Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Master Universitari Criminologia, Política Criminal i de Seguretat Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_9_peque.jpg
 
Presentació
Inici
Objectius
Destinataris
Informació General
Requisits específics d'accés
Calendari
Informació Acadèmica
Estructura del màster
Programes
Tutories i Professorat
Horaris
Gestió de Qualitat SAIQU - Indicadors
Racó de l'Estudiant
Llistat d'admesos
Avisos i notícies
Àrea privada

Facultat de Dret
Escola de Postgrau

Coordinació Acadèmica
Dr. Joan J. Queralt
master.cpcs@ub.edu
escolapostgrau.dret@ub.edu

Avinguda Diagonal,684
08034 Barcelona
Telèfon: 93 403 96 17
Telèfon: 93 403 76 91
Imatge de diagramació
 

Requisits específics d'accés Imprimir

Requisits d'admissió - Titulacions oficials

Es recomana tenir alguna les titulacions següents per accedir al Màster: les Llicenciatures i Graus de Criminologia, Dret, Sociologia, Ciència Política, Psicologia, Antropologia i Treball Social.

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màsters oficials s’han de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES i que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial (traduït).
  • Títol aliè a l’EEES. En aquest cas cal l’homologació a un títol universitari oficial espanyol, o bé sense homologació i amb la comprovació prèvia per part de la UB que aquests estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que capaciten per accedir a estudis de màster oficial al país que expedirà el títol. L’acceptació a un màster oficial no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ ni el seu reconeixement amb una finalitat diferent de la de cursar ensenyaments de màster.

Documentació necessària per accedir sense l’homologació prèvia:

  • Sol·licitud d’autorització degudament emplenada.
  • Còpia compulsada del títol de llicenciat o l’equivalent (traduït i legalitzat per la via diplomàtica).
  • Còpia compulsada del certificat de les matèries cursades (traduït i legalitzat per la via diplomàtica).
    La coordinació del màster s’encarregarà de dur a terme els tràmits oportuns.

S'entén per còpia compulsada d'un document la còpia confrontada amb l'original, en la qual es fa constar la coincidència formal amb aquest, mitjançant la corresponent diligència (més  informació).

La UB estableix el procediment d’admissió en cada un dels màsters. Aquest procediment inclou criteris específics i criteris de valoració de mèrits, i, en casos determinats, una formació prèvia específica. Els criteris d’admissió de cada màster es poden consultar en el web propi de cada un. En tots els casos l’admissió efectiva depèn dels criteris de valoració establerts per la universitat i pel màster mateix.

 
© Universitat de Barcelona