Preinscripció

 

 

Calendari de preinscripció

Del 15 de febrer al 15 de setembre de 2018.

Avís: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

 

Documentació

-Sol·licitud de preinscripció

-Còpia del títol o equivalent traduït i legalitzat per la via diplomàtica

-Documentació específica o vinculada als criteris de selecció:

  • Còpia compulsada del títol o diploma dels estudis d'accés.
  • Còpia compulsada de la certificació acadèmica de l'expedient (per a alumnes de la UB, serà suficient amb una còpia de l'expedient acadèmic)
  • Còpia del DNI/passaport
  • Document que acrediti que el títol obtingut per l'estudiant permet accedir a estudis de Màster al país d'origen del títol (només per a estudiants procedents d'Universitats estrangeres).  Aquest document no serà necessari si es presenta el Suplement Europeu.

 

Criteris de selecció

La comissió acadèmica del màster és l'encarregada de valorar les sol·licituds i prioritzarà aquells estudiants Llicenciats en l'antiga Llicenciatura de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada i els Graduats en Estudis Literaris. En segon lloc, els Llicenciats o Graduats en qualsevol de les filologies i d'altres carreres de l'àmbit humanístic i de les ciències socials (Humanitats, Filosofia, Història, Història de l'Art, Belles Arts, Antropologia, Comunicació Audiovisual i Ciències de la Comunicació).

La comissió també valorarà l'interès dels candidats provinents d'altres formacions, l'experiència professional i el coneixement acreditat d'altres idiomes, a més de català i el castellà. Si la comissió acadèmica ho considera oportú, el coordinador podrà demanar una entrevista personal amb els candidats.

 

Resolució

La comissió d'admissions del màster, constituïda pel coordinador i pels membres de la Comissió del Màster, durà a terme el procés d'admissió dels candidats durant el període de preinscripció, que és comú a tots els màsters de la Facultat de Filologia de la UB.

El termini per presentar les sol·licituds per Internet s'obre al febrer i es tanca el 15 de setembre de cada any. La Comissió es reuneix mensualment per avaluar les sol·licituds i la documentació rebuda i comunica directament als sol·licitants el resultat de l'avaluació.

Campus d'Excel·lència BKC HUBc
  • Universitat de Barcelona - Facultat de Filologia
  • fil-master@ub.edu
  • 934 403 55 83 / 87
  • Última actualització: 16-04-2018