Què és l’Atles? Francesc López Palomeque
Director científic de l'Obra. Universitat de Barcelona
 • L’Atles del Turisme a Catalunya. Mapa Nacional de l’Oferta i els Productes Turístics constitueix la resposta específica al compliment d’una de les accions del Pla Estratègic del Turisme a Catalunya (2005-2010). Concretament l’Acció 2.1. Elaboració del mapa nacional de l’oferta i dels productes turístics, que correspon al “Programa d’actuació 2. Foment i integració de productes turístics”.
   
 • El mecanisme per desplegar l’acció ha estat un conveni de col•laboració entre el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona (UB). La responsabilitat de la realització del mapa ha correspost, en primer terme, al Grup de Recerca Consolidat d’Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional (ANTERRIT) del Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional, que ha organitzat i coordinat el procés de redacció del projecte, entès com a obra col•lectiva, en el que han participat 44 autors de 13 institucions diferents, entre elles 7 universitats catalanes.
   
 • Amb la realització del Mapa Nacional de l’Oferta i els Productes Turístics de Catalunya s’ha pretès:
  1. aconseguir una informació integrada i territorialitzada de l’oferta i dels productes turístics del conjunt de Catalunya
  2. disposar d’una visió integradora de les capacitats actuals i futures i de les mancances d’atractiu turístic d’un territori concret.
  3. disposar d’una eina de gestió per identificar actuacions prioritàries i facilitar la coordinació i la col•laboració interadministrativa sectorial i intersectorial

Contingut i estructura:

La identificació dels diversos components de l’oferta i dels productes turístics ha portat a la seva individualització com a objecte d’estudi i de representació cartogràfica. Aquesta consideració ha donat pas a la seva formalització com a tema de tractament específic, es a dir, com a “full” o capítol específic. El resultat d’aquest procés és una obra que comprèn un total de 54 capítols específics o fulls. L’Índex resultant suposa una expressió explícita del catàleg de productes turístic i d’elements del sistema turístic. Els resultats s’han estructurat en dues Parts, precedides d’una Introducció.

El Mapa Nacional de l’Oferta i dels Productes Turístics de Catalunya comprèn un conjunt d’imatges cartogràfiques de la realitat turística de Catalunya, una cartografia temàtica entesa com la representació seleccionada i explicada de determinats fets geogràfics i homogenis, prèviament seleccionats, de diversos components de l’oferta i dels productes turístics, i de les diverses variables amb les que s’identifiquen o es caracteritzen. El procés d’identificació, anàlisi i caracterització ha estat marcat per la localització georeferenciada (coordenades UTM) dels elements i municipis objectes d’estudi, i s’ha operat amb els sistemes d’informació geogràfica. En termes més comuns es pot dir que el seu contingut és un veritable Atles del Turisme a Catalunya.

El contingut del Mapa Nacional de l’Oferta i dels Productes Turístics de Catalunya s’expressa mitjançant els tres llenguatges bàsics: imatges, textos i estadístiques. El conjunt d’imatges aplega, a la vegada, la cartografia (mapa principal i mapes secundaris), els gràfics, les figures i les fotografies. En total sumen 113 mapes, 124 gràfics, 26 figures i 113 taules estadístiques. Les escales geogràfiques de treball han estat variables, predominant la petita escala, mentre que per l’expressió dels resultats en suport paper s’ha utilitzat una escala gran. La divisió municipal i comarcal han estat les referències bàsiques.

La Primera Part es dedica al Patrimoni natural i cultural: Usos turístics i productes. Aquesta part s’ha organitzat en cinc grans epígrafs o blocs temàtics que agrupen els diversos recursos, usos turístics i productes, segons similitud del recurs o de l’ activitat: 1. Medi natural i paisatge cultural; 2. Història i Cultura; 3. Recursos naturals, activitat turística i esport; 4. Equipaments de recreació, oci i salut i 5. Organització d’esdeveniments i atracció de visitants.

La Segona Part es dedica a l’Oferta i la demanda turística: anàlisi sectorial i territorial. L’exposició dels resultats es fa mitjançant sis epígrafs o blocs temàtics que agrupen el tractament dels diversos components del sistema turístic, explicitant tanmateix la perspectiva territorial i les perspectives social i econòmica: 1. Anàlisi i avaluació de l’oferta d’allotjaments i serveis principals; 2. Els turistes: anàlisi de les tipologies i perfils; 3. L’oferta i els productes segons els operadors estrangers; 4. Turismes i entorns geogràfics; 5. Turisme i estructura socioeconòmica i 6. Turisme i estructura territorial.

Els formats de l’Atles:

El resultat del procés d’estudi i representació cartogràfica de l’oferta i els productes turístics de Catalunya s’han expressat, finalment, en dos formats de sortida:
 1. Informació en suport convencional, formalitzada com a atles en suport paper.
 2. Informació en suport digital, formalitzada en un espai web.
El web específic permet un accés via internet als continguts de l’Atles de manera més interrelacionada i, a més, el web específic incorpora un visor. El visor possibilita accedir a tota la informació textual, gràfica, estadística i cartogràfica de l’obra i, d’altra banda, facilita una aproximació interactiva amb la possibilitat de creuar informació referida a diferents variables sobre una base cartogràfica comuna.

Contingut web

El primer nivell d’aquest espai web comprèn un menú que reflecteix l’estructura bàsica del format convencional de l’Atles del Turisme a Catalunya: la part introductòria, la Primera part, la Segona part i la última part dedicada als índex. En aquest menú, també es visualitzen els corresponents blocs temàtics de la primera i segona part.

En un segon nivell apareix un altre menú més concret, en cada cas. Per exemple, clicant qualsevol dels blocs temàtics apareixeran els capítols. Si s’obre una capítol es mostrarà el text, i en una columna les miniatures dels mapes, els gràfics i les taules; i si es clica la icona la imatge s’ampliarà.

Es completa amb un llistat de paraules clau. Escollim una paraula se’ns mostren els textos, mapes i/o gràfics que contenen la paraula seleccionada.

Funcionalitat del Visor web:

El visor possibilita carregar mapes, crear mapes i, a més, disposa d’una eina de dibuix. La funció carregar mapes permet visualitzar cada un dels mapes de l’obra. El mapa carregat permet mostrar informació alfanumèrica addicional.

La funció crear mapes permet al visitant crear un nou mapa a mida. Permet fusionar, segons interessi, les capes d’informació de l’obra i de Google maps.