L'Esquerda y su territorio en torno al Ter desde la época Antigua hasta la Medieval, 2014-2017 [Universitat de Barcelona i Fundació Privada l'Esquerda]

Investigador/a principal del proyecto: Imma Ollich i Castanyer

Web del projecte

Proyecto Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura: EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES 2014-2017

Duración: 4 años, 2014-2017

Total solicitado: 87.188,- €

Equipo directivo: Imma Ollich, Montserrat de Rocafiguera, Oriol Amblàs, Albert Pratdesaba, Elisenda Collelldemont.

El projecte d'excavació planteja la continuació de la recerca arqueològica al jaciment de l'Esquerda i el seu territori per als propers quatre anys (2014-2017), ampliant-ne els objectius tant a la part ibèrica com a la medieval:

1) delimitació completa i excavació de la part externa de la muralla visigòtico-carolíngia localitzada a les darreres campanyes, amb una nova necròpolis i fossat extramurs;

2) continuació de l'excavació dels nivells d'ibèric antic de la casa 6, i inici dels treballs al nou barri ibèric localitzat al sector oest.

Quant al territori, es proposa realizar prospeccions arqueològiques al curs del Ter i iniciar l’excavació d’un castell situat a l’àrea d’influència de l’Esquerda.

Publicacions:

2014, OLLICH-CASTANYER, I.- ROCAFIGUERA, M.- OCAÑA, M., The southern carolingian frontier along the River Ter: ‘Roda Civitas’ identified in the archaeological site of l’Esquerda (Catalonia). International Medieval Congress, Leeds (UK) 1st-4th july 2013, in press: Oxbow, Oxford 2014

2013, OLLICH, I.- ROCAFIGUERA, M.- AMBLÀS, O.- OCAÑA, M.- PRATDESABA, A.- PUJOL, M.A.- ROBLES, D., La muralla de Roda Ciutat: visigots i carolingis al jaciment de l'Esquerda (les Masies de Roda, Osona), Tribuna d’Arqueologia, 5 juny 2013, Generalitat de Catalunya, Barcelona

2013, TRAVÉ, E.- OLLICH, I.- ROCAFIGUERA, M., Les terrisseries i la producción d’atuells de cuina a Osona en época medieval: caracterització química i petrográfica d’un conjunt de cerámica grisa de l’Esquerda, AUSA, Publicació del Patronat d’Estudis Osonencs, XXVI, 172, Vic 2013, p. 259-285. ISSN 0210-5853

2012, OLLICH, I.; ROCAFIGUERA, M., L’Esquerda de Roda, Osona, un projecte vinculat al territori, I JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL. Homenatge a Miquel Cura (Manresa, 30 d’octubre del 2010), Barcelona, Generalitat de Catalunya, p. 94-99.

2012, OLLICH, I., La necròpolis medieval de l'Esquerda (segles VIII-XIV dC). Cronologia i noves perspectives de recerca.- Actes de "Arqueologia Funerària al nord-est peninsular (segles VI-XII), Universitat de Barcelona nov. 2009" (ed. a cura de N. Molist i G. Ripoll), Museu d'Arqueologia de Catalunya, Monografies d'Olèrdola, 3.2, Barcelona

2012, p. 275-286. 2012, OLLICH,I; ROCAFIGUERA, M; AMBLÀS, O.: L’òppidum ibèric de l’Esquerda. Darreres aportacions i noves línies de recerca, II JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL. (Vic 13-15 des. 2012), Generalitat de Catalunya, Barcelona, en premsa