¡INSCRIPCIONS OBERTES!

DIPLOMAT D’ESPECIALITZACIÓ EN DRET CIVIL CATALÀ

Per fer aquest tràmit cal emplenar la carta de sol·licitud d’admissió i adjuntar-la a la documentació sol·licitada a aquest efecte: fotocòpia del document d’identitat, 2 fotografies mida carnet, currículum vitae i fotocòpia compulsada del títol universitari.

El 80% de les places s’assignaran per ordre rigorós d’inscripció, el 20% restant s’assignaran en funció dels mèrits acadèmics i professionals dels aspirants.

Descarregar díptic informatiu

¡INSCRIPCIONES ABIERTAS!

MÁSTER EN DERECHO DE FAMILIA E INFANCIA

Diploma de Experto en Nulidad Separación y Divorcio 

Diploma de Especialización en Infancia, Protección de la Persona y Adopción

Para realizar dicho trámite es preciso cumplimentar la carta de solicitud de admisión y adjuntarla a la documentación solicitada a tal efecto: fotocopia del documento de identidad, 2 fotografías tamaño carné, currículum vitae y fotocopia compulsada/apostillada del título universitario y en el caso de titulados en el extranjero, analítico de calificaciones.

El 80% de las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción, el 20% restante se asignarán en función de los méritos académicos y profesionales de los aspirantes.

Descargar tríptico informativo