant, Sebastià, "L'anàlisi del llenguatge lul·lià a l'obra del P. Pasqual", Del frau a l'erudició. Aportacions a la història del lul·lisme dels segles XIV al XVIII. Randa 27 (Barcelona, 1990), pp. 119-133.
  55) Urvoy, Dominique, "La place de Ramon Llull dans la pensée arabe", Catalan Review, Vol. 4, Homage to Ramon Llull (1990), pp. 201-220.
  56) Vidal i Roca, Josep M., "Significació i llenguatge", Catalan Review, Vol. 4, Homage to Ramon Llull (1990), pp. 323-344.
  57) Viera, David J., "Exempla in the «Libre de Sancta Maria» and Traditional Medieval Marian Miracles", Catalan Review, Vol. 4, Homage to Ramon Llull (1990), pp. 221-231.
  58) Welch, John R., "Llull and Leibniz: The Logic of Discovery", Catalan Review, Vol. 4. Homage to Ramon Llull (1990), pp. 75-83.
  Nou Glossari General Lul·lià