Calendari AcadèmicPOSTGRAU DE CREACIÓ SONORA
Inici de la docència: 09/02/2021
Final de la  docència: 04/06/2021
 
POSTGRAU DE DISENY SONOR
Inici de la docència: 05/10/2021
 
Final de la  docència: 03/02/2022
 
La càrrega docent i de treball de l'alumne en aquest máster es computa en crèdits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), sistema unificar de la Unió Europea. Un crèdit ECTS correpon aproximadament a unes 25 hores de treball de l'alumne, que, en el cas d'aquest màster, es distribueicen com segueix : 32% d'ores de classes magsitrals, 20% d'hores de treball dirigit i 48% d'hores de treball autònom de l'alumne.
 
L'horari de classes del màster és : 
- dimarts: de 16:00 a 20:30 
- dimecres: de 16:00 a 20:30
- dijous: de 16:00 a 20:30
 
L'horari de treball individual i de recuperació de classes teòriques es :
- dilluns : de 10:00 a 20:30
- dimarts : de 10:00 a 14:30
- dimecres : de 10:00 a 14:30
- dijous : de 10:00 a 14:30
- divendres : de 10:00 a 20:30
 
A més d'assistir a les classes teòriques els alumnes del máster han de satisfer un programa de tutoria, el desenvolupament d'un treball personal pàctic, els treballs teòrics e cada assignatura i les pràctiques del taller. Els tallers d'escultura de la Facultat de Belles Arts són oberts de dimarts a divendres, tot el dia.
 
Les assignatures es donaran a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Durant el curs tenen lloc conferències, instal·lacions sonores, concerts i algunes pràctiques, al Centre d'Art Contemporani Arts Santa Mònica de Barcelona i al Centre de producció artística Hangar.
 

Fes servir la vista "Agenda" per a veure els esdeveniments en llista. Fes servir la vista "Mes" per a veure els esdeveniments al mes seleccionat. Fes servir la vista "Setmana" per a veure els esdeveniments a la setmana seleccionada.