Presentació

[CAT]

La línia “Art i Contextos Intermèdia” (ACI) posa l’èmfasi en el pensament crític de la pròpia praxis i en l´exploració dels contextos i situacions del món actual. En aquesta especialitat es potencia el treball pluridisciplinari en tots els àmbits de la producció artística en permanent expansió (bidimensionals, espacials, a la xarxa, audiovisuals i multimèdia).

Una docència dinàmica liderada per un sòlid equip interdisciplinar de professors que és complementa amb la programació de Workshops i Seminaris d’artistes i especialistes convidats de reconegut prestigi. Aquesta línia professional és la única a BBAA que realitza cada any Convenis de pràctiques amb rellevants institucions artístiques de la ciutat de Barcelona on l’alumne té l’oportunitat de contactar amb el món artístic.

Les eines intel·lectuals i tecnològiques que ofereix permeten a l’alumnat desenvolupar processos innovadors i situar-se en primera línia del sector creatiu, a més d’habilitar-lo per la investigació en i des de les arts. Se l´implica en la renovació del pensament en oberta interacció amb els discursos, teories i posicionaments artístics més recents.

Aquesta especialitat dona gran valor al treball artístic de l´alumne en el seu TFM (Treball Final de Màster) exposant les obres resultants en importants espais públics de la ciutat.

[CAST]

La línea “Arte y Contextos Intermedia” (ACI) pone énfasis en el pensamiento crítico de la propia praxis y en la exploración de los contextos y situaciones del mundo actual. En esta especialidad se potencia el trabajo pluridisciplinario en todos los ámbitos de la producción artística en permanente expansión (bidimensionales, espaciales, en la red, audiovisuales y multimedia).

Una docencia dinámica liderada por un sólido equipo interdisciplinar de profesores que se complementa con la programación de Workshops y Seminarios de artistas y especialistas invitados de reconocido prestigio. Esta línea profesional es la única en BBAA que realiza cada año Convenios de prácticas con relevantes instituciones artísticas de la ciudad de Barcelona donde el alumno tiene la oportunidad de contactar con el mundo artístico.

Los recursos intelectuales y tecnológicos que ofrece permiten al alumnado desarrollar procesos innovadores y situarse en primera línea del sector creativo. Además de habilitarlo para la investigación en y desde las artes, se le implica en la renovación del pensamiento en abierta interacción con los discursos, teorías y posicionamientos artísticos más recientes.

Esta especialidad pone valor al trabajo artístico del alumno en su TFM (Trabajo Final de Master) exponiendo las obras resultantes en importantes espacios públicos de la ciudad.

[ENG]

The specialization “Art and Intermedia Contexts” (ACI) places an emphasis on the critical thinking of artistic practice and on the exploration of contexts and situations in today´s world. In this specialization, multidisciplinary work is promoted in all areas of artistic production (two-dimensional, spatial, on the web, audiovisual and multimedia).

Dynamic teaching carried out by an experienced interdisciplinary team of professors is complemented with Workshops and Seminars by artists and invited specialists of recognized prestige. This professional specialization is the only one in the University of Barcelona´s Faculty of Fine Arts that organizes internships with relevant artistic institutions in Barcelona where students are in direct contact with the artistic world.

Intellectual and technological resources offered by this specialization allow students to develop innovative processes of work and position themselves at the forefront of the creative sector. In addition to enabling students to research in and from the arts, they are also involved in the renewal of thought in open interactions with the most recent discourses, theories and artistic positions.

This specialization values the artistic work of the students in their Final Master’s Project, exhibiting their artistic work in important public spaces of the city.