Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Master Universitari Criminologia, Política Criminal i de Seguretat Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_9_peque.jpg
 
Presentació
Inici
Objectius
Destinataris
Informació General
Requisits específics d'accés
Calendari
Informació Acadèmica
Estructura del màster
Programes
Tutories i Professorat
Horaris
Gestió de Qualitat SAIQU - Indicadors
Racó de l'Estudiant
Llistat d'admesos
Avisos i notícies
Àrea privada

Facultat de Dret
Escola de Postgrau

Coordinació Acadèmica
Dr. Joan J. Queralt
master.cpcs@ub.edu
escolapostgrau.dret@ub.edu

Avinguda Diagonal,684
08034 Barcelona
Telèfon: 93 403 96 17
Telèfon: 93 403 76 91
Imatge de diagramació
 

Programes i Plans Docents Imprimir

Primer curs 

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

Primer semestre

Segon semestre 

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

 Primer semestre 

Segon semestre

 

Segon curs 

ASSIGNATURES


 • Taller d'anglès científic-criminologic
 • Taller de projectes de recerca
 •  

  TREBALL FINAL DE MÀSTER

   

  Curs 2011-12, crida de setembre

  El Treball final de Máster consistirà en la presentació d'una investigació original de l'estudiant sobre qualsevol aspecte que tingui relació amb els objectius del màster, amb un mínim de 80 pàgines, i que afronti els següents continguts bàsics:

  - Determinació de l'objecte de la investigació,

  - Hipòtesi de treball,
  - Marc teòric,
  - Metodologia emprada,
  - Conclusions a les quals s'arriba, la seva justificació i l'originalitat de les mateixes.

  Cada alumne comptarà amb un tutor de la seva lliure elecció, amb el grau de doctor i en actiu, fins i tot a temps parcial, en un centre universitari o assimilat docent i/o d'investigació en l'àmbit de les ciències penals i criminològiques, qui deurà formalment acceptar l'encàrrec davant del Consell d'Estudis, a fi que orienti l'esmentat treball. Per a cada edició del Màster es comptarà amb una Comissió de tres membres, designats pel Consell d'Estudis del Màster,  tots ells amb gaudiran del grau de doctor; com a mínim, un, serà investigador o professor universitari a temps complet. Aquesta Comissió, en la data que es determini amb una antelació prèvia de 15 dies naturals convocarà tots els alumnes que puguin presentar el seu traball fí de màster, que lliuraran per quadruplicat, amb el vist i plau del tutor.Dins dels 15 següents dies naturals, es fixarà una sessió pública en la qual els aspirants, previ sorteig, defensaran oralment el seu informe, valent-se dels suports que estimin adients.L'exposició serà de 30 minuts; una vegada finalitzada, a continuació i per espai màxim d'una hora, l’aspirant respondrà a les preguntes, aclariments o observacions que li efectuïn els integrants de la Comissió. Les qualificacions seran les que fixa la normativa de la Universitat de Barcelona. Només seran admesos treballs individuals.

  Vista la normativa provisional precedent, s’acorda fixar la data per la lectura del TFM en segona crida el divendres 26 de setembre, a partir de les 17 hrs. de la tarda, al Saló de Graus de la Facultat.

  Els treballs han de ser lliurats per quadruplicat, prèvia acceptació formal i comunicada del tutor, al Departament de Dret penal i Ciències penals, com molt tard, el dimecres 12 de setembre. La Comissió o Comissions es comunicaran abans del dia 19 següent.

   

  Oferta de línies de recerca per el treball de final de màster

   
  © Universitat de Barcelona