Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia de Studia Lulliana V. 32 (1992) fasc. 1

I. Edicions, antologies i traduccions d'obres lul·lianes

1) Domínguez, Fernando, "El «Coment del Dictat» de Ramon Llull: una traducción castellana de principios del siglo XV", Studia in honorem prof. M. de Riquer IV (Barcelona: Quaderns Crema, 1991), pp. 169-232.

Conté edicions de:
 • III.41b - ComDict [castellà].
 • 2) Llull, Ramon, Blanquerna, intr. Joaquín Xirau i Joaquín Molas, "Sepan cuantos..." 595 (Mèxic: Ed. Porrúa, 1990), xxxii + 326 pp.

  Conté edicions de:
 • II.A.19 - Blaquerna [castellà].
 • 3) Llull, Ramon, "Le fantastique, ou la dispute de Pierre le clerc et de Raymond le fantastique (1311)", trad. Michel Senellart; pres. Jean Greisch, Penser la religion. Recherches en philosophie de la religion "Philosophie" (París: Beauchesne, 1991), pp. 17-52.

  Conté edicions de:
 • IV.49 - Phantas [francès].
 • 4) Llull, Ramon, Raimondo Lullo. Il libro dell'Amico e dell'Amato, trad. Adelaide Baracco; intr. Josep Perarnau i Espelt, (Roma: Città Nuova, 1991; 2ª ed. 1996), 109 pp.

  Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [italià].
 • 5) Lulle, Raymond, Livre de l'ordre de chevalerie, trad. Patrick Gifreu, "Les Voies du Sud" 1 (París: La Différence, 1991), 77 pp.

  Conté edicions de:
 • II.A.5 - OrdCav [francès].
 • 6) McLean, I. i John London, "The Borda and Condorcet Principles: Three Medieval Applications", Social Choice and Welfare 7 (Springer-Verlag, 1990), pp. 99-108.

  Conté edicions de:
 • III.38 - ArsElect [anglès], pp. 103-4.
 • II.A.19h - EleNat [anglès], pp. 100-2.
 • II. Estudis lul·lístics

  7) Badia, Lola, "Ramon, l'astrologia, els alquimistes i altres negocis lul·lians", Serra d'Or 364 (1990, abril), pp. [293] 53-[298] 58.
  8) Bonner, Anthony, "Projecte d'edició de Ramon Llull", Serra d'Or 384 (1991, des.), pp. 79-81.
  9) Bujosa Homar, Francesc, Dins el cau de la ciència: un nou intent d'obrir la caixa de Pandora (Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, 1991), 17 pp.
  10) Burman, Thomas E., "The Influence of the «Apology of Al-Kindî» and «Contrarietas alfolica» on Ramon Lull's Late Religious Polemics, 1305-1313", Mediaeval Studies 53 (1991), pp. 197-228.
  11) Euler, Walter Andreas, Unitas et Pax. Religionsvergleich bei Raimundus Lullus und N. von Kues "Würzburger Forschungen zur Missions-und Religionswissenschaft. Religions-Wissenschaftliche Studien" 15 (Würzburg: Echter Verlag, 1990), p. 296.
  12) Grilli, Giuseppe, "Omaggio lulliano al Prof. Batllori", Atti del Convegno Internazionale Ramon Llull; il lullismo internazionale, l'Italia. Napoli, 30 e 31 marzo, 1 aprile 1989 "Istituto Universitario Orientale. Annali: Sezione Romanza" XXXIV, 1 (Nàpols, 1992), pp. 9-13.
  13) Hayoun, Maurice-Ruben i Alain de Libera, Averroès et averroïsme "Que sais-je?" 2631 (París: Presses Universitaires de France, 1991), 128 pp.
  14) Hillgarth, J.N., "Ramon Lull's Early Life: New Documents", Mediaeval Studies 53 (1991), pp. 337-347.
  15) Lohr, Charles, "Raimundus Lullus, 'Liber amici et amati': Corrigenda", Traditio 45 (1989-1990).
  16) Maduell, Àlvar, "Polèmica sobre l'«optimisme leibnizià» de Llull a principis de segle", Estudios Franciscanos 92 (Barcelona, 1991), pp. 493-533.
  17) Pérez Martínez, Lorenzo, La Causa Pia Lul·liana. Resum històric "Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca" 13 (Palma de Mallorca, 1991), 55 pp.
  18) Pring-Mill, Robert D.F., Estudis sobre Ramon Llull, ed. Lola Badia i Albert Soler, "Textos i Estudis de Cultura Catalana" 22 (Barcelona: Curial-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991), 358 pp.
  19) Ribbans, Geoffrey, "El centenari d'Edgar Allison Peers", Serra d'Or 381 (1991), pp. [633] 25 - [634] 26.
  20) Soler i Llopart, Albert, "Ramon Llull al segle XXI", Revista de Catalunya 57 (Barcelona, 1991, nov.), pp. 139-143.
  21) Urvoy, Dominique, Ibn Rushd (Averroes) "Arabic Thought and Culture" (Londres-Nova York: Routledge, 1991), 156 pp.
  22) Yates, Frances, Ensayos reunidos. I. Lulio y Bruno; II. Renacimiento y Reforma; la contribución italiana, trad. Tomás Segovia, "Colección Popular" Núms. 438 i 45 (Mèxic: Fondo de Cultura Popular, 1990), 398 i 411 pp.
  Nou Glossari General Lul·lià