Informació

[CAT]

Línia “ART I CONTEXTOS INTERMÈDIA” orientada a la Professionalització i a la Investigació

2on. CURS (60 crèdits)

Aquesta línia treballa directament les interaccions de sistemes en l´ús de la imatge així com les permeabilitats , correspondències i dissensions entre l’ alta i la baixa tecnologia en l´art intermèdia, que comporten una reconfiguració dels modes de producció des d´una perspectiva fusional oberta i desbloquejadora dels medis, amb la consegüent reactivació de llenguatges crítics respecte a la pròpia concepció de les imatges.

Aquesta especialitat contempla la nova situació de la producció artística en la que s´ha produït una imbricació de suports i disciplines. L´art bidimensional s´expandeix per l´espai i fins a la xarxa, la fotografia i la imatge audiovisual reclamen renovades adaptacions espacials, el dibuix apareix com a obra en sí mateixa i/o es projecta cap a les impressions digitals i cap a l’animació audiovisual, i el camp performatiu s´ha vist modificat fins a constituir a les audiències en part de la narrativa. Molts d´aquests materials , a la vegada, s´impliquen en narratives compromeses que intervenen i modifiquen l´esfera pública actual.

Les produccions artístiques intermèdia i els camps d´anàlisi que es treballen en aquesta especialitat son: Pràctiques audiovisuals de caràcter multidisciplinar. -Medis gràfics, textuals, pictòrics, fotogràfics i fílmics en expansió.-Intervencions en l’àmbit objectual, sonor i performatiu i les seves implicacions en l’espai social.- Activitats de documentació, anàlisi i interpretació sobre dimensions polítiques i estètiques de la pràctica artística. En oberta interacció amb els discursos, teories i posicionaments més avançats en l’art actual.

La finalitat d´aquesta especialitat és proporcionar una formació avançada en les produccions artístiques d’art intermèdia, on els medis interactuen. S´orienta l’alumne cap una especialització competitiva en el context artístic actual i vers una formació avançada en les tasques d’investigació dels conceptes inherents al propi projecte artístic, desenvolupant noves hipòtesis sobre els elements teòrics, culturals i socials que el fonamenten.

En aquesta Especialitat es valoren per igual: els resultats pràctics del Projecte artístic final, el seu nivell d´innovació dins el sector cultural, la llegibilitat pública del treball acabat, així com la generació d´una marc d´investigació sòlid a l’entorn del projecte artístic desenvolupat.

Els “Practicums”, pràctiques obligatòries que tots els alumnes d’aquesta especialitat realitzen durant el Segon Semestre en Centres i Museus artístics de reputació, apropen els alumnes a la realitat professional d’una forma activa i dinàmica. Faciliten experiència específica en totes les formes de post-producció que es donen en el vessant artístic-cultural i, en ocasions, obren possibilitats de treball futur.

Artistes, professionals i docents convidats:

La docència, amb mètodes actius i canviants per tal d´estimular el bon desenvolupament del treball de l’ alumne, és impartida per un cohesionat equip interdisciplinari de professors doctors, professionalment actius , en combinació amb aportacions específiques de continguts, metodologies i processos de treball facilitats per artistes, especialistes i teòrics convidats per impartir Conferències, Seminaris i Workshops. El seguiment del treball creatiu en els Tallers i les tutories individualitzades de l´alumne, són fonamentals al llarg de tot el curs.

Des de la seva primera edició el 2006, el Màster convida cada any a varis professionals, artistes i especialistes de reconegut prestigi.

Per seguir al detall les activitats anuals veure l’apartat: ACTIVITATS FORMATIVES.

L´ objectiu és dotar l´alumne de les adequades competències per a desenvolupar-se en el món cultural com a artista i com a gestor artístic independent, activitats en les que avui destaquen ja nombrosos post-graduats que han sortit d´aquesta especialitat del Màster.

TREBALL FINAL DE MÀSTER – TFM (20 crèdits)

Consisteix en la producció d’un projecte personal d’investigació en el doble vessant: obra artística i reflexió teòrica, de suficient nivell per a revertir en l’àmbit cultural.

1.Concepció del projecte artístic: a partir de la base pràctica i teòrica adquirida amb l’assistència regular a Seminaris i Workshops, que hauran servit de laboratori de proves.

2.Tutories: assessoria tècnica, teòrica i bibliogràfica per al desenvolupament i definició del procés creatiu per medi de tutories personalitzades quinzenals amb el professor assignat per encarrilar l’enfocament teòric, material i conceptual de les produccions artístiques personals.

3.Realització i producció: L´alumne portarà a terme un sòlid treball de creació atenent als punts forts i dèbils del projecte que es derivin de les tutoritzacions i haurà de preparar-se per a realitzar una reflexió escrita que tindrà les característiques d´una pre-recerca.

4. Avaluació del “Treball Final de Màster” (i els seus formats):

A) El projecte artístic, ja sigui en els seus formats expositius: bidimensional, textual, tridimensional, audiovisual, sonor, digital o intervenció/ acció, o de qualsevulla altra materialitat, s´haurà de donar a veure . Amb tal fi s’exposarà públicament per part de l’alumne per a ser analitzat i valorat.

La presentació és pública i conjunta davant l’obra, entre tots els alumnes i professors tutors, abans de les Sessions dels Tribunals per a l’avaluació del TFM de cada alumne.

B) El text teòric de defensa és una eina indispensable per a desenvolupar una hipòtesi sobre els elements teòrics, culturals i socials que envolten la praxi artística. En ell ha de quedar reflectida la capacitat de l’alumne per a una actitud crítica avançada sobre l’obra i la demostració d´un coneixement ampli del context on s’articula, que doni lloc a un enfocament teòric particular i diferencial, extret dels nuclis i plantejaments conceptuals que sustenten el propi projecte personal.

Aquest text podrà servir com a base per al futur projecte d’investigació per als alumnes que vulguin continuar cap a estudis de Doctorat d´aquesta Especialitat : Línia d´Investigació “Art en l´Era Digital”.

-BEQUES EXTRAORDINÀRIES per als alumnes, a través de CONVENIS ESPECIALS DEL MÀSTER, des de 2010:

Des de 2015 fins a l’actualitat:

-BEQUES DE RESIDÈNCIA “FiC-ProdArt”, a la Fàbrica de Creació “Fabra i Coats”(Ajuntament de Barcelona ), per a realitzar els “Treballs de Fi de Màster” (febrer -Juny):

Des de 2015 varis alumnes de la línia “Art i Contextos Intermèdia” tenen accés a una “Beca de Residència” per a realitzar el seu “Treball Fi de Màster” en els espais de la Fàbrica de Creació “Fabra i Coats”. Conveni de Col·laboració entre aquesta línia professionalitzant del Màster (ACI) i l´Institut de Cultura de l´Ajuntament de Barcelona(ICUB). Selecció per medi d´un Jurat mixt entre la coordinació de La Fàbrica de Creació, un professor del Màster i un professional extern.

FABRA I COATS – FÀBRICA DE CREACIÓ DE BARCELONA és un nou concepte d’equipament cultural per donar suport a la creativitat, el talent i la innovació a la ciutat. En estret contacte amb la creació més emergent i amb els diferents col·lectius locals, també té la voluntat de convertir-se en un espai amb projecció internacional. Es tracta d’un node central de la xarxa d’equipaments Fàbriques de Creació de Barcelona impulsada des de l’Institut de Cultura de Barcelona ubicat en un edifici emblemàtic del patrimoni industrial de la ciutat.

FABRA I COATS – FÀBRICA DE CREACIÓ DE BARCELONA http://ajuntament.barcelona.cat/fabraicoats/

EXPOSICIÓ DEL TFM AL“CENTRE D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA FABRA I COATS”

Des del curs 2015-16, cada any la línia “Art i Contextos Intermèdia” ha realitzat una exposició als espais de Fabra i Coats dels resultats del TFM. El primer es va realitzar a la planta baixa de “La Fàbrica” i a partir de 2016-17 a les Sales del “Centre d’Art Contemporani de Barcelona”.

EL CENTRE D´ART CONTEMPORANI DE BARCELONA FABRA I COATS

http://ajuntament.barcelona.cat/fabraicoatsespais/ca/detall/fabra-i-coats-centre-d-art-contemporani_99400244867.html

Institució multidisciplinar que té com a objectiu la producció, difusió i exhibició de projectes artístics contemporanis. És un espai de diàleg i d’experimentació dirigit a tots els públics. Pretén desenvolupar propostes de proximitat més enllà de les grans estructures museístiques, i treballar amb creadors de diferents contextos i generacions, llenguatges i disciplines.

De 2014 a 2016:

BECA HAN NEFKENS -ARTISTES POSTGRADUATS UB. Producció, viatges residència externa, investigació o publicació artística. Conveni Màster Producció.

Beca per alumnes cursant el màster de “Producció i Recerca Artística” o ja post-graduats en el mateix, prèvia presentació d’un projecte. Conveni de Col·laboració entre el Màster de Producció-UB i la Fundació Han Nefkens(Barcelona), beca dotada amb 5.000 Euros. Selecció per medi d´un Jurat mixt entre la direcció de la Fd. Nefkens, un professor del Màster i un professional extern. La Fundació Suñol de Barcelona col·labora amb aquesta beca, oferint el seu ESPAI ZERO per a exposar els resultats de la Beca Nefkens, en el cas que sigui de Producció.

L´objectiu de la Fundació Nefkens ( fundada el 2009) és impulsar la creació, estimular la producció a la ciutat i facilitar l’intervanvi d´experiències artístiques a Barcelona. http://hnfoundation.com/ca/

Projectes becats: En el curs 2014-15 atorgada a TATIANA BUSTO. Exposició “Acte 35”. Octubre 2016/Gener 2017. En el curs 2015-16 atorgada a MÒNICA PLANES. Exposició “Acte 38”.Juny/Setembre 2017.

De 2010 a 2014:

BECA “FUNDACIÓ SUÑOL de Producció/Stage/Difusió-Línia ACI”

Beca dirigida especialment als alumnes pos-tgraduats en l’ Especialitat “Art i Contextos Intermèdia”: dotada amb 4.000 Euros (prèvia presentació d’ un projecte), amb cessió de Taller de creació on realitzar el Treball de creació i exposició final del mateix a l’ “Espai Zero” de la Fundació Suñol. Conveni de post-producció amb un Jurat mixt entre la direcció de la Fd. Suñol (Sergi Aguilar) y la Coordinació de la Línia ACI (Teresa Blanch).

L´objectiu d´aquesta Beca era fer una aposta directa des del sector cultural pels resultats artístics de la formació artística universitària de Pots-grau. L´Espai Zero es proposa com un contenidor on la creació, difusió, producció, teoria i diàleg siguin accions de reflexió i compromís enfront la contemporaneitat. http://www.fundaciosunol.org/ca/

Projectes becats: ANTONIA DEL RIO (2010). “Xiu-Xius en blanc. La biblioteca absent”. Exposició “Acte 18”. Gener-Febrer 2011. CARMEN DIAZ (2011). “Aperturas (Opennings)”. Exposició “Acte 26”. Juny-Setembre 2013. LÚA CODERCH (2012). “Or”. Exposició “Acte 30”. Octubre-Desembre 2014.

Les exposicions han estat realitzades dins de la programació normalitzada de l´ “Espai Zero” de la Fundació (amb edició de fulletó-programa amb text inèdit per a cadascuna d´elles).

Per seguir al detall les activitats anuals de cadascuna d´aquestes Beques, veure l’apartat: ACTIVITATS EXTERNES.

[CAST]

Linea “ARTE Y CONTEXTOS INTERMEDIA” Orientada a la Profesionalización y a la Investigación

2º CURSO (60 créditos) Esta línea trabaja directamente las interacciones de sistemas en el uso de la imagen así como las permeabilidades, correspondencias y disensiones entre la alta y la baja tecnología en el arte intermedia, que conllevan una reconfiguración de los modos de producción desde una perspectiva fusional abierta y desbloqueadora de los medios, con la consiguiente reactivación de lenguajes críticos respecto a la propia concepción de las imágenes.

Esta especialidad contempla la nueva situación de la producción artística en la que se ha producido una imbricación de soportes y disciplinas. El arte bidimensional se expande por el espacio y hasta la red, la fotografía y la imagen audiovisual reclaman nuevos acondicionamientos espaciales, el dibujo aparece como obra en si misma y/o se proyecta hacia las impresiones digitales y hacia la animación audiovisual, y el campo performático se ha visto modificado hasta constituir a las audiencias en parte de la narrativa. Muchos de estos materiales y acciones son capaces de activar otras disciplinas del conocimiento, a la vez que se implican en narrativas comprometidas que intervienen y modifican la esfera pública actual.

Las producciones artísticas intermedia y los campos de análisis que se trabajan en esta especialidad son: – Prácticas audiovisuales de carácter multidisciplinar. – Medios gráficos, textuales, pictóricos, fotográficos y fílmicos en expansión.– Intervenciones en el ámbito objetual, sonoro y performático y sus implicaciones en el espacio social. Actividades de documentación, analisis e interpretación sobre dimensiones políticas y estéticas de la práctica artística. En abierta interacción con los discursos, teorías y posicionamientos más avanzados en el arte actual.

La finalidad de esta especialidad es proporcionar una formación avanzada en las producciones artísticas de arte intermedia, donde los medios interactúan, orientadas a una especialización competitiva en el contexto artístico actual, y una formación avanzada en las tareas investigadoras de los conceptos inherentes al proyecto artístico, desarrollando nuevas hipótesis sobre los elementos teóricos, culturales y sociales que subyacen en él.

En esta Especialidad se valoran por igual: Los resultados prácticos del Proyecto artístico final, su nivel de innovación dentro del sector cultural, la legibilidad pública del proyecto acabado, así como el establecimiento de un marco de investigación sólido en torno al proyecto desarrollado.

Los “Practicums, prácticas obligatorias que todos los alumnos de esta especialidad realizan en el Segundo Semestre en Centros y Museos artísticos de reputación les acercan a la realidad profesional de una forma activa y dinámica. Facilitan experiencia específica en todas las formas de post-producción que se dan en la vertiente artístico cultural y en algunas ocasiones abren posibilidades de trabajo futuro.

Artistas, profesionales y docentes invitados:

La docencia, con métodos activos y cambiantes para estimular el desarrollo del trabajo del alumno, es impartida por un cohesionado equipo interdisciplinar de profesores doctores, pporfesionalmente activos, en combinación con aportaciones específicas de contenidos, metodologías y procesos de trabajo facilitados por artistas, especialistas y teóricos invitados para dar Conferencias, Seminarios y Workshops. El seguimiento del trabajo creativo en los Talleres y las tutorías individualizadas del alumno son fundamentales a lo largo de todo el curso.

Desde su primera edición en 2006, el Máster invita cada año a varios profesionales, artistas y especialistas de reconocido prestigio. 

Se pretende con todo ello dotar al alumno de las adecuadas competencias para desenvolverse en el mundo cultural como artista y como gestor artístico independiente, actividades en las que hoy destacan ya numerosos post-graduados que han salido de esta especialidad del Máster.

Para seguir al detalle las actividades anuales ver el apartado ACTIVIDADES FORMATIVAS“.

TRABAJO FINAL DE MASTER (TFM) – (20 Créditos)

Consiste en la producción de un proyecto personal de investigación en su doble vertiente: obra artística y reflexión teórica, de suficiente nivel para que pueda revertir en el ámbito cultural.

1. Concepción del proyecto artístico: a partir de la base práctica y teórica adquirida con la asistencia regular a Seminarios y Workshops, que habrán servido de laboratorio de pruebas.

2. Tutorías: asesoría técnica, teórica y bibliográfica para el desarrollo y definición del proceso creativo por medio de tutorías personalizadas quincenales con el profesor asignado para encauzar el enfoque teórico, material y conceptual de las producciones personales.

3. Realización y producción: El alumno deberá desarrollar un sólido trabajo de creación atendiendo a los puntos fuertes y débiles del proyecto que se deriven de las tutorizaciones y deberá prepararse para llevar a cabo una reflexión escrita que tendrá las características de una pre-investigación.

4. Evaluación del “Trabajo Final de Master” (y sus formatos):

A.) El proyecto artístico, ya sea en sus formatos expositivos: bidimensional, textual, tridimensional, audiovisual, sonoro, digital o intervención/acción, o de cualquier otra materialidad, debe darse a conocer y para ello se expondrá públicamente por parte del alumno para ser analizado y valorado.

La presentación es pública y conjunta ante la obra, entre todos los alumnos y profesores tutores, antes de las Sesiones de Los Tribunales para la evaluación del TFM de cada alumno.

B.) El texto teórico de defensa es una herramienta indispensable para desarrollar una hipótesis sobre los elementos teóricos, culturales y sociales que envuelven la práctica artística, donde quede reflejada la capacidad del alumno para una actitud crítica avanzada sobre la obra y demuestre un conocimiento amplio del contexto donde se articula, que den lugar a un enfoque teórico particular y diferencial, extraído de los núcleos y planteos conceptuales que subyacen en el proyecto personal.

Este texto podrá servir como base para el futuro proyecto de investigación para los alumnos que quieran continuar hacia los estudios de Doctorado de esta Especialidad – Línea de investigación <<Arte en la Era Digital>>.

BECAS ARTÍSTICAS EXTRAORDINARIAS para los alumnos, a través de CONVENIOS ESPECIALES DEL MÁSTER, desde 2010:

Desde 2015 hasta la actualidad:

– BECAS DE RESIDENCIA “FiC-ProdART” en La Fábrica de Creación “FABRA I COATS” (Ayuntamiento de Barcelona) Para realizar los “ TRABAJOS FINAL DE MÁSTER” (Febrero-junio):

Desde 2015 varios alumnos de la línea “Arte y Contextos Intermedia” tienen acceso a una “Beca de Residencia” para realizar su “Trabajo Final de Máster” en los espacios de la Fábrica de Creación “Fabra i Coats”. Convenio de Colaboración entre esta línea profesionalizante del Máster (ACI) y el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona (ICUB). Selección por medio de un Jurado mixto entre la coordinación de La Fábrica de Creación, un profesor del Máster y un profesional externo.

FABRA I COATS – FÁBRICA DE CREACIÓN DE BARCELONA es un nuevo concepto de equipamiento cultural destinado a dar apoyo a la creatividad, el talento y la innovación en la ciudad. En estrecho contacto con la creación más emergente y con los diferentes colectivos sociales, también tiene la voluntad de convertirse en un espacio con proyección internacional. Se trata de un nodo central de la red de equipamientos Fábricas de Creación de Barcelona impulsada desde el Institut de Cultura de Barcelona y se encuentra ubicado en un edificio emblemático del patrimonio industrial de la Ciudad, en el barrio barcelonès de Sant Andreu. http://fabraicoats.bcn.cat/es/fabricadecreacion

– EXPOSICIÓN DEL TFM EN EL <<CENTRE D´ART CONTEMPORANI DE BARCELONA FABRA I COATS>>

Desde el curso 2015-16, cada curso la línea “Arte y Contextos Intermedia” ha realizado una exposición en los espacios de Fabra i Coats de los resultados del TFM. El primero en la planta baja de La Fábrica, y a partir de 2016-17 en las salas del Centre de Art Contemporani de Barcelona.

EL CENTRE D´ART CONTEMPORANI DE BARCELONA FABRA i COATS es un espacio de investigación, innovación y desarrollo artísticos que aspira a dar, mediante su práctica, una respuesta posible a la cuestión del papel cultural y social que deben jugar los centros de arte contemporáneo locales en el siglo XXI. Situado en el ala frontal de la antigua fábrica textil Fabra i Coats, en el distrito de Sant Andreu, el centro ocupa un espacio de tres plantas de 450 m2 cada una, que conforman unos 1.350 m2 en total, dedicados principalmente a exposiciones y actividades públicas. A ello hay que añadirle los 1.018 m2 de salas actualmente en desuso. http://ajuntament.barcelona.cat/centredart/ca/

2014 a 2016

BECA HAN NEFKENS – ARTISTES POSTGRADUATS UB. Producción, viajes residencia externa, investigación o publicación artística. Convenio Máster – Producció

Beca para alumnos cursando el Máster de “Producció i Recerca Artística” o ya postgraduados en el mismo, previa presentación de un proyecto. Convenio de Colaboración entre El Máster de Producción-UB y la Fundación Han Nefkens (Barcelona), beca dotada con 5.000 Euros. Selección por medio de un Jurado mixto entre la dirección de la Fd. Nefkens, un profesor del Máster y un profesional externo. La Fundación Suñol de Barcelona colabora con esta beca, ofreciendo su ESPAI ZERO para exponer los resultados de la Beca Nefkens, en el caso que sea de Producción.

El objetivo de la Fundación Han Nefkens (fundada en 2009) es impulsar la creación, estimular la producción en la ciudad y facilitar el intercambio de experiencias artísticas en Barcelona.http://hnfoundation.com/es/

Proyectos becados– En el curso 2014 -15 otorgada a: TATIANA BUSTO. Exposición “Acte 35”. Octubre 2016 / Enero 2017 – En el curso 2015 -16 otorgada a: MÒNICA PLANES. Exposición “Acte 38”.  Junio / Septiembre 2017

2010 a 2014:  

BECA “FUNDACIÓ SUÑOL de “Producción/Stage/Difusión”. Convenio Máster – Línea ACI

Beca dirigida especialmente a los alumnos postgraduados en la Especialidad “Arte y Contextos Intermedia”: dotada con 4.000 Euros (previa presentación de un proyecto), con cesión de taller de creación donde realizar el trabajo de creación y exposición del mismo en el “Espai Zero” de la Fundació Suñol. Convenio de post-producción con un Jurado mixto entre la dirección de la Fd. Suñol (Sergi Aguilar) y la Coordinación de la Línea ACI (Teresa Blanch).

El objetivo de esta Beca era hacer una apuesta directa desde el sector cultural por los resultados artísticos de la formación artística universitaria de Postgrado. El Espai Zero se propone como un contenedor donde la creación, difusión, producción, teoría y diálogo sean acciones de reflexión y compromiso frente a la contemporaneidad”. http://www.fundaciosunol.org/es/

Proyectos becados: ANTONIA DEL RÍO (2010)- “Xiu-Xius en blanc. La biblioteca absent”. Exposición “Acte 18”. Enero-Febrero 2011. CARMEN DÍAZ (2011) – “Aperturas (Opennings)”. Exposición “Acte 26”. Junio – Septiembre 2013. LÚA CODERCH (2012) – “Or” . Exposición “Acte 30”. Octubre-Diciembre 2014.  

Las exposiciones han sido realizadas dentro de la programación normalizada del “Espai Zero” de la Fundación (con edición de folleto-programa con texto inédito para cada una de ellas ). 

Para seguir al detalle las actividades anuales ver el apartado “ACTIVIDADES EXTERNAS“.