Logo Universitat de Barcelona Màster en Intervenció i Gestió Ambiental imatge de maquetació
Anglès
Informació acadèmica>Estructura del Màster>Postgrau en Gestió Ambiental i a l'Administració Pública
imatge de maquetació
Inici
Presentació
Objectius
Destinataris
Informació acadèmica
Estructura del Màster
Anàlisi i Intervenció Socio-ambiental
Gestió Ambiental a l'Empresa i a l'Adminsitració Pública
Pràctiques i
Projecte Fi de Màster
Avaluació
Metodologia
Professorat
Direcció i coordinació
Tutors
Professorat responsable d'àrees
Professorat bàsic
Professors convidats
Informació general
Matriculació
Període de matrícula
i preinscripció
Procés de matriculació
Informació i secretaria
Horari lectiu i calendari
Racó de l'estudiant
Seguiment dels antics alumnes
Webs d'interès
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Departament de
Psicologia Social, UB
Campus Mundet
Edifici de Ponent 4a planta

Pg. Vall d'hebron 171
08035- Barcelona
Telèfon: 93 312 58 01
Fax: 93 402 13 66

imatge de maquetació   imatge de maquetació
imatge de maquetació

Amb el suport de:

 

Generalitat de Catalunya
imatge de maquetació
Diputació de Barcelona
imatge de maquetació
Ajuntament de Barcelona
imatge de maquetació
Àrea Metropolitana de Barcelona. Entitat del medi ambient

imatge de maquetació

Amb la col·laboració de:


Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
 
Aus
 
 
Design for all Foundation
 
AUma. Consultores en medio ambiente y energía
 
Noema consulting
 
 
 
 
 
 

Postgrau:

Gestió Ambiental a l’Empresa i a l’Administració Pública:
Recursos, Comunicació i Canvi

Coordinadors
Dr. Enric Pol, Universitat de Barcelona epol@ub.edu
Dra. Emília Moreno, AUMA, Consultores en energía y medio ambiente, SL emoreno@auma.es

La Gestió Ambiental, entesa com aquella que incorpora els valors del desenvolupament sostenible a les metes corporatives d’una organització i afecta a polítiques, programes i procediments, sobrepassa el que és merament tecnològic i afecta les bones pràctiques i els comportaments quotidians dels membres de la organització. Com n’hem fet lema del programa entenent que la Gestió Ambiental és sobretot Gestió de comportaments.

La gestió ambiental, que sovint s’associa només a l’empresa industrial, abasta també el sector terciari i l’administració pública. Administració pública entesa com a organització prestadora de serveis, reguladora del marc de vida general i garant de la preservació ambiental, que permeti avançar vers la sostenibilitat.

Per desenvolupar una gestió ambiental eficaç, cal coneixer les tecnologies i els seus efectes en l’ecosistema, però també aquells aspectes que tenen a veure amb el comportament organitzacional, social i individual.

La implantació d’un sistema de gestió ambiental, sigui a l’empresa o sigui a l’administració pública, representa sempre afrontar un procés de canvi, de reticències al canvi, de processos comunicatius, etc que cal poder gestionar adequadament, a més de coneixer la legislació, els recursos i els instruments més prototípics.

OBJECTIU
És la preparació específica de professionals per a la gestió ambiental en el marc organitzacional, sigui d’empresa com d’administració pública. S’adreça a gestors públics i privats, provinents tant dels camps tècnics (enginyers, arquitectes, químics, biòlegs, ambientòlegs, etc) com de les ciències socials (psicòlegs, sociòlegs, geògrafs, educadors etc) i tècnics superiors de les administracions en general.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
La formació que s’imparteix és de caire interdisciplinari. Comprèn els aspectes tecnològics, ecològics, legals, i fa un èmfasi especial en aquells aspectes relacionats amb les dimensions humanes i socials implicades en la gestió ambiental i en les polítiques de Responsabilitat Social Coorporativa (RSC) Això tant en la previsió (AIA, ACV, Diagnòstics ambientals), com en el seguiment i control dels processos (auditories ambientals, etc) i, quan és el cas, en les certificacions ambientals (EMAS, ISO 14000, etiquetes ecològiques), atenent a la comunicació, a la formació ambiental i a la participació.

S’estructura en dos mòduls substantius i un tecno-metodològic, subdividits en assignatures que contenen blocs temàtics.

 • G.1 GESTIÓ AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT. Bases conceptuals, instrumentals i lèxiques necessàries comunes a la gestió ambiental de tipus ecològic, econòmic, psicosocial i legal.

 • Gestió ambiental com a gestió de comportaments: El desenvolupament sostenible com a marc. Aspectes psicosocials implicats en la gestió ambiental. Reticències i reactàncies: NIMBY i Participació. Organitzacions i qualitat. Rols professionals: Rols tècnics i Rols de mediació.

  Legislació i Economia ambiental: Fonts de la legislació vigent en el marc de les organitzacions. La intervenció administrativa. La responsabilitat ambiental, administrativa, civil i penal. Economia i medi ambient. La sostenibilitat com a valor econòmic. Externalitats ambientals a l’empresa i l’Administració pública. Indicadors ambientals econòmics. Balanços de Sostenibilitat.

  Ecologia: Sistemes naturals, recursos i territori. Ecologia i biodiversitat. Transversalitat dels vectors ambientals. Aigua, aire, energia i residus: ecologia, tecnologia i comportament. El territori com a recurs.

 • G.2 CONCEPTES I EXPERIÈNCIES DE GESTIÓ AMBIENTAL PER A L’EMPRESA I L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. Les particularitats de les situacions empresarials i de les administratives. Anàlisi de les darreres tendències sobre Gestió ambiental.

 • Avaluació i Gestió ambiental: El paper de les administracions en la Gestió ambiental del/al Territori. Medi ambient i empresa. EMAS i IS0 14000. Els problemes ambientals i les respostes tecnològiques organitzatives. Avaluació Ambiental estratègica (Directiva2001/42/EC. Estudis i avaluacions d’impacte ambiental, l’avaluació de l’impacte social. Agenda local 21 i la Carta d’Aalborg. Responsabilitat Social Corporativa. Gestió integrada, comprenent aspectes de qualitat, condicions de treball i seguretat, risc, salut i medi ambient

  Mediació, Formació Ambiental i Gestió del Canvi a les organitzacions. Anàlisis, tècniques i estratègies de formació per a la gestió del canvi ambiental i la participació, a l'Administració i a l'empresa. Formació ambiental a les organitzacions. Gestió del canvi de cultura ambiental. Fluïdesa dels circuits comunicacionals a les organitzacions. Comunicació com a sistema. Informació Ambiental i Publicitat. Informació Ambiental als diferents nivells de l'Administració Pública.

 • Mòdul TMg TECNO-METODOLÒGIC que es desenvolupa en paral·lel al llarg del curs, integra recursos i fonts instrumentals i documentals, i ofereix mostres de casos reals i visites de camp. Acompanya la realització del treball de Postgrau
 • Metodologies, recursos i instruments per a la Gestió Ambiental. Models, tècniques i estratègies segons les diverses fonts normatives. ACV (Anàlisi Cicle de Vida), AAE, Dis/BCN (Detecció d’Impactes Socials) i altres metòdes d’AIA. Plans estratègics. Fonts i bases documentals. Preparació i seguiment d’un projecte.

Aquest programa es pot completar amb el curs de postgrau:

"Anàlisi i Intervenció Socio-Ambiental: Entorns urbans, Comunitat i Sostenibilitat".

de 30 ECTS. Cadascun d'aquests programes dóna lloc a una titulació de postgrau i ofereixen, conjuntament, una formació global i complementària per a accedir al títol de:

MÀSTER EN INTERVENCIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL:
Persona i Societatimatge de maquetació;
Direcció:
Enric Pol (UB)
Lupicinio Iñíguez (UAB)
Institute for Life Long Learning
Universitat Autònoma de Barcelona


 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Departament de Psicologia Social
Última actualització o validació: 04.06.2018
imatge de maquetació