Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Master en Desenvolupament i Innovació d'Aliments Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_10_peque.jpg
 
Presentació
Inici
Objectius
Destinataris
Informació General
Requisits específics d'accés
Calendari
Consultes, suggeriments i queixes
Informació Acadèmica
Estructura del màster
Programació d'assignatures i plans docents
Tutories, professorat i idiomes
Horaris
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Racó de l'Estudiant
Accions de suport i orientació
Llistat d'admesos
Avisos i notícies
Àrea privada

Facultat de Farmàcia

COORDINADOR
Francesc Guardiola
fguardiola@ub.edu

INFORMACIÓN
Departament de Nutrició i Bromatologia
Av. Joan XXIII, s/n
08028 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 45 08
Fax: +34 93 403 59 31
Imatge de diagramació
 

Requisits específics d'accés Imprimir

Requisits d’admissió - Titulacions oficials

Els requisits d’admissió, inicialment, es redueixen que el candidat tingui algun dels títols que s’especifiquen per accedir a aquests estudis de màster: 

Titulacions d’accés

— Llicenciats en Ciència i Tecnologia dels Aliments, Química, Biologia, Bioquímica, Farmàcia i Veterinària.

— Enginyers tècnics agrícoles, enginyers agrònoms i enginyers químics.

— Altres títols que la Comissió de Coordinació estudiï i consideri acceptables.

Procés de selecció

La Comissió de Coordinació del Màster farà el procés de selecció dels alumnes, entre el total de sol·licituds presentades, segons els criteris que s’especifiquen a continuació.

Criteris de selecció

La Comissió de Coordinació i Seguiment del Màster es farà responsable del procés d’admissió i selecció de candidats. Es consideraran com a criteris per a l’admissió dels alumnes al màster:

— Expedient acadèmic (60 %)

Curriculum vitae (30 %)

— Carta personal en què s’expliquin les motivacions per cursar el màster (10 %)

La valoració es completarà amb una entrevista personal, sempre que la comissió responsable de la selecció ho consideri necessari, per tal de conèixer i valorar altres aspectes, com ara la capacitat d’expressió i comunicació, la disponibilitat de temps que el futur alumne tindrà per seguir el curs i altres factors que calgui tenir en compte en el moment de la selecció definitiva.

Llista d’admesos

La valoració definitiva per arribar a la llista d’admesos la farà la Comissió després de ponderar tots els criteris anteriors. La Comissió també tindrà en compte un darrer criteri, que correspon a la formació bàsica que tingui l’alumne en el moment de la sol·licitud, per tal de vetllar que no hi hagi excessives diferències en aquesta formació que dificultin la impartició d’un programa d’estudis de nivell adequat per a tot l’alumnat. La resolució serà pública i raonada i s’enviarà a tots els alumnes que ho sol·licitin.

 
© Universitat de Barcelona