Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Master Oficial en Cures Infermeres: Metodologia i Aplicacions Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_6_peque.jpg
 
Presentació
Inici
Objectius
Destinataris
Informació General
Requisits específics d'accés
Calendari
Preinscripció i matrícula
Informació Acadèmica
Estructura del màster
Programes
Tutories i Professorat
Horaris
Racó de l'Estudiant
Llistat d'admesos
Avisos i notícies
Àrea privada
Escola Universitària d'Infermeria

Per més informació
Alba Palahí Pibernat
apalahi@ub.edu


Feixa Llarga, s/n
08907 L´Hospitalet
Telèfon: 93 402 42 92
Imatge de diagramació
 

Objectius Imprimir

- Preparar als postgraduats per a utilitzar el seu potencial professional en les cures i la recerca infermera.

- Desenvolupar habilitats que permetin aplicar teories i principis que guien la recerca i la pràctica infermera.

- Proporcionar coneixements en metodologia de la recerca que permeti als professionals realitzar treballs científics, formulant des de la pregunta/hipòtesi d'investigació fins a la publicació dels seus resultats.

- Oferir les eines necessàries per a l'elaboració d'un projecte de recerca infermera que permeti als postgraduats participar en les diferents convocatòries nacionals i internacionals d'ajuts a la recerca sanitària.

- Proporcionar una formació acadèmica que permeti els professionals aprofundir en la diversitat de la població, subjecte de les cures infermeres.

- Adquirir coneixements i habilitats per fer front a situacions complexes que requereixen d’expertesa en les cures.

- Facilitar eines que afavoreixin l’ increment d’actituds i habilitats per analitzar i jutjar de forma crítica i ètica la informació científica relacionada amb la salut i la malaltia, en diferents contexts.

- Desenvolupar intervencions i rols innovadors en el context de l’atenció socio-sanitaria.

- Analitzar els factors positius i negatius que intervenen en els diferents àmbits assistencials.

- Proporcionar als alumnes, a més a més dels coneixements teòrics, situacions simulades i experiències pràctiques que els permetin adquirir un alt nivell de competència professional.


PERFIL DE COMPETÈNCIES

Genèriques i transversals

A la finalització d'aquest Programa de Màster, es pretén que els postgraduados siguin competents per a:

G1.Demostrar que posseïxen i comprenen coneixements amplis i més complexes, que els que havien adquirit en el 1er cicle, que afavoreixin la possibilitat de ser originals en el desenvolupament de projectes de recerca i aplicació de noves idees, en l'àrea de la salut.

G2.Aplicar els coneixements adquirits i demostrar la capacitat per a resoldre problemes plantejats en entorns nous o poc coneguts, dins de contexts més amplis (multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'actuació professional.

G3.Integrar coneixements que els permeti afrontar la complexitat per a formular judicis professionals, a partir d'una informació, i que inclogui reflexions crítiques i ètiques sobre les responsabilitats socials vinculades a l'aplicació dels seus coneixements.

G4.Comunicar els resultats i conclusions del seu treball, els coneixements i raons últimes que el sustentin a públics especialitzats i no especialitzats d'una forma clara sense ambigüitats.

G5.Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant i actualitzant-se de forma permanent, d'una manera autodirigida o autònoma.

G6.Fer ús de la tecnologia de la informació i telecomunicacions, a nivell d'usuari, utilitzant els mitjans tecnològics al seu abast  (Internet, programes informàtics, etc.)

Específiques

 • Demostrar la capacitat de pensar i dissenyar, amb rigor acadèmic un procés substancial de recerca en cures infermeres.
 • Ser capaç de triar i aplicar la metodologia de recerca, més adient, qualitativa o quantitativa, segons la pregunta de recerca plantejada.
 • Ser capaç d'utilitzar i aplicar les diferents etapes del procés d'investigació, en totes les seves fases, des de l'elaboració d'un projecte, fins a la publicació i aplicació a la pràctica, dels resultats obtinguts.
 • Mostrar habilitat per a elaborar un pressupost d'un projecte de recerca, i gestionar-lo de manera eficient
 • Ser capaç d'identificar mitjançant la recerca en diferents,  les recerques que s'estiguin realitzant en cures infermeres, específicament en terminologies infermeres, reconeixent les línees de recerca potencials i proposant dissenys de recerca en aquest camp específic
 • Demostrar capacitat per a interpretar i utilitzar literatura científica, i informes sobre resultats d'investigació
 • Ser capaç de realitzar comunicacions científiques orals i escrites ,de manera efectiva, per difondre, tant els projectes de recerca com els resultats, en àmbits acadèmics, clínics, de la indústria o divulgatius.
 • Ser capaç de demostrar coneixements  i habilitats en la elaboració, administració, anàlisi i interpretació d'instruments de mesura, utilitzats en cures infermeres
 • Demostrar coneixements de les principals terminologies, que s'estan utilitzant en el treball quotidià de les infermeres i els programes informàtics que s'apliquen en diferents contexts.
 • Mostrar habilitat per aplicar els sistemes de classificació del treball infermer amb programes informàtics.
 • Capacitat per utilitzar i aplicar el pensament crític i reflexiu en el context de les cures infermeres i específicament en l'ús de les terminologies infemeres, que permetin generar noves idees i potenciïn la creativitat.
 
© Universitat de Barcelona