UB
Vircont

VIRCONT

VIRCONT és un servei de assessorament científic a la Universitat de Barcelona, integrat en el Laboratori de virus contaminants d'aigua I aliments, en el departament de Microbiologia de la Facultat de Biologia.

La nostra intenció es proveir a la societat de coneixement i aconsellar en l'estudi, detecció i quantificació de contaminants virals en tots els tipus de matrius d'aigua i aliments, a la vegada que promoure la transferència a la industria i als laboratoris de salut pública a través de la innovació tecnològica.

El nostre objectiu principal:

1- Disseminar l'activitat de recerca del Grup en els centres de R+D+I, tant en el sector privat i públic (laboratoris de salut pública, empreses agro-alimentaries i/o biotecnològiques, hospitals, centres de recerca biomèdica, universitats, etc.)

2- Desenvolupar, promoure i articular les activitats de transferència de coneixement a través dels projectes i serveis científico-tècnics, dins de les àrees en les que el grup és expert.

3- Oferir valor afegit als productes dels nostres promotors.

4- Participar en la formació de professionals dins l'àrea de recerca.

5- Contribuir a la millora del medi ambient i a la qualitat de l'aigua i aliments en relació a les infeccions virals en entorns de baixa renda.


Àrees de coneixement

VIRCONT ofereix serveis científics i assessorament tècnic en les àrees de coneixement derivades de l'activitat de recerca del grup:

- Identificació de l'origen de la contaminació (ex. Identificació de la potencial Font de nitrats o indicadors estàndards de contaminació fecal) en aigües superficials o subterrànies analitzant marcadors virals específics de contaminació humana i animal desenvolupats com a eines de traçabilitat de la contaminació microbiana.

- Identificació de aigua i aliments com a font responsable de brots d'origen alimentari.

- Detecció, quantificació i caracterització de virus contaminants d'aigua i de plantes de tractament d'aigües. Les matrius analitzades seran: aigües residuals, llots i biosòlids, aigües regenerades, aigües subterrànies, aigües de beguda, aigua de riu i mar.

- Avaluació de plantes pilots/processos i nous tractaments de desinfecció per virus en aigua o indústries alimentaries.

- Estudis de la contaminació fecal en ares de bany analitzant nous indicadors virals humans (adenovirus i poliomavirus) a més a més dels indicadors bacterians estàndards i altres patògens virals humans específics.

- Detecció, quantificació i caracterització de virus com a contaminants d'aliments. Les matrius analitzades seran: mol.luscs bivalves, vegetals, carn i altres aliments.

- Desenvolupament de nous mètodes moleculars per la anàlisis de virus.

- Anàlisi i caracterització de virus nous i emergents en aigua i aliments.

- Desenvolupar mètodes de baix cost per la purificació d'aigua en el punt d'ús. Cooperar i implementar tractament d'aigües en països de baixa renta i en situació d'emergència humanitària.

Els virus estudiats són: nous indicadors virals de contaminació fecal humana per el control de la qualitat de l'aigua com els adenovirus, i els poliomavirus humans (JCPyV BKPyV i MCPyV), patògens virals com hepatitis A i E (HAV i HEV), norovirus, enterovirus, rotavirus i altres virus humans emergents. Els indicadors de contaminació viral han estat desenvolupats com les eines més especifiques per a controlar la traçabilitat microbiana i son virus humans (JCPyV i HAdV) i virus específics animals (porcí, boví, oví i aviar) utilitzats per la quantificació i caracterització de l'origen de contaminació fecal en l'ambient, aigua i aliments.

Informació de contacte:

Responsable: Prof. Rosina Girones
Laboratori de virus contaminants d'aigües i aliments
Departament de Microbiologia
Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona
Diagonal, 643
08028- Barcelona
Tel: +34 934021483
Fax: +34 934110592

Viruses from large-volume water samples

We have recently published our work on the evaluation of a virus concentration method based on ultrafiltration and wet foam elution for studying viruses from large-volume water samples as a open acces paper:

Webinar: Pandemia de COVID-19, implicaciones...

Organized by CWP. 9 Abril 2020: https://vimeo.com/405842574

Detecció de SARS cov2 en aigua residual

El nostre grup de recerca en col.laboració amb els grups liderats per Lluís Corominas i Carles Borrego de l'ICRA (Institut Català de Recerca de l'Aigua) de Girona duem a terme un estudi sobre la presència de SARSCoV2 en Estacions Depuradores d'Aigua Residual a Catalunya.

Microbiological contamination of conventional...
Traçar l'origen de la contaminació a l...
Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua...


El Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments pertany al Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Universitat de Barcelona (UB).