Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Medicina Imatge de diagramació
English Español Directori UB Inici Facultat UB layout image
Imatge de diagramació
      Màsters Oficials             Lectura de tesis       Beques i Ajuts       Tesis en Dipòsit       layout image
imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
layout image
Presentació
Inici
Objectius
Informació general
Accés i admissió
Matrícula
Inscripció, seguiment i presentació de tesis
Inscripció
Seguiment
Presentació
Formularis
Informació acadèmica
Estructura del programa
Màsters universitaris
Línies d'investigació i producció científica
Doctorands
Activitats de formació complementàries al període de recerca
Más información
Sistema de garantia de qualitat
Comissió Programa
Accés a la Intranet
Enllaços d'interés
layout image

Facultat de Medicina

Secretaria d'Estudiants i Docència


C/ Casanova, 143
08036 Barcelona
Telèfon: 934035251/2
Fax: 934035254

doctoratmedicina@ub.edu

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
  Programa de Doctorat "Medicina"

Preguntes freqüents

En què consisteix el nou Programa de Doctorat?

Actualment el Doctorat ha canviat i allò que s'anomena programa de doctorat és la vinculació a la universitat mentre s'està elaborant la tesi: no hi ha classes teòriques i la matrícula només manifesta la vinculació a la UB.

Com accedir al Programa de Doctorat “Medicina”?

Prèviament, i per poder accedir a aquesta fase, l'actual normativa estableix que s'ha de tenir un Màster Oficial adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior, que és el que substitueix als antics programes de doctorat. Els Màsters Oficials consten de 60 crèdits ECTS, 30 de formació (classes) i 30 de treball de recerca. Per més informació, es pot consultar la llista de màsters oficials que s'ofereixen al link següent: http://www.ub.edu/medicina/masters

En alguns dels nostres màsters existeix la possibilitat de convalidar 30 crèdits amb el tercer de residència superat i cursar només els 30 crèdits que corresponen al treball de recerca. (Per més informació, es pot consultar el Màster d'Investigació en Ciències Clíniques - http://www.ub.edu/medicina/masters/icc -).

Una vegada superat qualsevol dels màsters vinculats, es pot dur a terme la matrícula pel doctorat, fer la presentació del projecte de tesi en les 3 convocatòries establertes i després que aquest projecte sigui acceptat, presentar la tesis.

S'hauria de realitzar alguna formació addicional?

Si es ve d'un màster oficial no cal fer cap formació addicional de forma obligatòria. Ara bé, es pot participar lliurement en les activitats i seminaris que el programa organitza.

Quin és el procediment per a sol·licitar l'admissió al programa?

Primerament, s'ha de omplir el formulari de sol·licitud de matrícula, que es pot trobar a http://www.ub.edu/medicina/doctorat/programa-medicina . Aquest formulari haurà d'anar signat pel director de tesi (doncs, és necessari haver acordat aquest aspecte prèviament) i haurà de ser presentat a la Secretaria de la Facultat de Medicina per a l'acceptació de la Comissió del Programa de Doctorat. Un cop acceptada, el següent pas és la formalització de la matrícula.

Qui pot ser Director de Tesi?

Per a poder dirigir tesis en el programa "Medicina" s'han de complir les següents condicions:
1. Tenir el títol de Doctor
2. Tenir experiència investigadora acreditada complint almenys una de les condicions següents:
pertànyer a un grup de recerca consolidat
ser membre d'un projecte competitiu finançat,
tenir un tram de recerca viu o estar en possessió de cinc trams de recerca.
estar en possessió d'una acreditació de recerca o recerca avançada.
Excepcionalment, la Comissió del Programa de Doctorat podrà acceptar altre tipus de reconeixement de l'experiència investigadora (p.e. en el cas de directors estrangers)
3. Tenir vinculació amb un grup de recerca de l'IDIBAPS, IDIBELL, CRESIB o qualsevol dels Departaments de la Facultat de Medicina. En absència d'aquesta vinculació la Comissió del Programa de Doctorat pot autoritzar, excepcionalment, la incorporació d'altres grups de recerca. Per a constituir un nou grup de recerca, haureu de sol.licitar-lo a la institució/departament/comissió del programa. En el cas que no existeixi aquesta vinculació, es requerirà un tutor, que ha de ser un investigador acreditat en el programa de doctorat

Quan s'ha de tenir un Tutor?

Només en cas que la Comissió del Programa de Doctorat, d'acord amb l'alumne, estableixi un director aliè al Programa de Doctorat. En aquest supòsit, la Comissió assignarà un membre del Programa de Doctorat com a Tutor. Per al director extern cal emplenar el full de sol·licitud de director extern que trobaràs a la pàgina http://www.ub.edu/medicina/doctorat/programa-medicina/es/DOCS/directortesi.pdf i , això si, ha de complir els requisits que s'indiquen en el formulari.

Es pot tenir un co-director?

Sí es possible afegir un co-director, però has de tenir en compte que si no està acreditat en el programa ha d'acomplir els requisits per si es de fora. Aquest també haurà de figurar a la sol·licitud de matrícula. Es poden arribar a tenir 2 co-directors de tesi externs, sempre i quan el tutor estigui vinculat al Programa de Doctorat.

Quin és el procediment per a alumnes amb titulació estrangera?

No és possible accedir directament al doctorat amb una titulació estrangera. S'ha de fer un màster oficial. Si es vol convalidar un màster no europeu s'ha d'aportar un certificat del Ministeri d'Educació del país d'origen en el que s'acrediti que aquests estudis donen accés (en aquell país) a estudis de doctorat, a més de sol·licitar un permís al rector per a estudiants estrangers, http://www.ub.edu/acad/doctorat/acces/solicitud_acces_alieEEES.pdf

Puc canviar de Programa de Doctorat?

El programa de doctorat “Medicina” es considera un nou programa, doncs, sí que pots canviar sempre i quan compleixis els requisits d'accés. Si prèviament s'estan realitzant estudis de doctorat en una altra universitat, no és necessari procedir a un trasllat d'expedient. Á més de complir amb els requisits, només s'hauria de sol·licitar l'admissió al doctorat i adjuntar una certificació dels estudis de doctorat realitzats a l'altra universitat.

Vaig fer el DEA. Com he de procedir d'acord amb la nova normativa?

En el cas que no hagis fet prèviament la inscripció de la tesi, consta que no estàs matriculat a cap programa de doctorat dels actuals. Doncs, per matricular-te al programa de doctorat de “medicina”, caldrà que facis la sol·licitud d'admissió que pots trobar a la pàgina http://www.ub.edu/medicina/doctorat/programa-medicina/matricula.htm . Un cop admesa i efectuada la matrícula, hi ha tres períodes per a la presentació del projecte de tesi. En el cas que haguessis inscrit la tesi doctoral prèviament, no et caldrà presentar el projecte de tesi.

Si ja vaig presentar el projecte de tesis segons plans d'estudis anteriors, haig de tornar a presentar-lo?

No, estaràs exempt d'aquesta presentació i la Comissió del Programa de Doctorat , quan demanis l'accés adequarà el teu itinerari a aquesta circumstància

Un cop admès al programa de doctorat, quin és el procediment per a la matrícula?

La matrícula per al present curs serà formalitzada a Secretaria. El doctorat, com que no té docència, sinó que és la supervisió de la UB , la matrícula es pot fer quan l'alumne desitgi, i aquesta matrícula s'ha de realitzar cada curs. S'ha d'estar matriculat cada curs fins a la lectura de la tesi doctoral.

Quin és el cost de la matrícula?

El preu depèn del Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya . Pots trobar més informació a:
http://www.ub.edu/medicina/doctorat/programa-medicina/matricula.htm

Puc fer la matrícula online?

Hi ha dues maneres de formalitzar la matrícula: presencialment o telemàticament ( http://www.ub.edu/medicina/doctorat/programa-medicina/matricula.htm ) Et pots acollir a la matrícula telemàtica però has de passar per Secretaria sense fer cua i deixar-nos la sol·licitud firmada pel teu director. Un cop generat el rebut, l'avisarem per correu electrònic per a que puguis recuperar-lo y pagar-lo per Internet en un màxim de 15 dies.

Hi ha algun tipus de beca per aquest programa?

Les beques són les que dóna el Ministeri per a estudis de tercer cicle, encara que l'IDIBELL i l'IDIBAPS (entitats participants en el nostre programa), atorguen beques pròpies. Per més informació, es pot consultar la web del programa de doctorat “Medicina”.

Com i quan s'ha de presentar el projecte de tesi?

S'haurà de presentar durant el primer curs del període de recerca (el primer any de matrícula) segons el procediment establert a la nostra pàgina WEB: http://www.ub.edu/medicina/doctorat/programa-medicina/inscripciotesis.htm . La presentació serà davant d'una comissió formada per tres membres doctors de la Comissió del Programa de Doctorat "Medicina". Encara no és la tesi, sinó que és el projecte i es pot presentar en qualsevol dels tres períodes establerts: Març, Juny i Novembre.

No presentar el projecte de tesi durant el curs acadèmic constarà com a una matèria no superada i requerirà d'una nova matrícula per al curs següent.

Quan es fa la lectura de tesi doctoral?

Un cop matriculat, hi ha un període màxim de 4 anys per a llegir la tesi, sense haver un període mínim de temps. Després de l'aprovació del projecte de tesis presentat, pots presentar la tesi en el moment en què la tinguis feta.

En quin format s'ha de presentar la tesi doctoral?

Pots consultar: http://www.ub.edu/medicina/doctorat/programa-medicina/presentaciontesis.htm

 

Actualment estic escrivint la tesis i, enguany, m'agradaria dipositar-la. Quin procediment he de seguir?

Sempre que ja hagis fet la matrícula de l'any en curs, necessites portar per al dipòsit:

La tesi enquadernada provisionalment,
El formulari de sol·licitud de dipòsit ,
Un CD amb la tesi
El formulari Teseo
la proposta del tribunal
Els perfils dels membres del tribunal proposat

S'ha de tenir en compte que la tesi que es dipositi ha de ser definitiva

Si vols, tot això, així com els links als documents corresponents, pots trobar-los a la nostra web: http://www.ub.edu/medicina/doctorat/guiopresentaciotesinou.pdf

 

 
     
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docencia Facultat de Medicina
Última actualització o validació: 04.11.2019
imatge de maquetació