Logo Universitat de Barcelona Màster en Intervenció i Gestió Ambiental imatge de maquetació
Anglès

Informació acadèmica >Anàlisi i Intervenció Socio-Ambiental

imatge de maquetació
Inici
Presentació
Objectius
Destinataris
Informació acadèmica
Estructura del Màster
Anàlisi i Intervenció Socio-ambiental
Gestió Ambiental a l'Empresa i a l'Adminsitració Pública
Pràctiques i
Projecte Fi de Màster
Avaluació
Metodologia
Professorat
Direcció i coordinació
Tutors
Professorat responsable d'àrees
Professorat bàsic
Professors convidats
Informació general
Matriculació
Període de matrícula
i preinscripció
Procés de matriculació
Informació i secretaria
Horari lectiu i calendari
Racó de l'estudiant
Seguiment dels antics alumnes
Webs d'interès
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Departament de
Psicologia Social, UB
Campus Mundet
Edifici de Ponent 4a planta

Pg. Vall d'hebron 171
08035- Barcelona
Telèfon: 93 312 58 01
Fax: 93 402 13 66

imatge de maquetació   imatge de maquetació
imatge de maquetació

Amb el suport de:

 

Generalitat de Catalunya
imatge de maquetació
Diputació de Barcelona
imatge de maquetació
Ajuntament de Barcelona
imatge de maquetació
Àrea Metropolitana de Barcelona. Entitat del medi ambient

imatge de maquetació

Amb la col·laboració de:


Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
 
Aus
 
 
Design for all Foundation
 
AUma. Consultores en medio ambiente y energía
 
Noema consulting
 
 
 
 
 
 
 

Postgrau:

Anàlisi i Intervenció socio-ambiental:
Entorns Urbans, Comunitat i Sostenibilitat


Coordinació
Dr. Sergi Valera Universitat de Barcelona svalera@ub.edu
Dr. Lupicinio Íñiguez Universitat Autònoma de Barcelona lupicinio.iniguez@uab.es

Tradicionalment s'ha estat considerant la intervenció social i la intervenció ambiental com a dos àmbits diferents i independents, amb certs punts en comú però amb metodologies i estratègies separades i inconnexes. Però el concepte de Sostenibilitat integra definitivament ambdues dimensions com expressions d’una mateixa qüestió.

Així, la idea bàsica en aquest programa és que les persones, les comunitats i els entorns constitueixen una unitat global inseparable, amb estretes interrelacions entre les parts que passen a definir-se mútuament per a configurar una estructura integrada. Des d'aquesta perspectiva tota intervenció ambiental ha de tenir en compte els aspectes psicològics i socials, ja que, en últim terme, les persones, els grups i les comunitats són els afectats i beneficiaris de les transformacions en l'entorn físic.

D'igual forma, tota intervenció social ha de contemplar els aspectes ambientals implicats, ja que aquesta intervenció mai es fa en el "buit" sinó en un context sociofísic determinat. En aquest context, l'educació i la promoció ambiental esdevenen elements clau per harmonitzar la relació entre el desenvolupament i la transformació de l'entorn i el desenvolupament personal i social de les persones; en definitiva, allò que des d'una concepció amplia podem anomenar desenvolupament psico-socio-ambiental sostenible.

OBJECTIU
L'objectiu del programa és la preparació específica de professionals tant de les ciències socials (psicòlegs, sociòlegs, antropòlegs) com de l'àmbit del benestar social i intervenció social i comunitària (treballadors socials, gestors socials, educadors socials i ambientals) així com arquitectes, urbanistes, professionals del disseny i la enginyeria, tècnics superiors de l'administració i, en definitiva, tots aquells professionals implicats en intervencions ambientals i socials que requereixen una formació amplia, integrada i multidisciplinar en aquests contexts. Aquesta formació pren rellevància segons el bagatge disciplinar de cadascun dels participants, creant-se una base comuna de coneixements, llenguatge i pràctica per a futurs treballs aplicats que requereixen una col·laboració interdisciplinar.


ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Partint d'una sèrie de conceptes transversals (entorn sociofísic, intervenció, qualitat de vida, sostenibilitat), el desenvolupament del programa combinarà l'exposició, reflexió i debat dels continguts bàsics dels diferents mòduls amb la presentació i treball de casos pràctics (experiències, investigacions, problemes reals, sortides i visites) que permetin integrar aquests continguts en els diferents àmbits d’aplicació professional així com presentar eines metodològiques i interventives específiques orientades a la recerca i la intervenció.

Els continguts s'estructuren en tres mòduls:

 • Mòdul A1, CONCEPTES BÀSICS PER A LA INTERVENCIÓ SOCIO-AMBIENTAL I LA SOSTENIBILITAT. Bases prèvies de coneixements comuns per a la intervenció inter/trans disciplinar.

  Psicologia ambiental. Comportament social, entorn construït i sostenibilitat. Entorn socio-físic i intervenció. Identitat social urbana. Qualitat de vida i Qualitat ambiental : indicadors. Espai públic, apropiació i simbolització. Globalització, escalfament global i canvi social.

  Ecologia i Economia urbanes.- La ciutat com ecosistema. Ecologia urbana i comportament. Tendències demogràfiques i multiculturalitat. L'economia en la construcció de la realitat social i del fet urbà. La internalització dels costos ambientals en la gestió de la ciutat. Gestió ambiental de la ciutat.

  Urbanisme i dinàmiques urbanes. La ciutat com a sistema socioambiental. El fet urbà com a producte multidimensional. Estructura social i planejament territorial i urbanístic. Habitatge, barri i ciutat. Figures de planejament.

  En conclusió, es donaran els aspectes bàsics d’aquelles matèries estretament relacionades amb el curs: la Psicologia Ambiental, l’Ecologia urbana, l’Arquitectura i l’Urbanisme i l’Economia urbana, amb l’objectiu general de crear una base comuna de nocions i coneixements entre els assistents.

 • Mòdul A2, CONTEXTOS URBANS, PARTICIPACIÓ I EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT, presenta des de la perspectiva de la ciutat com a sistema socioambiental, alguns dels àmbits on es desenvolupa la reflexió actual sobre la relació entre el fenomen urbà i el comportament de les persones i grups que s’hi inscriuen.

  Sistemes urbans i comportaments. Àmbits del fenomen urbà. Territori, estructura urbana i mobilitat sostenible. Design for all. Disseny ambiental i ús social de l’espai. Persona, entorn i seguretat. Conflicte i convivència. Gestió ambiental de la ciutat

  Participació i sostenibilitat, La participació ambiental condició per una societat més sostenible: dimensió psicosocial. Bases político-metodològiques. Moviments socials urbans. Models i estratègies d'intervenció a la ciutat. Tècniques i experiències.

  Màrqueting, Comunicació i Educació Ambiental. Elements i principis bàsics de la comunicació social. Educació ambiental naturalista versus Educació Ambiental urbana. Conceptes i tècniques per elaborar i analitzar programes de promoció, informació i educació ambiental. Recursos textuals i multimèdia (institucions, grups, col·lectius i campanyes...).

 • Mòdul TMa,TECNO-METODOLÒGIC que es desenvolupa en paral·lel al llarg del curs, presenta programes i eines metodològiques i interventives específiques orientades a la recerca, a la planificació i la intervenció socioambiental i acompanya la realització del treball de Postgrau

  Metodologies, recursos i instruments per a l’Anàlisi i la Intervenció. Aproximació a la recerca psicosocial: Tècniques d'obtenció d'informació quantitatives i qualitatives. Entrevistes, qüestionaris, escales, tècnica Delphi. Mostreig. Tècniques etnogràfiques i observacionals. Tècniques de detecció de necessitats. Anàlisis de dades. Recursos informàtics i de simulació.

Aquest programa es pot completar amb el curs de postgrau:


"Gestió Ambiental a l'Empresa i a l'Administració pública: Recursos, Comunicació i Canvi"

de 30 ECTS. Cadascun d'aquests programes dóna lloc a una titulació de postgrau i ofereixen, conjuntament, una formació global i complementària per a accedir al títol de:

MÀSTER EN INTERVENCIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL:
Persona i Societatimatge de maquetació;
Direcció:
Enric Pol (UB)
Lupicinio Iñíguez (UAB)
Institute for Life Long Learning
Universitat Autònoma de Barcelona
 

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Departament de Psicologia Social
Última actualització o validació: 04.06.2018
imatge de maquetació