Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Master en Desenvolupament i Innovació d'Aliments Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_2_peque.jpg
 
Presentació
Inici
Objectius
Destinataris
Informació General
Requisits específics d'accés
Calendari
Consultes, suggeriments i queixes
Informació Acadèmica
Estructura del màster
Programació d'assignatures i plans docents
Tutories, professorat i idiomes
Horaris
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Racó de l'Estudiant
Accions de suport i orientació
Llistat d'admesos
Avisos i notícies
Àrea privada

Facultat de Farmàcia

COORDINADOR
Francesc Guardiola
fguardiola@ub.edu

INFORMACIÓN
Departament de Nutrició i Bromatologia
Av. Joan XXIII, s/n
08028 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 45 08
Fax: +34 93 403 59 31
Imatge de diagramació
 

Objectius Imprimir

Aquest programa de màster pretén cobrir la demanda creixent de titulats especialitzats en les tasques implicades en la recerca i el desenvolupament de productes en la indústria alimentària, amb un fort component d’innovació, que ha de ser el motor impulsor d’aquesta tasca. Això fa que la societat demani especialistes en aquest àmbit, que tinguin la capacitat d’innovar, que puguin integrar-se dins d’equips multidisciplinaris i que tinguin capacitat d’adaptar-se als canvis continus que en aquests moments se succeeixen en el camp de l’alimentació, tant en la indústria alimentària en concret com en altres àrees de l’exercici professional (administració, recerca, comercialització, etc.). L’alumnat haurà d’adquirir unes bases sòlides i suficients per tal que sigui capaç d’analitzar tots els processos compresos dintre de les activitats de R+D+i en la indústria alimentària, integrant tota una sèrie d’aspectes interdisciplinaris que convergiran en una formació completa en el camp del disseny i desenvolupament de productes alimentosos. Això demana també la implicació de professors, investigadors i professionals de la indústria que puguin cobrir de la millor manera possible aquests diferents aspectes. Un nivell adequat de participació de l’empresa i una millora de la interacció entre centres universitaris i el sector productiu ha de ser la base per assegurar una formació d’alta qualitat. La finalitat global d’aquest màster és oferir una formació complementària a titulacions actuals que ofereixen uns coneixements bàsics de partida (Biologia, Farmàcia, Química, Enginyeria Agronòmica, etc.), amb els objectius següents:

Objectius de coneixements 

  • Assolir una base de coneixements sobre els components i ingredients alimentaris i les seves propietats funcionals i nutricionals, sobre les tecnologies aplicables, i sobre les repercussions de tots aquests factors en la qualitat, l’estabilitat, la seguretat, i en l’acceptació per part del consumidor.  

  • Assolir un nivell suficient de coneixements de la terminologia i de les operacions pròpies del treball en equips multidisciplinaris, implicats en el desenvolupament de productes alimentosos (màrqueting, finances, comercialització, gestió, control, etc.).  

  • Assolir coneixements bàsics relacionats amb la planificació i gestió de projectes de R+D+i.  

Objectius d’habilitats 

L’alumnat ha de poder:

  • Assolir la capacitat i els criteris suficients per avaluar adequadament tot tipus d’informació relacionada amb els aliments.

  • Planificar projectes de recerca científica, i de desenvolupament i innovació de productes alimentosos.  

  • Treballar i integrar-se en equips multidisciplinaris.  

  • Avaluar i prendre decisions en el procés global de treure un nou producte alimentós al mercat.  

  • Oferir solucions als problemes que puguin sorgir en les empreses del sector alimentari, dins l’àmbit de la recerca i el desenvolupament.  

Resultats de l’aprenentatge a assolir 

  • Es volen formar especialistes en recerca i desenvolupament de productes, fent èmfasi en la seva formació cap a la recerca, però tenint en compte a la vegada la seva capacitat d’integrar-se i cooperar en equips multidisciplinaris en l’empresa alimentària.

  • Aquest aprenentatge ha de servir d’iniciació tant a la recerca científica (estudis de doctorat) com a la recerca en l’àmbit de la indústria. Per tant, és un objectiu rellevant configurar un itinerari de formació per a la recerca amb un fort tronc comú per compartir entre una orientació professional en la indústria i una orientació més acadèmica.

 
© Universitat de Barcelona