Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Medicina Imatge de diagramació
English Castellano Directori UB Inici Facultat UB layout image
Imatge de diagramació
      Màsters Oficials             Lectura de tesis       Beques i Ajuts       Tesis en Dipòsit       layout image
imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
layout image
Presentació
Inici
Objectius
Informació general
Accés i admissió
Matrícula
Inscripció, seguiment i presentació de tesis
Inscripció
Característiques
Acte de presentació
Calendari
Documentació
Convocatòria
Seguiment
Presentació
Formularis
Informació acadèmica
Estructura del programa
Màsters universitaris
Línies d'investigació i producció científica
Activitats de formació complementàries al període de recerca
Más información
Sistema de garantia de qualitat
Comissió Programa
Accés a la Intranet
Enllaços d'interés
layout image

Facultat de Medicina

Secretaria d'Estudiants i Docència


C/ Casanova, 143
08036 Barcelona
Telèfon: 934035251/2
Fax: 934035254

doctoratmedicina@ub.edu

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
  Programa de Doctorat "Medicina"

INSCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE TESIS DOCTORAL


El projecte de tesis s'haurà de presentar a la Comissió de Seguiment del Programa de Doctorat durant el primer any de matriculació. Aquesta Comissió estarà formada per un mínim de tres membres doctors, un dels quals actuarà com a portaveu. Si el projecte de tesis no s'admet, la Comissió Coordinadora del Programa de Doctorat determinarà el procediment per a tornar a presentar el projecte de tesis.

CARACTERÍSTIQUES QUE HA DE REUNIR LA MEMÒRIA DEL PROJECTE DE TESIS

Els projectes de tesis han d'estar presentats en forma de memòria d'investigació que haurà de constar dels apartats següents:

1. Caràtula (1a pàgina) : en aquesta pàgina haurà de constar el títol del projecte (encara que sigui provisional), nom sencer del doctorand, filiació (Departament, Institut o Centre de Recerca on realitza la investigació), nom del responsable/s de la direcció de la tesi i del tutor de la mateixa si s'escau. També s'haurà de fer constar la línia de recerca a la qual pertany el grup investigador.
http://www.ub.edu/medicina/doctorat/programa-medicina/liniesderecerca.htm

2. Resum del projecte (2a pàgina) : Tindrà una extensió màxima de 250-300 paraules. Aquest resum ha de ser de tipus estructurat i haurà d'incloure: antecedents del tema, hipòtesis, objectius, metodologia emprada i resultats provisionals (si s'escau) o esperats.

3. Introducció: correspon als antecedents del tema amb la seva bibliografia actualitzada (sigui nominal o numerada). Aquest apartat haurà de tenir una extensió entre 1 i 3 pàgines.

4. Hipòtesis de treball i Objectius : ambdós apartats hauran de ser concisos i el reflex de la investigació que es desenvoluparà.

5. Metodologia: Haurà de ser detallada i completa. Es recomana especificar el tipus d'estudi que es realitzarà, mida de la mostra, dissenys experimentals, recollida de dades, aproximacions experimentals, models "in vivo" o "in vitro" (si s'escau), tractament estadístic dels resultats, etc. Es recomana una extensió màxima de 5 pàgines.

6. Aspectes ètics: en el projecte hauran de constar els aspectes ètics, inclouent el document d'aprovació del comitè d'ètica corresponent.

7. Resultats: s'hauran d'introduir els resultats previs, en cas que existeixin, o els possibles resultats esperats (màxim 1 pàgina)

8. Bibliografia: Haurà d'estar actualitzada i enfocada a les dades relacionades amb el projecte que es presenta. Es recomana evitar les recollides bibliogràfiques extenses sobre el tema de la investigació que no es trobin mencionats en el projecte. Haurà de seguir la normativa de citació de Vancouver (Index Medicus) amb un màxim de 20 cites bibliogràfiques.

9. Mitjans disponibles i pla de treball, explicitant la tasca directa que realitzarà el doctorand.

10. Beneficis de la Investigació, aplicabilitat i validesa : s'hauran de mencionar els possibles beneficis de la investigació.

 

ACTE DE PRESENTACIÓ

 

A partir de la convocatòria de febrer de 2016, tots els alumnes, inclosos els que van realitzar el DEA, han de fer la presentació oral del projecte (acord de la Comissió Acadèmica del programa de data 10-12-2015)

El nucli central de l'acte consistirà en la presentació del projecte de tesis davant de tres membres de la Comissió de Seguiment del Programa de Doctorat "Medicina".

L' exposició de cada treball de recerca tindrà una duració màxima de 10 minuts i es farà mitjançant una presentació de diapositives en Powerpoint en el decurs de la qual, la Comissió de Seguiment podrà realitzar les preguntes pertinents.

L'acord de la Comissió de Seguiment sobre l'admissió o no del projecte de tesi, es comunicarà a la Comissió Coordinadora del Programa de Doctorat, la qual donarà trasllat al doctorand, al director de la tesis, al tutor de la tesi, si n'hi ha, i a la secretaria de la Facultat.

 

CALENDARI

La Comissió coordinadora del Programa de Doctorat "Medicina" ha establert nou períodes anuals per a la valoració del projecte de tesi per part de les Comissions de Seguiment que s'establiran per a cadascú dels períodes. Amb caràcter general, a partir de gener del 2012, els períodes seran: OCTUBRE, NOVEMBRE, DESEMBRE, GENER, FEBRER, MARÇ, ABRIL, MAIG i JUNY.

Les dates per a la presentació del projecte així com els membres de les Comissions de Seguiment corresponents a cada període s'anunciaran amb la suficient antelació a l'apartat convocatòria valoració. Podeu consultar el calendari de reunions de la Comissió on s'estableix el calendari semestral.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 1. L'alumne formalitzarà la sol.licitud d'admissió del projecte de tesi mitjançant la introducció a l'aplicatiu informàtic (podeu consultar el tutorial de l'aplicatiu), com un ÚNIC arxiu PDF, dels següents documents:
  • memòria del projecte de tesis d'acord amb les característiques definides per la Comissió del Programa de Doctorat "Medicina" .
  • certificat del Comité d' Ètica corresponent
 2. D'altra banda , i per correu ordinari o correu intern, fará arribar a:

  Secretaria d'Estudiants i Docència
  Facultat de Medicina
  C. Casanova, 143
  08036 BARCELONA

 • document de compromís amb les signatures originals corresponents.
 • original o còpia compulsada de l'expedient acadèmic on consti la superació dels complements de formació en cas que s'hagin requerit

 


 

 

 

     
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docencia Facultat de Medicina
Última actualització o validació: 28.01.2020
imatge de maquetació