Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Master Oficial en Farmàcia Assistencial i Atenció Farmacèutica Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_6_peque.jpg
 
Presentació
Inici
Objectius
Destinataris
Informació General
Requisits específics d'accés
Calendari
Informació Acadèmica
Estructura del màster
Programes
Professorat
Horaris
Racó de l'Estudiant
Llistat d'admesos
Avisos i notícies
Àrea privada
Facultat de Farmàcia
Av. Joan XXII
08028 Barcelona
Telèfon: 93 402 1880
Fax: 93 403 5884
Imatge de diagramació
 

Novetats
Presentació
This text is replaced by the Flash movie.


El compromís de la farmàcia assistencial ha d’anar clarament orientat cap a la qualitat i l’excel·lència en l’exercici professional. Aquest compromís comporta, doncs, el desplegament de programes formatius que siguin instruments útils en l’adquisició de noves competències que afavoreixin la millora contínua del processos assistencials.

Dins d’aquest context, la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona te consolidat el Màster Oficial de Farmàcia Assistencial i Atenció Farmacèutica amb dues orientacions: una orientació professionalitzadora, que pretén millorar capacitació del llicenciats i graduats en farmàcia per al seu exercici professional basat en saber gestionar eficaçment, mitjançant els recursos cognitius adquirits, la utilització efectiva i segura dels medicaments en els pacients i un altra orientació de recerca que permet el posterior accés al doctorat.

Així, doncs, aquest màster és un títol universitari de formació avançada que permet als farmacèutics assolir una especialització professional o iniciar-se en la recerca assistencial i accedir a un doctorat. És un títol oficial a preu públic i adaptat a l’espai europeu d’ensenyament superior. Consta de 60 crèdits ECTS i es pot realitzar en un any  o, a temps parcial, en dos anys (30 crèdits per any). 

La seva estructura és modular. Contempla, en el primer semestre,  un mòdul de metodologia de l’Atenció Farmacèutica, un de metodologia de la qualitat i la recerca sanitària, un d'efectivitat i seguretat en l'ús dels medicaments.  En el segon semestre, contempla dos mòduls d’utilització de medicaments i seguiment farmacoterapèutic en diferents àrees terapèutiques i un mòdul de caràcter més autònom, anomenat Treball de Fi de Màster (TFM), ja sigui, amb format treball pràctic per a l'orientació professionalitzadora o amb format treball de recerca per a l'orientació de recerca. El Màster s'imparteix majoritàriament en llengua castellana, si be, el TFM es pot redactar en català, castellà o anglès.

Per dur a terme aquest programa de formació especialitzada es compta amb un cós de professors escollits per la seva experiència professional i per la seva capacitat docent i de recerca. Ells faciliten, condueixen i promouen l’adquisició de competències en els àmbits assistencial i de recerca, i ensenyen  a valorar i prendre decisions clíniques, mitjançant la metodologia de l'anàlisi de casos clínics i la resolució de problemes basats en l’evidència científica i en la seva experiència professional.

L'experiència d'escoltar la realitat dels pacients a l'aula  i de participar en l'entrevista a pacients en Àrees Bàsiques de Salut dels Centres d'Atenció Primària (CAP) de la xarxa de l' Institut Català de la Salut (ICS), afavoreix l'adquisició tant de competències professionals, (l'avaluació de l'ús efectiu i segur dels medicaments que utilitzen els pacients)  així com de  competències  transversals,  principalment  la comunicació oral i escrita amb els pacients i els altres professionals sanitaris (metges i infermeres).

Per altre banda, el màster oferta la possibilitat de fer pràctiques en farmàcies comunitàries que ofereixen serveis relacionats amb la prevenció de la malaltia, la promoció de la salut i els serveis orientats a l'ús efectiu i segur dels medicaments.

Aquestes iniciatives han estat fruit del projecte de Millora de la Qualitat Docent (MQD), atorgat per la Generalitat de Catalunya a l'any 2010 i que s'han consolidat mitjançant la signatura de Convenis de col·laboració amb la Universitat dels Pacients, amb Centres d'Atenció Primària de l'ICS i amb la "Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC)

Des del seu inici, aquest Màster compta amb el reconeixement i el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya pel desplegament dels serveis farmacèutics en la vessant assistencial. 

 

QUALITAT

La UB disposa d'un programa d’assegurament intern de la qualitat dels ensenyaments de màsters: el SAIQU (Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat).

En el marc d’aquest sistema s’estableix que cada centre ha de formar una comissió de qualitat que ha de vetllar per la posada en marxa, el seguiment i la millora d’un conjunt de processos de qualitat que cal implantar a cada ensenyament. Aquesta comissió de qualitat de la Facultat de Farmàcia va proposar la Política i objectius de qualitat del centre que varen ser aprovats en Junta de Facultat de 16 de juliol de 2009.Aquesta comissió vetllarà per la posada en marxa, el seguiment i la millora dels màsters adscrits al centre.

La Comissió de Coordinació del màster analitzà anualment la progressió del màster i grau de satisfacció dels estudiants a través d'enquestes pròpies del màster. Posteriorment la pròpia comissió del màsters fan les propostes de millora pel curs següent, sempre tenint en compta el Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat tant de la UB, com del propi centre.

S'utilitzen totes les dades estadístiques per definir i proposar millores en el màster.

SUGGERIMENTS, QUEIXES I D'ALTRES

Els alumnes a través del coordinador poden fer arribar als professors qualsevol incidència o suggeriment respecte al desenvolupament del màster.

Si es tracta d'una Queixa greu es farà a través de la Secretaria d'estudiants i docència amb un escrit raonat i motivat de la Queixa. En el termini  màxim de quinze dies, el coordinador ha de donar resposta per escrit de la queixa al alumne i arbitrar, si s'escau, una solució adient.

SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT

En aquest apartat es presenten les dades més significatives de l’ensenyament.
Aquestes dades sorgeixen de tot un conjunt d’indicadors vinculats a diferents procediments que formen part del Sistema d’Assegurament Intern de Qualitat (SAIQU) del propi centre.
Aquestes dades ens permeten mesurar i fer un seguiment del desplegament de l’ensenyament, fer propostes que permetin una millora continuada del mateix i un rendiment de comptes als diferents grups d’interès existents i la societat en general.
Dades i indicadors del màster en Farmàcia Assitencial i Atenció Farmacèutica (curs 2010/2011)

 

 

 

© Universitat de Barcelona