Dubtes, queixes i suggeriments

 

El sistema d'assegurament de la qualitat (SAIQU) del centre estableix, mitjançant un seguit de processos, que totes les queixes, dubtes i suggeriments dels usuaris del centre es recullen, analitzen i responen. Els resultats es fan servir per a la presa de decisions i la millora de la qualitat dels seus ensenyaments.?

Per aquest motiu, en el termini de 15 dies hàbils des de la presentació, la unitat o l'òrgan responsable resoldrà la queixa o suggeriment i la Secretaria d'Estudiants i Docència remetrà la resposta mitjançant correu electrònic a la persona interessada o, en el cas que no s'hagi pogut resoldre encara, informarà de l'estat del tràmit.?

Les queixes no tenen en cap cas la consideració de recurs administratiu i la seva presentació no implica la interrupció dels terminis establerts en la normativa vigent. Per fer una reclamació (que comporta recórrer contra una decisió presa per l'Administració de manera formal) t'has d'adreçar a master.tllc@ub.edu. Per presentar una reclamació, que comporta recórrer contra una decisió presa per l'Administració (resolució), l'alumne haurà de fer-ho per escrit i lliurar-la a la Secretaria de la Facultat, dintre del termini previst per la resolució que es vol recórrer.

Per poder recollir la teva queixa o suggeriment et demanem que omplis el formulari següent. Les dades de caràcter personal només podran ser utilitzades per complir les finalitats del document, com estableix la LOPD.

Nom i cognoms
Adreça electrònica
Consulta
Campus d'Excel·lència BKC HUBc
  • Universitat de Barcelona - Facultat de Filologia
  • fil-master@ub.edu
  • 934 403 55 83 / 87
  • Última actualització: 19-10-2015