Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona MÀSTER EN LÒGICA PURA I APLICADA      2014 – 2016 Imatge de diagramaci
Català  Castellano English Imatge de diagramaci Màster interuniversitari  UB UPC Imatge de diagramaci
Imatge de diagramació
Imatge de diagramacio
Imatge de diagramaci Imatge de diagramaci Imatge de diagramaci Imatge de diagramaci
Imatge de diagramaci
Index
Presentació
Requeriments i estructura acadèmica
Professorat
Assignatures
Calendari i horaris
Doctorat
Enllaços d'interès
Dades i indicadors
de l'ensenyament
Edició 2006–2008
Edició 2008–2010
Edició 2010–2012
Edició 2012–2014
Procediment d'admissió 2014-16
 
 
Icona d'informaci Per a més
informació
escriviu a

jansanaIcona de correuub.edu
 

Imatge de diagramaci Imatge de diagramaci  
 

PREINSCRIPCIÓ I ADMISSIÓ PROVISIONAL

El Màster en principi és obert a tot graduat, però està pensat principalment pels graduats en matemàtiques, en informàtica o en filosofia, encara que altres titulacions de grau com física o lingüística no en són llunyanes.

 
LA PREINSCRIPCIÓ
PEL CURS 2014-2016
JA ÉS OBERTA
 

Per a realitzar la preinscripció i sol·licitud d'admissió provisional els candidats hauran d'escriure al coordinador del Màster Prof. Ramon Jansana (preferiblement per correu electrònic: jansanaIcona de correuub.edu) incloent la següent informació:

 • Un curriculum vitae acadèmic.
 • Una relació dels cursos superats de nivell de grau i postgrau, especificant el centre d'estudi i les qualificacions obtingudes.
 • Una breu explicació dels motius que duen el candidat a estudiar aquest Màster, de si tenen la intenció d'especialitzar-se en alguna disciplina, i altra informació que considering rellevant.
 • Opcionalment, poden incloure els noms, afiliació i adreça electrònica de dos professors o investigadors que coneguin el candidat i en puguin donar referències.

Si cal enviar adjunts al missatge de correu electrònic, és preferible que siguin en format PDF.

La admissió provisional es refereix als requeriments acadèmics, i no prejutja el compliment de les condicions administratives, que els candidats hauran de satisfer en el moment de la matrícula. Més avall trobareu informació sobre els requisits legals d'admissió, les condicions d'admissió d'estudiants estrangers, etc.

A petició dels candidats admesos, se'ls podrà enviar una carta formal d'admissió, per a facilitar-los la sol·licitud de beques i altres ajuts financers per a fer possible el seguiment presencial dels cursos del Màster.

 

CONDICIONS I PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

Condicions d'admissió

Els requisits legals estan fixats al Real Decret 1393/2007 de 29 d'octubre, i consisteixen a tenir un títol universitari oficial espanyol o un títol expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior (EEES), que permeti l'accés als ensenyaments de màster oficial dels país corresponent.

Com a requisit complementari, en aquest Màster es demana un coneixement de l'anglès suficient per seguir els cursos impartits en àngles i llegir la bibliografia corresponent. Com a referència s'indica el nivell B1 del llistat de nivells de coneixement de terceres llengües del Common European Framework of Reference for Languages elaborat pel Consell d'Europa.

Admissió d'estudiants amb títols d'estudis superiors aliens a l'EEES

En aquest cas es pot accedir al Màster per dues vies:

 • Per homologació oficial del seu títol superior. Aquesta homologació es tramita al Consejo de Coordinación Universitaria espanyol. El procés d'homologació és habitualment llarg i difícil.
   
 • Si no hi ha homologació, cal la comprovació prèvia per part de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que va expedir el títol, per accedir a estudis de màster oficial.

  L'acceptació en un màster oficial no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el seu reconeixement a efectes diferents que el de cursar ensenyaments de màster.

  Documentació necessària per accedir sense l'homologació prèvia:

  • Sol·licitud d'autorització degudament emplenada
  • Còpia autentificada del títol de llicenciat o l'equivalent (traduït i legalitzat per la via diplomàtica)
  • Còpia autentificada del certificat de les matèries cursades (traduït i legalitzat per la via diplomàtica)
  • Còpia compulsada d'un document que indiqui que el seu títol habilita per matricular-se a estudis de màster al seu país  (traduït i legalitzat per la via diplomàtica).

  La coordinació del màster l'encarregarà de dur a terme els tràmits oportuns.

En ambdós casos, el títol de Màster tindrà plena validesa.

Procediments administratius

Les gestions administratives es faran a la secretaria acadèmica de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, presencialment o a través de les corresponents utilitats en xarxa.

La matrículació tindrà lloc dintre de l'any 2014. El calendari de matrícula s'anunciarà tan aviat com sigui possible.

Per a més informació

Recomanem especialment que consulteu les pàgines web oficials de la Universitat de Barcelona sobre els Màsters oficials, que contenen informació més detallada i més actualitzada.

 
Imatge de diagramaci
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Webmaster: Josep Maria Font
Última actualització: 25/06/14