Inscripció i preus>>Matriculació

 

Condicions

Poden formalitzar la matrícula aquells alumnes que s'hagin preinscrit, i als quals s'hagi comunicat que la seva preinscripció ha estat acceptada mitjançant una carta d'admisió signada pel director del màster.

Períodes

Durant el curs acadèmic hi ha dos períodes de matriculació:

 1. Del 22 de Setembre al 14 d'Octubre (per matricular-se del "Postgrau Creació Sonora : Materials i Eines" o del "Projecte Final de Màster")
 2. Del 6 e Febrer a l'1 de Març (per matricular-se del "Postgrau de Disseny Sonor : Projecció i Espai" o del "Projecte de Final de Màster")

Documentació a aportar

Per tal de formalitzar la matrícula, l'alumne haurà d'entregar els següents documents:

 1. Fotocòpia del document que acrediti la identitat de l'estudiant: DNI per als espanyols, document d'identitat de la resta d'estudiants de la UE, passaport en el cas d'extrangers.
 2. Dues fotos de carnet.
 3. Títol d'enginyer, arquitecte, grau o titolació (espanyola o extrangera) corresponent que dona accès al postgradu o màster. S'ha de presentar l'original (que se retornarà a l'alumne, un cop fotocopiat i compulsat), o bé una còpia compulsada per la universitat que ha concedit el títol.
 4. Expedient acadèmic corresponent al títol de grau o llicenciatura. A l'expedient acadèmic hauran de constar les matèries cursades, la càrrega en crèdits de cadascuna i les qualificacions obtingudes.S'ha de presentar l'original (que se retornarà a l'alumne, un cop fotocopiat i compulsat), o bé una còpia compulsada per la universitat que ha concedit el títol.
 5. Model P4, inclòs a la carpeta de matrícula que s'entrega a la mateixa Oficina de Màsters i Postgraus de Facultat de Belles Arts, a cumplimentar amb les dades personals de l'alumne.

Lliurament de la documentació

Es realitza de forma presencial, a la Sra. Joana Cipriano, a la Oficina de Màsters i Postgraus de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona:

 • Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona
 • Oficina de Màsters i Postgraus
 • C/ Pau Gargallo, 4
 • 08028 Barcelona (Espanya)

en horari exclusivament de matins, de 9.30 a 13.30 am.