Programa

 • Introducció i Part General:
 •  L’ordenació jurídica de Catalunya: l’àmbit civil
 •  Delimitació del sistema de fonts
 •  Principis de territorialitat i de personalitat
 •  La prescripció
 •  La caducitat
 •  La preclusió
 • Dret de Persona i Família:
 •  Els efectes legals del matrimoni
 •  Els negocis per raó de matrimoni
 •  Els negocis jurídics entre cònjuges
 •  Les compres amb pacte de supervivència
 •  El règim econòmic matrimonial
 •  Els actes dispositius sobre l’habitatge familiar
 •  Els efectes sobre la nul·litat, la separació i el divorci
 •  La mediació familiar i comunitària
 •  El parentiu
 •  La filiació
 •  L’adopció internacional
 •  Les institucions de protecció de la persona
 •  La potestat dels progenitors
 •  La tutela i les institucions tutelars
 •  La curatela i l’assistència
 •  La protecció dels menors en desemparament
 •  Les situacions convivencials d’ajuda mútua
 •  Les parelles estables
 •  La protecció de la gent gran
 •  La persona jurídica. Fundacions i associacions
 • Dret de Successions:
 •  La successió per causa de mort
 •  Els principis successoris del dret català
 •  Els títols successoris. L’herència
 •  La comunitat hereditària
 •  El testament
 •  Les substitucions hereditàries
 •  L’herència
 •  Els llegats
 •  Els heretaments i els pactes successoris
 •  La marmessoria
 •  La successsió intestada
 •  La llegítima
 •  La quarta vidual
 • Dret Patrimonial i Drets Reals:
 •  Les obligacions i els contractes
 •  Rescissió per lesió
 •  La compravenda a carta de gràcia
 •  La donació
 •  La usucapió
 •  La tradició
 •  El dret de propietat
 •  Règim jurídic de la propietat horitzontal
 •  Les immissions
 •  L’usdefruit
 •  Les servituds
 •  Els censos
 •  El dret de superfície
 • Els drets reals de garantia
 •  Els drets d’adquisició voluntària