Necessitem Col·laboradors Docents: Professors Associats


Col·laboradors Docents

La Secció de Polítiques Públiques del Departament d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona necessita col·laboradors docents a temps parcial (Professors Associats) per impartir docència de les següents assignatures en Català o Castellà (a triar pel docent):

  • Economia del Sector Públic (Grau Economia i / o Grau ADE)
  • Organització Industrial (Grau ADE)
  • Polítiques Laborals (Grau de Relacions Laborals)

Necessitem professionals que tinguin una vinculació professional permanent en una institució o empresa aliena al grup Universitat de Barcelona.

Oferim vinculació a la nostra Secció en Polítiques Públiques com a professors a temps parcial per impartir un o dos grups de les assignatures assenyalades anteriorement del Grau d’Economia, del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i / o del Grau de Relacions Laborals. Cada grup requereix impartir docència presencial de 60 hores durant 15 setmanes, dues sessions de dues hores per setmana.

Els professors de la secció estan vinculats a la UB School of Economics, a l’Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública (IREA), al Grup de Recerca en Governs i Mercats (GIM) i l’Observatori de Polítiques Públiques (OAP) de la Universitat de Barcelona.

Enviar sol·licituds a través del portal:

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/concursos-de-personal-academic-contractat-temporal

Les places que oferim a la nostra secció són les que apareixen amb el codi FEE.2019.01, FEE.2019.02 i FEE.2019.03.

El termini d’enviament de sol·licituds finalitza el proper 25 de juny (inclòs).

Colaboradores Docentes

La Sección de Políticas Públicas del Departamento de Econometría, Estadística y Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona necesita colaboradores docentes a tiempo parcial (Profesores Asociados) para impartir docencia de las siguientes asignaturas en Catalán o Castellano (a elegir por el docente):

  • Economía del Sector Público (Grado Economía y/o Grado ADE)
  • Organización Industrial (Grado ADE)
  • Políticas Laborales (Grado de Relaciones Laborales)

Necesitamos profesionales que tengan una vinculación profesional permanente en una institución o empresa ajena al grupo Universitat de Barcelona.

Ofrecemos vinculación a nuestra Sección en Políticas Públicas como profesores a tiempo parcial para impartir uno o dos grupos de las asignaturas señaladas anterioremente del Grado de Economía, del Grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y/o del Grado de Relaciones Laborales. Cada grupo requiere impartir docencia presencial de 60 horas durante 15 semanas, dos sesiones de dos horas por semana.

Los profesores de la sección están vinculados a la UB School of Economics, al Instituto de Investigación d’Economia Aplicada regional y Pública (IREA), al Grupo de Investigación en Gobiernos y Mercados (GiM) y al Observatorio de Políticas Públicas (OAP) de la Universitat de Barcelona.

Enviar solicitudes a través del portal:

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/concursos-de-personal-academic-contractat-temporal

Las plazas que ofrecemos en nuestra sección son las que aparecen con el código FEE.2019.01, FEE.2019.02 y FEE.2019.03.

El plazo de envío de solicitudes finaliza el próximo 25 de junio (inclusive).