Destinataris

 
Personas licenciadas preferentemente orientadas a la investigación, con un excelente expediente académico. Para cursar el máster es necesario ser licenciado/a en ciencias sociales o humanidades o grado equivalente. También se admitarán licenciados/as en otras áreas, siempre y cuando sus credenciales académicas superen los criterios de selección del master y estén dispuestos a cursar 60 créditos adicionales de nivelación.
 
 

Perfil d'ingrés

El perfil d’ingrés òptim per accedir al Màster Universitari en Sociologia: Transformacions Socials i Innovació de la Universitat de Barcelona és haver cursat anteriorment el Grau en Sociologia de la Universitat de Barcelona, o bé qualsevol altre en el que les i els estudiants hagin adquirit coneixements de l’àmbit de la Sociologia o d’àmbits afins de les ciències socials i humanitats. En general, qualsevol persona amb un Grau en ciències socials o titulació equivalent tindria (si cursa, segons quin sigui el cas, els complements formatius que la comissió coordinadora del Màster consideri necessaris) la formació adequada per poder prosseguir els estudis del Màster. Així, es valoraran positivament les titulacions en ciències socials (en especial en Sociologia), però també en Economia i en Dret i en Humanitats (Antropologia, Geografia i Història). Es consideraran, alhora, els candidats que provinguin d’altres titulacions, tals com les ciències de la salut. En aquest cas es valorarà especialment la trajectòria professional i capacitat potencial del candidat per poder obtenir un aprofitament del Màster en Sociologia: Transformacions Socials i Innovació.

És un requisit del Màster que els estudiants tinguin uns coneixements previs adequats, tant en llengua castellana i anglesa com d’eines i aplicació informàtica.

 

Criteris de selecció 

 

Les sol·licituds dels candidats que compleixin els requisits del Màster seran valorades d’acord amb els següents criteris, que es presenten juntament amb el seu pes ponderat:

·         Requisit previ: Coneixements avançats demostrables en llengua castellana (nivell B2) i anglesa (nivell B1).

·         Expedient acadèmic obtingut pel candidat en la titulació o titulacions prèvies (es tindrà en compte la universitat de procedència i la seva posició als rànkings d’universitats). Ponderació: 40%.

·         Trajectòria acadèmico-professional (inclosa al CV). Ponderació 30%.

·         Carta de motivació i possible entrevista: Ponderació 20%.

·         Altres mèrits: experiència prèvia en mobilitat acadèmica, internacionalització, haver aconseguit una beca per la realització del Màster, etc. Ponderació 10%.

 

Aquells candidats que no tinguin el castellà o el català com a primer idioma, han de presentar un certificat de suficiència lingüística oral i escrita expedida per una entitat acreditada oficialment. En concret, es requereix el nivell C2 del Diploma d'Espanyol com a Llengua Estrangera (DELE), expedit per l'Institut Cervantes, o bé el Certificat de Nivell Avançat, de l'Escola Oficial d'Idiomes espanyola.

Correspon a la Comissió Coordinadora del Màster resoldre l'admissió de les i els candidats d'acord amb els criteris mencionats. Hi ha diversos períodes de presetació de sol·licituds i dates en les que la comissió es reuneix. Quan més d´hora es presenta la sol·licitud, més places lliures n´hi haurà disponibles.

 

Documentació

Per participar en el procés de selecció es necessari complimentar aquest formulari d'inscripció i lliurar a l'Oficina de Màsters i Doctorat, de la Facultat d'Economia i Empresa, la documentació següent: 

  • Còpia compulsada del títol dels estudis d'accés.
  • Còpia compulsada del certificat o expedient acadèmic.
  • Còpia del DNI o passaport (no s'accepta el NIE)
  • Currículum Vitae.
  • Certificat de coneixements d'anglès (veure requisits d'accés).
  • Escrit sobre la motivació per cursar el màster.
  • Dues cartes de referència de professorat universitari i/o investigadors/es. 

BEQUES.

 

Informació per l'alumnat estranger

Els documents (títol i certificat de notes) expedits a un país estranger hauran d'estar correctament legalitzats (la legalització s'ha de fer sobre els documents originals) segons els requisits del Ministeri d'Educació espanyol . Per a més informació, consultar el seguent link delegalització . 

Els documents escrits en una altre llengua diferent del català o castellà s'han de traduir per un traductor jurat, (reconegut per l'Ambaixada o Consolat espanyol), excepte si estan en anglès que no cal traduir. 
La traducció s'ha de fer després de la legalització. Un cop legalitzats i traduïts (si s'escau), s'han d'enviar fotocòpies compulsades per l'Ambaixada o Consolat espanyol del país de procedència. Si es resideix a Espanya, la compulsa es pot fer a qualsevol organisme oficial, inclosa la nostra oficina de màster.

PER L'ADMISSIÓ DEFINITIVA NO SERAN VÀLIDES LES FOTOCÒPIES SIMPLES NI LA DOCUMENTACIÓ ESCANEJADA.

L'alumnat que sol·liciti l’accés al Màster amb un títol estranger tant de la UE com de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior, haurà d'obtenir, prèviament a la realització de la matrícula, l'autorització de la UB de l'adaptació i equivalència del seu títol. Aquesta sol·licitud implica el pagament d'una taxa per part de l'alumne de 211,97 € independent a la matrícula.

Tota la documentació s'ha de remetre a:

Oficina de Màsters i Doctorat

Màster en Recerca en Sociologia
Facultat d'Economia i Empresa
Av. Diagonal, 690
08034 Barcelona
Tel.: 934 039 837/ 934 039 838
Fax: 934 039 027
Aquesta adreša de correu electr˛nica estÓ protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la

Horari: de dilluns a divendres de 10:00 a 13:30 i de 16:00 a 19:00