Bluephage, nova spin-off de la Universitat de Barcelona

Bluephage, nova spin-off de la Universitat de Barcelona

La disponibilitat d’aigua de qualitat és des de fa més d’un segle una preocupació prioritària arreu del món, que se centra, sobretot, a evitar la transmissió de malalties vinculades a la qualitat de l’aigua. Els avenços en tecnologia i en el coneixement científic estan sent aplicats constantment tant als tractaments de l’aigua com a les anàlisis de la seva qualitat i seguretat. És en aquest context que neix Bluephage, nova spin-off de la Universitat de Barcelona que té com a objectiu proporcionar, a través de bacteriòfags, millors eines d’anàlisi de la qualitat microbiològica de l’aigua.

Bluephage produirà i comercialitzarà un nou kit que a través de la determinació de bacteriòfags, un tipus de virus que només infecta bacteris i que és innocu per les persones, permetrà detectar i quantificar la contaminació vírica de l’aigua. En l’actualitat la regulació d’aigües de diversos països està incorporant la mesura de bacteriòfags com a paràmetre de control de la qualitat microbiològica de l’aigua, i és precisament en aquest escenari on aquest nou procediment de fàcil ús esdevé de gran interès.

La creació d’aquesta empresa es basa en un mètode per detectar bacteriòfags en mostres d’aigua que van desenvolupar investigadors del grup de recerca de Microbiologia de l’Aigua Relacionada amb la Salut (MARS) de la Universitat de Barcelona. A més de detectar contaminació vírica en l’aigua, aquest nou mètode és aplicable al control microbiològic de productes alimentaris o derivats d’altres sectors industrials. 

La Fundació Bosch i Gimpera ha estat acompanyant els emprenedors de l’empresa en la definició de la idea de negoci, l’avaluació de l’estratègia de patentabilitat i la negociació del contracte de transferència de tecnologia.Nov 16, 2016