-

Treball final de Màster

 

 

Definició

El Treball Final de Màster és la culminació dels estudis de Màster; per tant, ha de reflectir la formació rebuda durant el programa i la capacitat per a la investigació assolida per l'estudiant. Cal estar ja matriculat, doncs, de totes les assignatures, o haver superat ja tot el període docent, per matricular i presentar el Treball de Recerca.

El marc de la recerca i les línies d'investigació possibles es corresponen amb les assignatures obligatòries i optatives cursades per l'estudiant. Per tant, la recerca haurà de ser dirigida per un professor del Màster.

El Treball Final de Màster ha de demostrar la capacitat de l'estudiant per a formular una pregunta crítica, original en el seu plantejament, i desenvolupada d'acord amb l'estat de la qüestió i els precedents més importants. Caldrà exposar i debatre la bibliografia adduïble per a sustentar la recerca, argumentar i documentar les hipòtesis crítiques, històriques i interpretatives, i presentar unes conclusions en què es remarquin les aportacions realitzades en aquesta recerca i les seves possibilitats de cara a una futura Tesi Doctoral.

En el moment de triar el tema a investigar, l'estudiant proposarà la direcció del treball al professor que consideri més adient. Excepcionalment, es permetran codireccions amb professorat d'altres màsters o Universitats, sempre que siguin Doctors, i prèvia informació al coordinador. El co-director del propi Màster serà el responsable de la recerca a efectes acadèmics i administratius.  

 

Presentació formal

El Treball Final de Màster ha de tenir una extensió aproximada de 60-70 pàgines, més bibliografia.

L'estudiant pot triar entre matricular el treball en el Q1 o en el Q2. Els estudiants del Q1 hauran de lliurar el treball en la segona quinzena de gener, o en la primera quinzena de juny. Els estudiants del Q2, en la primera quinzena de juny, o la primera setmana de setembre.

Per a procedir a l'avaluació del Treball Final de Màster caldrà l'autorització i informe favorable del Tutor. En cas que l'estudiant presenti al tutor un Treball de Recerca que no reuneixi els requisits formals i conceptuals exigits pel Màster, l'estudiant perdria la convocatòria.  

 

Protocol d'avaluació

En les dates anunciades, caldrà dipositar, en la Secretaria de la Facultat, el Treball de Recerca, degudament firmat (autoritzat) pel tutor. No s'admetran treballs sense la firma de director: en cas de presentar-lo sense la deguda autorització del director, es considerarà "No presentat" a tots els efectes.

Se'n lliuraran quatre còpies (tres en format paper i una en format digital): una per cada membre del tribunal, i una quarta (en suport digital, format PDF) per l'arxiu del Màster. 

El tutor lliurarà l'informe al Coordinador, que s'adjuntarà als exemplars destinats a l'acte d'avaluació. Un cop finalitzats aquests tràmits, es publicarà la convocatòria de la sessió pública de exposició dels Treballs Finals de Màster.

Els tribunals d'avaluació estaran formats per professorat del Màster i, eventualment, professors doctors que no siguin docents del Màster o professors d'altres Universitats. Es podran constituir un o més Tribunals, segons el número de treballs inscrits en cada convocatòria, tot agrupant-los segons línies de recerca afins. Els tutors no formaran part dels tribunals dels seus propis investigadors. 

L'avaluació del Treball Final de Màster correspon al tribunal, que haurà rebut també l'informe del tutor.

L'acte d'avaluació consistirà en l'exposició del treball per part de l'estudiant davant del tribunal, que a continuació podrà realitzar els comentaris o preguntes que trobi escaients, als quals donarà resposta l'estudiant. La nota final es desprendrà tant del Treball de Recerca com de la seva exposició davant del tribunal, i es tindrà en compte també, com a primer element valoratiu, l'informe del tutor.

Les notes dels Treballs Finals de Màster es comunicaran a cada estudiant com a cloenda de la sessió pública.

La màxima nota possible en l'acte d'avaluació és excel·lent. Les eventuals Matrícules d'Honor les decidirà la Comissió Acadèmica del Màster, assessorada pels presidents dels tribunals.  

 

Lliurament dels treballs

Els treballs, degudament enquadernats i signats pel professor que l'hagi dirigit, han de lliurar-se a la Secretaria del Departament de Filologia Hispànica, Teoria Literària i Comunicació, en el següent calendari:

Lliurament: 26 de juny
Tribunals: 13 de juliol

Lliurament: 13 de setembre
Tribunals: 29 de setembre

Defensa de TFM (setembre)

Tribunal 1: Robert Caner, Ana Moya, Teresa Rosell
Divendres 6 d'octubre, Sala de Juntes. 10-11 hores
TFM: El Ulises de Kazantzakis. Un estudio sobre la adpatabilidad del mito odiseico, Paola Mazzocchi (Dir. Robert Caner)

Tribunal 2: David Viñas, Pere Comellas, Àlex Matas
Divendres 6 d'octubre, Sala de Graus. 10-11 hores
TFM: Les representacions de Palma en la literatura contemporània, Francesca Marimon (Dir. Àlex Matas)

Tribunal 3: Robert Caner, Ana Moya, Teresa Rosell
Divendres 6 d'octubre, Sala de Juntes. 11-12 hores
TFM: Literatura i animalitat: una relectura de El mar, de Marlen Haushofer, Anna Costa, (Dir. Virginia Trueba)

Tribunal 4: David Viñas, Pere Comellas, Àlex Matas
Divendres 6 d'octubre, Sala de Graus. 11-12 hores
TFM: El umbral como categoría epistemológica. Más allá del Mito Tánger, Alicia Francisco Rodó (Dir. Àlex Matas)

Tribunal 5: Robert Caner, Ana Moya, Teresa Rosell
Divendres 6 d'octubre, Sala de Juntes. 12-13 hores
TFM: So, soroll, silenci: un continu. El llenguatge de John Cage, Ignasi Mora (Dir. Virginia Trueba)

Tribunal 6: Annalisa Mirizio, Francesco Ardolino, Àlex Matas
Divendres 6 d'octubre, Sala de Graus. 12-13 hores
TFM: Un Cesare Pavese invisible rere Italo Calvino, Mertixel Anton (Dir. Àlex Matas)

Tribunal 7: Pere Comellas, Annalisa Mirizio, Àlex Matas
Divendres 6 d'octubre, Sala de Graus. 13-14 hores
TFM: La Habana de Guillermo Cabrera Infante: un mapa de sensaciones, Adianez Márquez (Dir. Àlex Matas)

Campus d'Excel·lència BKC HUBc
  • Universitat de Barcelona - Facultat de Filologia
  • fil-master@ub.edu
  • 934 403 55 83 / 87
  • Última actualització: 29-09-2017