Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Medicina Imatge de diagramació
English Castellano Directori UB Inici Facultat UB layout image
Imatge de diagramació
      Màsters Oficials             Lectura de tesis       Beques i Ajuts       Tesis en Dipòsit       layout image
imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
layout image
Presentació
Inici
Objectius
Informació general
Accés i admissió
Matrícula
Inscripció, seguiment i presentació de tesis
Inscripció
Seguiment
Presentació
Format clàssic
Format articles
Llengües estrangeres
Documentació
Doctor Internacional
Reserva Aula
Publicació de la tesis
Tíítol de Doctor
Premi extraordinari
Formularis
Informació acadèmica
Estructura del programa
Màsters universitaris
Línies d'investigació i producció científica
Activitats de formació complementàries al període de recerca
Más información
Sistema de garantia de qualitat
Comissió Programa
Accés a la Intranet
Enllaços d'interés
layout image

Facultat de Medicina

Secretaria d'Estudiants i Docència


C/ Casanova, 143
08036 Barcelona
Telèfon: 934035251/2
Fax: 934035254

doctoratmedicina@ub.edu

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
  Programa de Doctorat "Medicina"

Presentació de la tesi


Formats de presentació:


Presentació clàssica:


Les tesis que s'inscriguin en aquest programa podran presentar-se en format clàssic, però hauran d'haver generat una publicació (o acceptació per publicació) original com a primer o segon autor (dins dels cinc anys previs a la presentació de la tesi) en una revista indexada situada, com a mínim, en els dos primers quartils de la seva àrea de coneixement.

Des del curs 2019-20, la publicació ha de ser fruit del pla de recerca i publicada en data posterior a l'admissió al programa (primera matrícula de tutoria de tesi). No obstant, pels doctorands amb titulacions d'Especialitats Sanitàries, s'aplicarà pels admesos al programa a partir del curs 2021-22.

Presentació com a compendi d'articles:

S'han de complir els següents requisits:

Les publicacions presentades han de correspondre a una mateixa unitat temàtica.

El doctorand ha d'aportar un mínim de dos treballs originals (publicats o acceptats per publicació, dins dels cinc anys previs a la presentació de la tesi) dels quals ha de ser autor. En un d'aquest treballs ha de ser el primer autor. Les revistes on estiguin publicats els treballs han d'estar indexades i, com a mínim una d'elles ha d'estar dins dels dos primers quartils de l'àrea de coneixement i l'altra com a màxim dins del tercer quartil.

Des del 2019-20 les publicacions han de ser fruit del pla de recerca i publicades en data posterior a l'admissió al programa (primera matrícula de tutoria de tesi). No obstant, pels doctorands amb titulacions d'Especialitats Sanitàries, s'aplicarà pels admesos al programa a partir del curs 2021-22.

La tesis ha d'incloure una introducció general sobre el tema, seguida de la hipòtesis i dels objectius globals. Els materials i mètodes se sobreentén que queden reflectits en els articles publicats. Finalment cal fer una discussió conjunta de tots els resultats i reflectir les conclusions. Les publicacions presentades han de correspondre a una mateixa unitat temàtica.

Els treballs que s'aportin en el text de la tesi en els quals figuri el doctorand com a primer autor no es podran utilitzar com a part del text en cap altra tesi.

Cap dels coautors dels treballs presentats com a part del text de la tesi podrà ser membre del tribunal que ha de jutjar la tesi.

Un cop la Comissió del Programa de Doctorat "Medicina i Recerca Translacional" hagi comprovat que es compleixen aquests criteris farà un informe favorable que s'haurà de sotmetre a la consideració de la Comissió de Doctorat de la Facultat, que serà qui finalment autoritzi la presentació de la tesi doctoral com a compendi de publicacions.

Presentació en llengües estrangeres:

Pel que fa a la llengua utilitzable, a més de les dues llengües d'ús a la UB, es poden acceptar, en casos justificats, qualsevol de les llengües d'ús comú en l'àmbit científic o tècnic.
Si en la redacció de la tesi no s'ha utilitzat cap de les dues llengües d'ús a la UB, haurà d'adjuntar un resum en una d'aquestes llengües. Aquest resum ha de donar una idea bastant precisa del contingut de la tesi, la qual cosa només es podrà aconseguir donant-li una certa extensió, que es recomana no sigui inferior a una desena part de l'obra original. El resum ha d'incloure necessàriament una introducció que defineixi els objectius, els resultats obtinguts, la discussió i les conclusions.

Documentació requerida per a la presentació de la tesi:

Com a requisit específic del programa, és necessari que en el moment de la presentació de la tesi s'hagin introduït en l'aplicació informàtica totes les publicacions relacionades amb aquesta, així com les estades formatives realitzades a l'estranger. En el cas de no recordar les claus d'accés es poden demanar a doctoratmedicina@ub.edu

Respecte a la resta de documentació a presentar, es pot consultar el guió per a la presentació de la tesi elaborat per la Comissió de Doctorat de la Facultat de Medicina. En el guió hi ha els enllaços als documents a presentar.

NOVETAT- COMPOSICIÓ TRIBUNAL DE TESIS. S'ha de tenir en compte que les tesis que es presentin per a dipòsit a partir del dia 6 de febrer de 2012 s'han d'ajustar quant a la composició de Tribunal a la nova normativa segons la qual, en el tribunal no podrà haver-hi més d'un membre de la UB o d'alguna de les institucions vinculades al Programa de Doctorat. Recordeu que s'ha de presentar la proposta de tribunal i els perfils de cadascú dels membres.
El nou model de formulari de proposta està publicat des del dia 6 de febrer a la pàgina web:

http://www.ub.edu/medicina/doctorat/propostatribunalnou.pdf

 

     
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docencia Facultat de Medicina
Última actualització o validació: 10.06.2020
imatge de maquetació