Perfil i requisits d’accés

 

Perfil d'accés

Llicenciats en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada i Graduats en Estudis Literaris, Filologia, Humanitats, Història, Filosofia i Llengües i Literatures Modernes. En termes generals, aquest màster pot resultar d'interès per a qualsevol Llicenciat o Graduat de l'àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials, o titulats d'altres perfils que vulguin donar una orientació literària, crítica i comparatística a la seva formació.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

    • Títol universitari oficial espanyol.
    • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
    • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Ser Graduat o Llicenciat, o disposar d'una titulació estrangera equivalent homologable.

 

Campus d'Excel·lència BKC HUBc
  • Universitat de Barcelona - Facultat de Filologia
  • fil-master@ub.edu
  • 934 403 55 83 / 87
  • Última actualització: 16-04-2018