En primer lloc és important dir que  l’objectiu d’aquests programes és iniciar als responsables en les diverses àrees econòmiques. De manera similar s’inicien en totes les àres de Direcció. Tant pel Màster com pel Postgrau s’aprenen a gestionar les eines específiques de les entitats dedicades a l’esport.

Pretenem afermar els coneixements d’aquells professionals que ja hi treballen.

D’aquesta manera es facilita l’anàlisi dels problemes. També es vol ensenyar la correcta presa de decisions. Finalment, es debaten les actuacions futures més correctes en els àmbits de responsabilitat i direcció.

D’una manera interessant i sistemàtica s’impartiran les diverses sessions per professors experts en les temàtiques. També hi participen, com convidats, professionals rellevants del sector que completen el quadre docent del curs.

Metodologia

El curs combina l’ensenyament teòric, mitjançant exposicions del professorat. De manera similar s’impulsa una educació activa que impulsa les capacitats pràctiques d’anàlisi i de direcció de l’alumnat. Per poder assolir aquesta finalitat, cada sessió es dedica un temps a l’elaboració d’exercicis i casos pràctics que es realitzaran tant individualment com en grup.

Finalment, durant el curs, es duen a terme visites a instal·lacions, sessions amb convidats i altres iniciatives que tenen com a finalitat l’anàlisi de models reals.

Altres objectius de caràcter particular perseguits en el curs són:

 • Adquirir o actualitzar els coneixements sobre la gestió d’empreses per dirigir una organització esportiva i aplicar eines de gestió innovadores.
 • Fomentar l’esperit emprenedor per a la creació d’empreses vinculades a aquest sector.
 • Identificar i quantificar els costos i la seva utilització com a instrument i guia per a la gestió interna de l’empresa.
 • Reconèixer la notorietat de cada concepte de cost per a la presa de decisions.
 • Estudiar les característiques i les singularitats dels àmbits en què operen les empreses esportives, com també la metodologia que permetrà dirigir i coordinar millor les activitats realitzades.
 • Fonamentar els principis i les tècniques del tractament comptable i fiscal de les dades econòmiques per poder presentar una imatge fidel de la realitat empresarial.
 • Conèixer les principals polítiques i sistemes que potencien el treball i el desenvolupament de les persones que componen l’organització, com també les eines de direcció d’equips que s’han demostrat més eficaces.

El conjunt de competències que es treballen són:

 • Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat
 • Capacitat comunicativa
 • Capacitat creativa i emprenedora
 • Treball en equip
 • Compromís ètic i sostenibilitat
 • Saber aplicar les tècniques de gestió econòmic- financeres per a la direcció d’entitats i empreses de l’esport.
 • Saber reconèixer les noves tendències en el mercat esportiu i conèixer l’operativa de les empreses del sector esportiu i pels moviments del mercat de l’esport.
 • Comprendre el marc legal que regula les activitats esportives
 • Aprendre a gestionar i fer el seguiment pressupostari, aplicant els controls de seguiment oportuns pel funcionament d’una empresa esportiva.
 • Conèixer les tècniques de direcció empresarial i de persones. Reconèixer les competències i habilitats a nivell individual en grup i de forma organitzada.
 • Saber dissenyar productes i posada en marxa de nous projectes

 • Màster

  Poden accedir al Màster tots aquells alumnes que disposin d’un grau (grau, diplomatura o llicenciatura) d’una universitat homologada pel Ministeri d’Educació. Aquest curs suposa cursar 60 crèdits ECTS, repartits en…

 • Postgrau

  El Postgrau correspon únicament a un curs (30 crèdits ECTS) coincidint així amb el primer any del Màster. El pla d'estudis consta de deu assignatures, agrupades en tres mòduls. Tot seguit…