UB Geografia d'Europa: textos de suport  

Cronologia de la construcció europea

1946.- Proposta de Winston Churchill
1950.- Proposta SCHUMAN: posar en comú els recursos de carbó i d'acer de França i la RFA en una organització oberta a la resta d'Europa, la CECA
1951.- Els "sis" signen a París el 18 d'abril el tractat constitutiu de la Comissió Europea del Carbó i de l'Acer (CECA)
1952.- Es signa a París el tractat constitutiu de la Comissió Europea de Defensa (CED)
1955.- Reunió de Messina dels "sis", on es decideix ampliar la integració europea a tota l'economia. S’encarrega l’informe Spaak
1956.- Aprovació de l'informe Spaak
1957.- 25 de març, es signen els Tractats de Roma, constitutius de la Comunitat Econòmica Europea i l'Euroatom
1958.- L’ 1 de gener entren en vigor els Tractats de Roma i s'instal.len a Brusel.les les comissions de la CEE i l'Euroatom
1960.- El 4 de gener es signa el Conveni d'Estocolm pel qual, a iniciativa del Regne Unit, es crea l’Associació Europea de Lliure Comerç.
1960.- Es crea el Fons Social Europeu (FSE)
1961.- Els caps d’estat o de govern decideixen impulsar la Unió Política dels "sis". Inici de les conferències periòdiques
1961.- Irlanda, Dinamarca i el Regne Unit presenten sol·licituds d’adhesió
1962.- Noruega sol·licita l’adhesió. Es comença a desenvolupar la Política Agrícola Comuna (PAC)
1963.- Manifest del general De Gaulle, segons el qual França veta l'entrada del Regne Unit a la CEE
1963.- El 20 de juliol es signa el Conveni de Yaoundé, d'associació entre la CEE i divuit països africans
1964.- Reduccions aranzelàries multilaterals de la Ronda Uruguay
1964.- Posada en pràctica de la PAC, amb la regulació del preu dels cereals. També comença a funcionar el FEOGA
1965.- El 8 d'abril es signa el Tractat de fusió dels executius de les tres Comunitats, constituint un Consell i una Comissió únics. El Tractat entraria en vigor l'1 de juliol de 1967
1965.- Proposta de la Comissió d’augmentar el seu poder i sobirania i oposició francesa. Política de "la cadira buida"
1966.- En el 'compromís de Luxemburg', França accepta tornar a ocupar la seva cadira al Consell a canvi de que es mantingui la unanimitat quan estiguin en joc interessos molt importants
1967.- El Regne Unit reitera la seva sol·licitud d’adhesió a la CEE. A més del Regne Unit també ho sol.liciten Irlanda, Dinamarca  i Noruega
1967.- Unificació de la Comissió i de l’Alta Autoritat CECA
1968.- L'1 de juliol entra en vigor la Unió Aduanera, amb l'eliminació dels darrers drets d'aduana intracomunitaris i la creació de l'aranzel aduaner comú
1968.- Pla Manshold sobre la modernització de les estructures agrícoles
1969.- Declaració de La Haia sobre la creació d’una unió econòmica i monetària
1969.- Segon conveni Yaoundé
1972.- Es signen a Brussel.les els Tractats d'ampliació de la CEE amb el Regne Unit, Noruega, Irlanda i Dinamarca. L’ampliació és un fet a partir de 1973, amb excepció de Noruega, on la població rebutja en referèndum la incorporació
1972.- S’inicia la coordinació en matèria monetària. Renúncia al "patró or".
1972.- A la cimera de París, la CEE defineix noves polítiques:
 a) Política regional
 b) Política de medi ambient
 c) Política d’energia
1973.- Europa dels "nou". EEUU proposa noves negociacions al GATT (Ronda Tokio)
1973.- Inclusió dels ACP als quadres Yaoundé
1974.- Referèndum britànic sobre la continuïtat a la CEE
1974.- A la cimera de París, cel.lebrada el 9 i 10 de desembre, es decideix crear el Consell Europeu, posar en marxa el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), i aprovar que el Parlament europeu sigui escollit per sufragi universal
1975.- Signatura el 28 de febrer del Conveni de Lomé entre la Comunitat i 46 estats d'Àfrica, el Carib i el Pacífic (ACP)
1978.- A la cimera de Bremen, França i la RFA proposen la creació del Sistema Monetari Europeu, que entraria en funcionament el 13 de març de 1979
1979.- Primeres eleccions al Parlament Europeu
1979.- Es signa el conveni Lomé II amb 58 estats ACP
1979.- El Consell aprova les negociacions de la Ronda Tokio
1980.- Es proposa una reducció voluntària de la producció siderúrgica.
1981.- L'1 de gener, Grècia entra a la CEE
1984.- Adopció del programa ESPRIT, programa estratègic de recerca i desenvolupament en tecnologies de la informació
1984.- El 8 de desembre es signa a Togo el conveni Lomé II amb 66 estats ACP
1985.- Al Consell Europeu de Luxemburg s'acorda revisar el Tractat de Roma i rellançar la integració europea amb l'aprovació de l’Acta Única
1986.- L'1 de gener Espanya i Portugal ingressen a la Comunitat
1987.- El dia 1 de juliol entra en vigor l’Acta Única, que confirma la data de l'1 de gener de 1993 per a la realització del mercat únic
1989.- El 15 de desembre es signa el IV Conveni de Lomé amb els països ACP
1989.- El Consell Europeu aprova un pla d’unió monetària realitzable en tres etapes
1990.- Signatura dels acords de Schengen i liberalització de la circulació de capitals
1990.- Inici de la primera etapa del pla d’unió monetària
1990.- Reunificació d’Alemanya, incorporant-se així a la Comunitat el territori i la població de l’Alemanya de l’Est
1991.- El Consell Europeu, reunit a Maastricht el 9 i 10 de desembre, acorda el contingut del Tractat de la Unió Europea
1992.- el 7 de febrer es signa a Maastricht el Tractat de la Unió Europea
1993.- L'1 de gener entra en vigor del mercat únic. Queda definitivament fixada la composició de l’ECU en les proporcions i quantitats vigents
1993.- L'1 de novembre entra en vigor el tractat de Maastricht, fet que suposa el naixement de la Unió Europea
1994.- Conclouen al Consell Europeu de Corfú les negociacions amb Àustria, Finlàndia, Noruega i Suècia sobre el contingut dels seus respectius tractats d’incorporació a la Unió
1995.- l'1 de gener Àustria, Finlàndia i Suècia entren oficialment a formar part de la Unió Europea
1995.- Es fixa el calendari d'implantació de la moneda única, que rebrà el nom d'euro
1995.- El 26 de març entra en vigor el Conveni de Schengen, pel qual es suprimeix el control de les persones a les fronteres
1997.- Durant el Consell Europeu d'Amsterdam s'aprova un nou tractat de la Unió Europa. Aquest tractat "consolidat" es signa el 2 d'octubre
1998.- Inici de negociacions amb Xipre, República Txeca, Estònia, Hongria, Polònia i Eslovènia per la seva incorporació a la UE
1998.- Creació del Banc Central Europeu
1998.- Definició dels països que participaran en la moneda única europea, en funció del cumpliment dels criteris de convergència
1999.- Inici de la tercera fase de la Unió Econòmica i Monetària: fixació dels tipus de canvi definitius entre monedes de la zona euro
1999.- Aprovació de l'Agenda 2000, que regirà el marc financer de la UE durant el període 2000-2006 per fer front a una possible ampliació als països d'Europa Central i de l'Est
2002.- Plena entrada en vigor de l'euro als països que s'han incorporat a la moneda única i retirada de les monedes i billets nacionals
2003.- Possible data d'incorporació de Xipre, República Txeca, Estònia, Hongria, Polònia i Eslovènia a la UE, segons preveu l'Agenda 2000
 

Font:

UNIÓN EUROPEA (1987): Etapas de Europa, cronología de la Comunidad Europea. Col. Documentación europea. Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas. Luxemburgo.

DE AZAOLA, José Miguel (1995): La Unión Europea Hoy. Acento Editorial. Madrid.

FONTAINE, Pascal (1998): 10 lecciones sobre Europ. Col. Documentación europea. Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas. Luxemburgo.

Pàgina web de la Unió Europea: http://www.europa.eu.int/
Última actualització: 13 de juny de 2002