Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Master Oficial en Seguretat Alimentària Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_3_peque.jpg
 
Presentation
Home
Goals
Addressee
Comissió de Coordinació
Entitats Col·laboradores
General information
Specific access requirements
Calendar
Academic information
Structure of master
Programmes
Tutorships and Faculty
Schedule
Students' Corner
Admitted students
News and alerts
Holidays
Private area
Facultat de Framàcia


Avda. Joan XXIII 27-31

08028-Barcelona

Telèfon: 93 402.18.78

Fax: 93 403.58.84

Imatge de diagramació
 

Programas Print

http://www.ub.edu/estudis/es/mastersuniversitaris/seguretatalimentaria/plan-de-estudios

 

 

 

 Contingut de les assignatures

 

Assignatures

Descriptors de contingut

 
Seguretat alimentària: Marc general i normatiu (OB: 5 ECTS)

Concepte global i integral de Seguretat alimentària. Cadena alimentària i Sectors agroalimentaris (característiques i particularitats). Mercats agroalimentaris i la cadena de valor. Polítiques de seguretat alimentaria al sector públic i privat. Marcs de referència: organismes internacionals (FAO,OMS,OMC), Unió Europea (El llibre blanc de la seguretat alimentaria, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentaria), l’estat Espanyol (l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentaria i Nutrició. Distribucions competencials i paper de les CCAA i municipis. El model a Catalunya (l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària).. Dret Alimentari. Legislació de la UE. Legislació espanyola i autonòmica. L’especialista en seguretat alimentària en les organitzacions públiques i privades. Importància del treball en equip en un model relacional

Identificació i caracterització de perills alimentaris (OB:5 ECTS)

Conceptes generals de risc i perill. Visió general del diferents tipus de perills biològics, químics, físics i nutricionals que es poden trobar en els aliments o derivar de l’alimentació.

Mesura i avaluació del risc (OB:5 ECTS)

Sistemàtica de l’anàlisi del risc. Avaluació de l’exposició i estimació del risc. Conceptes i estimació dels valors de l’IDA, LRM, etc. Avaluació dosis/resposta. Avaluació risc/benefici. Estimació probabilística del risc. Valors límit i toleràncies. Disseny, valoració i interpretació d’estudis experimentals.

 


Assignatures

Descriptors

Seguretat biològica dels aliments (OP:2,5 ECTS)

Contaminació biòtica. Microorganismes i toxines bacterianes. Virus i seguretat alimentària. Paràsits i seguretat alimentària. Patògens emergents. Micotoxines. Prions

Seguretat Química del aliments (OP:2,5 ECTS)

Substàncies tòxiques naturals i antropogèniques. Substàncies tòxiques d’origen vegetal. Substàncies tòxiques derivades del processat, preparació o emmagatzematge d’aliments. Contaminants d’origen mediambiental. Residus de tractaments per augmentar o millorar la producció. Elements físics contaminants

Nutrició i Seguretat Alimentària (OP:2,5 ECTS)

Factors de risc alimentari en Obesitat, Càncer i Malaltia cardiovascular. Altres malalties. Estratègies de prevenció de riscos nutricionals

Aliments funcionals i seguretat alimentaria (OP: 2,5 ECTS)

Conceptes, tipus i riscos associats als aliments funcionals. Riscos de sobreconsum d’aliments i de sobredosis d’alguns nutrients. Avaluació de l’eficàcia i de la seguretat d’un ingredient o aliment funcional

Tècniques físico-químiques per l’anàlisi de perills (OP:2,5 ECTS

Tècniques analítiques físico-químiques. Garantía de qualitat

Tècniques microbiològiques per l’anàlisi de perills (OP:2,5 ECTS)

Tècniques d’aïllament i cultiu. Mètodes ràpids. Cultius cel·lulars. Garantía de qualitat

Tècniques bioquímiques i de biologia molecular per l’anàlisi de perills (OP:2,5 ECTS)

Tècniques bioquímiques , Tècniques immunològiques, Tècniques de Biologia molecular, Garantía de qualitat.

Innovació i risc alimentari (OP:2,5 ECTS

Nous aliments. Biotecnologia i seguretat alimentària. Noves tecnologies i risc alimentari. Additius alimentaris. Envasos.

Estadística Aplicada (OP:2,5 ECTS)

Plantejaments dels assajos per a una correcta valoració estadística: Mostreig, inferència estadística,......

Hipersensibilitat als aliments (OP:2,5 ECTS)

Al·lèrgies i intolerància als aliments. Normatives sobre l’etiquetatge dels productes al·lergènics. Detecció d’al·lèrgens. Problemàtiques a la Industria alimentària.


Assignatures

Descriptors

Autocontrol i Seguretat Alimentaria (OB:5 ECTS)

Autocontrol. El sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC o HACCP) en la gestió de la qualitat i seguretat alimentàries. Prerequisits dels sistema APPCC: planificació i disseny de la indústria, manteniment dels equips, traçabilitat, pla de neteja i desinfecció, pla de lluita contra plagues, certificació de proveïdors, control de la qualitat de l’aigua, formació dels manipuladors. Aplicació de l’APPCC en els diferents sectors de l’entorn agroalimentari. Seminaris sobre Gestió de la seguretat basada en l’APPCC i la traçabilitat,

Sistemes de control de la Seguretat Alimentària. (OB:5 ECTS)

Concepte i importància de la qualitat com a instrument de millora continuada. Auditories internes i externes. Aspectes legals: Responsabilitats de les empreses alimentaries i de l’Administració. Procediments administratiu i sancionador i altres figures coercitives: els requeriments i els tancaments cautelars. Procediments d’inscripció en registres oficials i tramitació d’autoritzacions. Aspectes legals del control oficial, la presa de mostres i les anàlisis oficials. Politiques de qualitat alimentària. Qualitat diferenciada. Aplicació de estàndards de referència: normes i sistemes de certificació i acreditació: ISO 22000, IFS, BRC.... Seminaris sobre l’Aplicació de les normes certificables de més rellevància (IFS, BRC, ISO...)

Tecnologia i gestió del risc (OP:5 ECTS)

Tecnologies tradicionals i noves tecnologies. Efecte dels tractaments tecnològics sobre els perills. Modelització.


Assignatures

Descriptors

Gestió de la seguretat en producció primària (OP:2,5 ECTS))

Polítiques de sanitat animal i vegetal i codis de bones pràctiques. Relacions e interaccions entre seguretat alimentària i producció, sanitat, benestar i alimentació animal. Relacions i interaccions entre sanitat vegetal i seguretat alimentària.

Traçabilitat a la cadena agroalimentària (OP:2,5 ECTS)

Traçabilitat en el sector primari. Traçabilitat a la indústria alimentària. Traçabilitat en els canals i empreses de distribució. Traçabilitat molecular.

Disseny i, planificació de processos (OP:2,5 ECTS)

Materials d’us alimentari. Planificació higiènica de les naus, Disseny higiènic i tecnològics dels equips. Homologació d’equips.

Gestió de processos (OP:2,5 ECTS)

Seguretat durant el processament dels aliments. Sistemes de control dels tractaments tecnològics. Indicadors de processat. Tecnofuncionalitat.

Gestió de residus i sostenibilitat (OP:2,5 ECTS)

Tipus de residus. Efectes mediambientals dels residus. Aprofitament de residus en funció del tipus d’empresa agroalimentària

Manipuladors i Seguretat Alimentaria (OP:2,5 ECTS)

El paper dels manipuladors en la gestió del risc. Formació i conscienciació dels manipuladors. Estratègies de formació: oral i audiovisual. Verificació de la formació dels manipuladors.


Assignatures

Descriptors

Comunicació en Seguretat alimentària (OB:5 ECTS)

Paper de les autoritats sanitàries, mitjans de comunicació i experts. Protocols de comunicació a les empreses agroalimentàries. La seguretat alimentària com a valor i marca dins l’estratègia empresarial. Risc real i percepció social del risc. Factors que influeixen en la percepció del risc. Tractament informatiu de les crisis alimentàries. Les TIC i la Seguretat alimentària. Gestió de la comunicació en seguretat alimentària: xarxes d’alertes alimentàries i sistemes d’alerta ràpida. L’etiquetatge dels aliments: importància i paper com a eina de comunicació.

Fonts d’informació i bases de dades (OP:2,5 ECTS)

Recerca bibliogràfica relatives a legislació i seguretat alimentària en diferents bases de dades Gestió dels recursos bibliogràfics

Psicologia de la comunicació i del comportament alimentari (OP:2,5 ECTS)

Aspectes generals de la transmissió d’informació: emissors i receptors. Tècniques de comunicació, Impacte dels diferents mitjans. Seminaris per reforçar l’habilitat de treballar en equip.

Nutrició i Marketing (OP:2,5 ECTS)

Estratègies de comunicació de les empreses per divulgar les propietats dels seus productes. Anàlisi crítica del missatges

Etiquetatge i publicitat alimentària (OP:2,5 ECTS)

L’etiquetatge com a sistema de comunicació entre productors i consumidors. Norma general d’etiquetatge. Etiquetatge nutricional. Al·legacions dels aliments funcionals. Ètica en la publicitat d’aliments. Autocontrol de la publicitat. Codi PAOS


Assignatures

Descriptors

Antropologia del consum alimentari (OP:2,5 ECTS)

Origen dels hàbits alimentaris. Sociologia de l’alimentació. Percepcions dels consumidors. Història i evolució de l’alimentació

Redacció i comunicació científica (OP:2,5 ECTS)

Redacció i crítica d’informes i d’articles científics. Aplicació de les TIC per la informació i la comunicació. Presentació oral i de pòsters. UB. Inclou seminaris per reforçar l’habilitat de parlar en públic

Gestió de residus i sostenibilitat (OP:2,5 ECTS)

Tipus de residus. Efectes mediambientals dels residus. Aprofitament de residus en funció del tipus d’empresa agroalimentària

Manipuladors i Seguretat Alimentaria (OP:2,5 ECTS

El paper dels manipuladors en la gestió del risc. Formació i conscienciació dels manipuladors. Estratègies de formació: oral i audiovisual. Verificació de la formació dels manipuladors

Assignatura


PRACTICUM

(OB: 30ECTS)

El pràcticum pot ser convalidat per la Comissió de Coordinació del Màster si s’acredita experiència professional en l’àmbit de la seguretat alimentària

 
© Universitat de Barcelona