Objectius i competències

 

Objectius

Continuació lògica del Grau en Estudis Literaris i de l'antiga Llicenciatura de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada —i també obert a estudiants d'altres perfils: Filologia, Humanitats, Història, Filosofia, etc.—, l'objectiu general d'aquest Màster és aprofundir en els coneixements adquirits durant el Grau o Llicenciatura, de manera que s'assoleixi un alt nivell de reflexió sobre els principis teòrics, comparatístics, històrics i crítics que sustenten els debats actuals en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, s'ampliï el camp de reflexió sobre la tradició literària, les seves crisis i transformacions, i es posin en moviment de manera crítica tots aquests coneixements.

Un segon objectiu general, complementari i indissociable del primer, és l'especialització dels coneixements en virtut dels interessos de cada estudiant. Aquesta especialització es concreta mitjançant la iniciació a la investigació avançada en el camp de la Teoria de la Literatura i la Literatura Comparada, a través tant de les matèries proposades en el Màster com de la concepció, el desenvolupament i la defensa d'un Treball de Recerca, degudament tutoritzat, que doni accés al Doctorat.

 

Competències

Competències generals

. Capacitat d'articular un discurs complex a partir de la reflexió cultural i literària. Capacitat per fer front a textos complexos, exposicions i documents complexos en situacions interpretatives múltiples i canviants.

. Capacitat d'anàlisi i síntesi.

. Capacitat per realitzar estudis i treballs sobre aspectes crític-literaris, en un nivell d'excel·lència.

. Habilitat en l'ús dels recursos bibliogràfics generals o específics de les humanitats, i especialment de l'àmbit de la Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, tant pel que fa als suports principals ( biblioteques, hemeroteques, arxius i altres fons documentals) com pel que fa a les Tecnologies de la Informació.

. Articular un discurs propi i comunicar-lo de forma clara i rigorosa, i capacitat per a transferir coneixements a un públic especialitzat en la Teoria literària i la Literatura comparada com a un públic general.

. Mantenir una iniciativa crítica en forma d'aprenentatge continu i autònom

. Capacitat de crítica i autocrítica.

Competències específiques

  . Competència literària: capacitat per comprendre i posar en relació textos literaris complexos, tot valorant les especificitats de la seva composició, la naturalesa de la seva relació amb el context que els va originar, el seu entorn de recepció i la seva dimensió intel·lectual.

. Competència teòrico-crítica: capacitat per analitzar els textos literaris i altres documents de cultura amb les categories i conceptes teòrics específics que demanin, tot generant nous interrogants i qüestions crítiques a partir dels comentaris de text.

. Competència comparatística: capacitat per pensar en termes de relacions interliteràries establint la relació entre la tradició literària pròpia i la tradició literària europea i occidental.

. Competència crítica transversal: capacitat per posar en relació crítica la tradició literària amb d'altres produccions culturals (arts plàstiques, cinema, música, arquitectura, etc.) i amb d'altres pràctiques discursives (filosofia, estètica, història, dret, etc.) amb les que constitueix una totalitat de sentit històric..

. Competència científica: capacitat per desenvolupar les competències anteriorment descrites en forma d'investigacions específiques.

  . Competència intel·lectual: redacció de documents i articles crítics, de caràcter intel·lectual, que la societat necessita per articular-se com a tal, mitjançant la comprensió dels textos literaris i de la seva funció en la realitat actual.

 

Campus d'Excel·lència BKC HUBc
  • Universitat de Barcelona - Facultat de Filologia
  • fil-master@ub.edu
  • 934 403 55 83 / 87
  • Última actualització: 19-10-2015